Kirjanpainajat liikkeellä

23.6.2021

Metsänomistajien kannattaa tarkkailla kuusikoitaan touko-kesäkuussa kirjanpainajien parveiluaikana. Kirjanpainajat aloittavat parveilun touko - kesäkuussa ilman lämpötilan ylitettyä + 18 - 20 °C ja maan lämpötilan kohottua + 9 - 12 °C:en. Kirjanpainaja käyttää ravinnokseen tuoretta kuusipuutavaraa, mutta laji voi runsaana esiintyessään myös iskeytyä eläviin kuusiin tappaen ne. Kun puun rungoille ilmestyy pieniä reikiä tai ruskeaa purua, kannattaa olla yhteydessä omaan metsäasiantuntijaan.

Kirjanpainajat lisääntyvät heikentyneissä pystypuissa, tuulenkaadoissa, lumenmurroissa sekä tuoreessa kuusipuutavarassa. Jos kirjanpainajia on paljon, ne kykenevät joukkovoimansa turvin iskeytymään myös täysin terveisiin puihin. Kirjanpainajat iskeytyvät useimmiten valoisilla paikoilla oleviin kuusiin, esim. hakkuuaukkojen reunapuihin. Hakkuuaukeiden etelän ja lännen vastaiset kuusikkoiset reunat, ovat alttiita kirjanpainajien hyökkäykselle. Kuusen viljelyä liian kuivilla kasvupaikoilla tulee välttää, ja lehtipuusekoituksen lisääminen vähentää metsikön tuhoriskiä.

Kirjanpainajat kuljettavat mukanaan puuhun sinistäjäsieniä, jotka haittaavat veden ja ravinteiden kuljetusta. Sinistäjäsienet aiheuttavat puutavaran pilaantumista ja värivikaa.

Vanhojen pystyyn kuivuneiden kuusien pois korjaamisesta ei ole hyötyä kirjanpainajan torjunnan kannalta, vaan pikemminkin haittaa, koska valtaosa kirjanpainajista on jo poistunut puista ja näissä puissa voi elää kirjanpainajan luontaisia vihollisia ja kilpailijoita.

Etelä-Ruotsissa vuoden 2005 myrskytuhojen jälkeen kirjanpainajatuhot kuivattivat noin 4 miljoonaa m³ kuusikoita. Laajoista myrskytuhoja seuranneista kirjanpainajaepidemioista on useita esimerkkejä myös Keski-Euroopasta ja Venäjältä. Tuhot voivat jatkua ja laajeta useita vuosia, ellei asiaan puututa. Etelä-Suomessa oli laajoja tuhoalueita varsinkin 2010 ja 2011.

Laki metsätuhojen torjunnsta (1087/2013) velvoittaa poistamaan 1.9. - 31.5. hakatun kuorellisen kuusipuutavaran sekä muulla tavalla vioittuneet kuuset 10 kiintokuutiometriä/ha ylittävältä osalta eteläisimmässä Suomessa 15.7. Kuluvan vuoden kesäkuun 1 päivän ja elokuun 31 päivän välisenä aikana kaadettu kuusipuutavara on kuljetettava pois metsästä eteläisimmässä Suomessa 30 päivän kuluessa hakkuuhetkestä. Mikäli kuusipuutavaraa ei ole mahdollista kuljettaa pois tai kyseessä on pysyväisluontoinen varastopaikka, puutavara tulisi kuoria, peittää, sadettaa jatkuvasti kahden kuukauden ajan kesäkuun alusta lähtien tai käsitellä torjunta-aineilla.

Tiedot kirjanpainajista: www.luke.fi