Jäsentiedote: Akaan Karhunrahkan tuulivoimahanke

24.8.2020

Abo Wind Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Akaan Karhunrahkan alueelle. Alue on kokonaan Akaan kunnan puolella, mutta rajautuu etelässä Hämeenlinnan kunnanrajaan Ahlajärven kylän kohdalla. Lähimmästä suunnitellusta voimalasta on matkaa kuntien rajalle noin 500 m. Hankealueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 19 km2.

Tuulivoimahanke käsittää tämänhetkisten suunnitelmien mukaan enintään 15 voimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, ja kunkin voimalan yksikköteho on maksimissaan 10 MW. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan liittymistä maakaapelilla noin 8 km luoteessa sijaitsevaan Humppila-Viiala 110 kV voimajohtolinjaan.

Koska emme ole varmoja, onko tästä hankkeesta tiedotettu kaikkia lähialueen maanomistajia, niin haluamme tuoda tätä kautta tiedon kaikille lähialueella maata omistaville jäsenillemme. Kukin voi muodostaa kannan asiaan itsenäisesti omista lähtökohdistaan. Tärkeintä on, että kukaan ei joudu kärsimään tarpeetonta haittaa ilman asianmukaista korvausta tai ole kokonaan tietämätön hankkeesta. Hankkeen vaikutukset voivat ulottua merkittävästi varsinaisen hanke-alueen/kaava-alueen ulkopuolelle. Maa- ja metsätalouskäyttöön kaava-alueen ulkopuolella hankkeella ei ole vaikutuksia eikä se aiheuta rajoituksia.

Jos tarvitsette apua esim. lausuntoon tai huomautuksen tekoon voitte olla yhteydessä MTK:n kenttäpäällikkö Asta Sarkkiin asta.sarkki@mtk.fi tai puh. 040 148 9933 . Hänen kauttaan avautuvat tarvittaessa kanavat myös MTK:n energia-asiantuntijoihin, maankäyttö- ja ympäristöasiantuntijoihin tai -juristiin.

Lisätietoa hankkeen YVA-menettelystä löytyy Ympäristöhallinnon sivuilta:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Akaan_Karhunrahkan_tuulivoimahanke_Akaa/Akaan_Karhunrahkan_tuulivoimahanke_Akaa(50365)

Alla olevasta linkistä on ladattavissa luonnokset Karhunrahkan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen kaavaselostuksesta ja kaavakartasta.

https://sfta01.poyry.com/message/y0GRO8hcayxVRshb9qRScp

Kaava-aineistoa voi kommentoida sähköpostitse kaavoituskonsultille miia.nurminen-piirainen@afry.com 28.8.2020 mennessä. Varsinainen kaavaehdotus tulee myöhemmin julkisesti nähtäville ja lausunnolle.

Loppukesän terveisin!

Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme                                                                        MTK Metsänomistajat