Metsänhoitoyhdistys Uusimaan säännöt

Metsänhoitoyhdistyksen valtuusto on päättänyt vuoden 2023 jäsenmaksuksi 95 euroa. Aiemmin metsänhoitoyhdistyksen jäsenet ovat maksaneet metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksua, jonka jälkeen metsänhoitoyhdistykset ovat tilittäneet edunvalvontamaksun osuuden MTK:lle. Järjestöuudistuksen myötä nämä kaksi maksua eritellään metsänomistajalle avoimuuden takaamiseksi. MTK:n valtuuskunnan päättämän uuden mallin mukaan jäsenmaksu määräytyy siis metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksusta 95 euroa ja 21 euron edunvalvontamaksusta, yhteensä 116 euroa.

Maksu kannetaan kaikilta 1.1.2023 metsänomistajajäseninä olevilta. Perikunnan, yhtymän tai yhteismetsän osakkaana tai perheenjäsenenä sinulla on lisäksi mahdollisuus hakea yhteisomistajajäsenyyttä hintaan 30 euroa. Yhteisomistajajäsenenä saat oman jäsenkortin ja pääset nauttimaan metsänomistajaketjun jäseneduista.

Päätetty valtuuston syyskokouksessa 3.12.2014

1 Ni­mi, kotipaikka ja toimialue

Yh­dis­tyk­sen nimi on Metsänhoitoyhdistys Uusimaa.

Yh­dis­tyk­sen kotipaikka on Orimattila ja sen toimialueena on Etelä- Suomen alue.

Yhdistys on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n rekisteröity jäsenyhdistys. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:tä nimitetään jäljempänä keskusliitoksi. 

2 Tar­koi­tus ja tehtävät

Metsänhoitoyhdistys toimii toimialueellaan metsänhoi­toyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta (1090/2013) mukaise­na metsänomis­tajien yhteenliit­tymänä, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä harjoittaman met­sä­ta­lou­den kannattavuutta ja heidän met­sä­ta­lou­del­leen asettamiensa muiden tavoitteiden to­teu­tu­mis­ta sekä edistää ta­lou­del­li­ses­ti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä sekä valvoa jäsentensä etua.

Metsänhoitoyhdistys antaa jä­senilleen ja toimialu­eensa muille met­sänomistajille met­sä­ta­lou­den har­joittami­sessa tar­vittavia palveluja:

1.toimii jäsentensä etujärjestönä

2. tarjoaa metsätalouden harjoittamisessa tarvittavia tietoja ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­lu­ja

3.antaa neuvoja ja suosituksia metsän hoidossa ja käytös­sä

4.avustaa puukaupassa ja voi harjoittaa myös metsäkiinteistöjen välitystä

5.avustaa puutavaran hankin­nassa, puunkorjuussa ja muussa metsän käy­tös­sä

6.laatii metsäsuunnitelmia

7.suunnittelee ja toteuttaa metsätalouden töitä

8.järjestää metsänomistajien käytettäväksi ammat­ti­henki­lös­tön palve­luja

9.tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa selvityksiä, tiedonantoja ja lausuntoja sekä

10.muilla mahdollisilla toimilla toteuttaa tarkoitustaan

Yh­dis­tys voi antaa palvelujaan  metsänhoitoyhdistyslain muuttamisesta (1090/2013) annetun lain rajoissa myös muille kuin jäsenilleen, milloin tämä toi­min­ta ei vähennä jäsenmetsän­omistajien mahdollisuutta saada palvelua.

- Lisätietoja saat painamalla tästä MHY UUSIMAAN SÄÄNNÖT, pdf-tiedosto avautuu uudeksi välilehdeksi.

Mäntsälän toimisto, Osuustie 1b, 04600 Mäntsälä

Avoinna arkipäivisin 9-15

Osuustie 1b
04600 Mäntsälä

uusimaa@mhy.fi
Soita 019 687 4333Kaikki yhteystiedot
Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2023 © Metsänhoitoyhdistykset