Metsänhoitoyhdistys Uusimaan säännöt

Metsänhoitoyhdistyksen valtuusto on päättänyt vuoden 2024 jäsenmaksuksi 97 euroa. Joitain vuosia sitten metsänhoitoyhdistyksen jäsenet ovat maksaneet metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksua, jonka jälkeen metsänhoitoyhdistykset ovat tilittäneet edunvalvontamaksun osuuden MTK:lle. Järjestöuudistuksen myötä nämä kaksi maksua eritellään metsänomistajalle avoimuuden takaamiseksi. MTK:n valtuuskunnan päättämän uuden mallin mukaan jäsenmaksu määräytyy siis metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksusta 97 euroa ja 23 euron edunvalvontamaksusta, yhteensä 120 euroa.

Maksu kannetaan kaikilta 1.1.2024 metsänomistajajäseninä olevilta. Perikunnan, yhtymän tai yhteismetsän osakkaana tai perheenjäsenenä sinulla on lisäksi mahdollisuus hakea yhteisomistajajäsenyyttä hintaan 30 euroa. Yhteisomistajajäsenenä saat oman jäsenkortin ja pääset nauttimaan metsänomistajaketjun jäseneduista.

Voimassaolevat säännöt 22.03.2021

1. Ni­mi, kotipaikka ja toimialue
Yh­dis­tyk­sen nimi on Metsänhoitoyhdistys Uusimaa.
Yh­dis­tyk­sen kotipaikka on Orimattila ja sen toimialueena on Etelä-Suomi.
Yhdistys on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n rekisteröity jäsenyhdistys. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:tä nimitetään jäljempänä keskusliitoksi. 

2. Tar­koi­tus ja tehtävät
Metsänhoitoyhdistys toimii toimialueellaan metsänhoi­toyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta (1090/2013) mukaise­na metsänomis­tajien yhteenliit­tymänä, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä harjoittaman met­sä­ta­lou­den kannattavuutta ja heidän met­sä­ta­lou­del­leen asettamiensa muiden tavoitteiden to­teu­tu­mis­ta sekä edistää ta­lou­del­li­ses­ti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä sekä valvoa jäsentensä etua.

Metsänhoitoyhdistys antaa jä­senilleen ja toimialu­eensa muille met­sänomistajille met­sä­ta­lou­den har­joittami­sessa tar­vittavia palveluja:

  • toimii jäsentensä etujärjestönä
  • tarjoaa metsätalouden harjoittamisessa tarvittavia tietoja ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­lu­ja
  • antaa neuvoja ja suosituksia metsän hoidossa ja käytös­sä
  • avustaa puukaupassa ja voi harjoittaa myös metsäkiinteistöjen välitystä
  • avustaa puutavaran hankin­nassa, puunkorjuussa ja muussa metsän käy­tös­sä
  • laatii metsäsuunnitelmia
  • suunnittelee ja toteuttaa metsätalouden töitä
  • järjestää metsänomistajien käytettäväksi ammat­ti­henki­lös­tön palve­luja
  • tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa selvityksiä, tiedonantoja ja lausuntoja sekä
  • muilla mahdollisilla toimilla toteuttaa tarkoitustaan

Yh­dis­tys voi antaa palvelujaan metsänhoitoyhdistyslain muuttamisesta (1090/2013) annetun lain rajoissa myös muille kuin jäsenilleen, milloin tämä toi­min­ta ei vähennä jäsenmetsän­omistajien mahdollisuutta saada palvelua.

Lisätietoja tästä Mhy Uusimaan säännöt, pdf-tiedosto avautuu uudeksi välilehdeksi.

Mäntsälän toimisto, Osuustie 1b, 04600 Mäntsälä

Avoinna arkipäivisin 9-15

Osuustie 1b
04600 Mäntsälä

uusimaa@mhy.fi
Soita 019 687 4333Kaikki yhteystiedot
Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2024 © Metsänhoitoyhdistykset