Maankäyttö ja kaavoitus

Kaavoitus vaikuttaa maanomistajan oikeuksiin. Maankäytön suunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistää ekologisesti, taloudellisesti sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maankäyttöä suunniteltaessa on huolehdittava osallistumismahdollisuuksien turvaamisesta, suunnittelun laadusta ja vuorovaikutteisuudesta sekä avoimesta tiedottamisesta ja maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta.

Yleiskaavat vaikuttavat merkittävästi metsätalouteen

Kaavoitus saattaa vaikuttaa merkittävästi maanomistajan oikeuksiin käyttää maataan, joten jokaisen tulisi seurata sekä alue- että kuntatason kaavoitusta tarkasti.

Metsien käytön kannalta merkittäviä ovat yleensä yhden kunnan alueelle tehtävät yleiskaavat. Yleiskaavat vaikuttavat metsätalouteen erityisesti taajamien läheisyydessä. Laajempien alueiden maakuntakaavat ja niin sanotut detaljikaavat, kuten asemakaavat ja rantakaavat vaikuttavat metsätalouteen vain vähän. Yleiskaavamerkinnät lisäävät tiukkaa suojelua vain vähän, mutta rajoitetussa metsätalouskäytössä olevien alueiden osuus nousee selvästi.

Etelä-Suomen alueella tehdystä tutkimuksesta käy ilmi, että alueella oli suojelusta johtuvia käyttörajoituksia kaikkiaan 0,7 prosentilla metsäalasta, mutta kaavamerkinnät nostivat käyttörajoitusten osuuden 5,5 prosenttiin. Lisäksi rajoitukset kohdistuvat pääosin päätehakkuukohteisiin, jotka ovat arvokkaimpia metsätalouden kannalta.

Periaatteessa kaavoituksen metsänomistajalle aiheuttamat menetykset pitäisi korvata mutta käytännössä kaavoista yleensä puuttuu arvio näistä menetyksistä. Tulkinta on, että korvausvelvollisuutta ei synny, koska alue säilyy metsätalouskäytössä.

Kaavamerkintöjen tulkinta vaihtelee

Kaavoituksen aiheuttamat paineet metsätaloudelle ovat viime vuosina voimistuneet erityisesti Etelä-Suomessa. Kaavamerkintöjen tulkinta myös vaihtelee. Käyttörajoitus voi merkitä esimerkiksi avohakkuun kieltoa tai vaatimusta säilyttää metsä puustoisena. Tutkimuksessa laskettiin menetettyjen hakkuumahdollisuuksien aiheuttaneen noin 2 prosentin vähennyksen metsätalouden tuloihin.

Maisematyölupa tarvitaan yleensä

Hakkuu rajoitetun metsätalouskäytön alueella vaatiin yleensä maisematyöluvan, joka on maksullinen. Maisematyöluvan hinta vaihtelee kunnittain, mutta siihen voi hyvinkin mennä parin hehtaarin