Luke: Metsäsektorin suhdannetiedote 2020

04.6.2020

Pandemia ja lakot kurittavat, mutta metsäteollisuus selviää monia muita toimialoja paremmin

Alkuvuoden metsäteollisuuden lakoista johtuneet tuotantoseisokit ja koronaepidemian vuoksi heikentyvä kysyntä alentavat metsäteollisuustuotteiden tuotantomääriä Suomessa tänä vuonna. Vaikka pandemia on ainakin hetkellisesti lisännyt joidenkin metsäteollisuustuotteiden, kuten pehmopapereiden ja pakkausmateriaalien, kysyntää, markkinoihin liittyvä keskeisin epävarmuustekijä on, kuinka nopeasti epidemia saadaan hallintaan ja talous normalisoituu. Epävarmuutta liittyy myös brexit-neuvotteluiden lopputulokseen ja globaaliin kauppapolitiikkaan. Pidemmällä aikavälillä pandemia voi johtaa kulutustapojen muutokseen, mikä sekä lisää että vähentää eri metsäteollisuustuotteiden kysyntää.


Sahatavaran tuotantomäärät supistuvat viime vuodesta


Sahatavaran vienti Kiinaan on jo elpymässä, kun taas vientimäärät Pohjois-Afrikkaan ja Eurooppaan ovat vähentyneet. Euroopassa sahatavaramarkkinoita vaivaa kysynnän puute rakentamisen hidastuessa. Lisäksi Keski-Euroopan tuhopuusta jalostettava sahatavara pitää sahatavaran tarjonnan korkealla ja laskee markkinahintaa. Alkuvuoden mekaanisen metsäteollisuuden lakko heijastuu koko vuoden sahausmääriin ja Suomen sahatavaran tuotannon arvioidaan tänä vuonna vähenevän 10,3 miljoonaan kuutiometriin. Koivu- ja havuvanerin kysyntä teollisissa käyttökohteissa Euroopassa on vaimeaa. Koronapandemia synkentää vanerin jo ennestään vaisuja suhdannenäkymiä.


Koronakriisi voimistaa kemiallisen metsäteollisuuden murrosta


Paperiteollisuuden tuotanto- ja vientimääriin vaikuttavat alkuvuoden lakkojen lisäksi tiedossa olevat koneiden sulkemiset. Koronakriisin vaikutukset voivat olla paperiteollisuudessa mittavia, sillä kulutustapojen odotetaan muuttuvan ja digitalisaation voimistuvan, mikä vahvistaa painopaperien kysynnän alenevaa trendiä. Koronakriisin välittömät vaikutukset kartonkiteollisuuteen ovat olleet Suomessa pääsääntöisesti kysyntää kasvattavia, mutta tuotanto- ja vientimäärät jäävät taloustaantuman ja alkuvuoden lakon seurauksena viime vuotta pienemmiksi. Pidemmällä aikavälillä kartonkiteollisuuden näkymät ovat valoisat verkkokaupan kasvun ansiosta. Pehmopapereiden ja kartongin kysyntäpiikki on lisännyt hetkellisesti sellun kysyntää, kun taas paino- ja kirjoituspaperin kysynnän voimakas väheneminen on vaikuttanut päinvastaisesti. Kokonaisuudessaan sellun kysynnän ennustetaan vähenevän tänä vuonna viime vuodesta ja myös tuotanto Suomessa pienenee selvästi. Sellun pitkän aikavälin kysyntänäkymät ovat edelleen hyvät.


Teollisuuspuun hakkuut vähenevät huomattavasti, tukkien kantohinnat laskevat


Metsäteollisuuden alenevat tuotantomäärät ja raakapuun kasvava tuonti heijastuvat teollisuuspuun hakkuisiin, jotka vähenevät tänä vuonna kymmenen prosenttia 56,5 miljoonaan kuutiometriin. Sahatavaran alenevat tuotantomäärät sekä heikentyvät vientihinnat heijastuvat havutukkien kantohintoihin, joiden ennustetaan alenevan 3–4 prosenttia. Kuitupuiden kantohintojen ennustetaan kuluvana vuonna pysyvän likimain viime vuoden tasolla, mikä johtuu sellun ja kartongin tuotannon suhteellisen pienestä laskusta ja sahahakkeen tarjonnan vähenemisestä. Metsähakkeen käyttö pysyy viime vuoden tasolla, mutta sen keskimääräisen laitoshinnan ennakoidaan nousevan hieman tänä vuonna.