Kaikille puutavaralajeille alkaa olla kysyntää puumarkkinoilla

09.4.2021

Puun kysyntä on nyt poikkeuksellisen hyvää! Harvennustyömailla kilpailukykyinen vaihtoehto on Mhy:n puunkorjuupalvelu ja tälle kesälle mahtuu vielä hakkuutyömaita. Touko-kesäkuu on hyvä aika tarkistaa vanhimpien kuusikoiden kirjanpainajatuhoriski ja tehdä tarvittavat toimenpiteet. Ajantasaisin puukauppatieto löytyy aina omalta metsäasiantuntijaltasi, yhteistiedot painamalla tästä.

Kaikille puutavaralajeille alkaa olla kysyntää puumarkkinoilla

Metsäteollisuuden markkinatilanne on parantunut alkuvuodesta ja se alkaa näkymään puukaupan kokonaisuudessa. Kaikelle puutavaralle alkaa olla kysyntää. Metsäteollisuuden lopputuotteiden kysyntä näkyy voimakkaasti kohonneina hintoina kansainvälisillä markkinoilla. Koronatilanteen jatkuminen luo toki edelleen heilahtelua markkinoille.

Puumarkkinoilla kysyntä on kasvanut kaikille puutavaralajeille. Kysyntä on voimakkainta edelleen havutukeille, mutta positiivinen suhdanne on tarttunut nyt myös kuitupuuhun. Tämä helpottaa puunmyynnin kokonaissuunnittelua. Metsänomistajilla onkin hyvät mahdollisuudet leimikkokokonaisuuksien suunnitteluun ja tarjontaan. Metsänkasvatus ja puun tarjonta ovat kokonaisuus, jossa kaikille puutavaralajeille pitää löytyä oikea osoite markkinoilta. Lopputuotteiden hintojen voimakkaan nousun pitääkin näkyä myös puun hinnassa. Puukauppojen kilpailuttaminen onkin nyt tärkeää.

Kaikille puutavaralajeille kysyntää

Kemiallisen metsäteollisuuden kysyntä on voimistunut alkuvuodesta. Se näkyy erityisesti lopputuotteiden hintojen nousuna, joka on ollut erittäin voimakasta alkuvuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Sellun hinnat ovat nousseet keskimäärin viidenneksen. Kartongin hinnat hieman maltillisemmin, mutta niiden nousu on jatkunut jo pidempään. Ainoastaan papereiden hinnat ovat edelleen laskeneet, mutta hinnanlasku on hieman tasaantunut.

Mekaanisen metsäteollisuuden noususuhdanne on jatkunut jo hieman pidempään ja sitä voi kutsua jo supersuhdanteeksi. Sahatavaran lopputuotteiden hintojen nousu onkin jatkunut. Sahauskapasiteetti käy luonnollisesti kuumana. Koronaepidemian jatkuminen lisännee tee-se-itse rakentamista, kuten kävi edellisenä kesänä. Tukin kysynnän oletetaan jatkuvan siten voimakkaana.

Kun kuiduttavan metsäteollisuuden kysyntä on lähtenyt voimistumaan mekaanisen metsäteollisuuden rinnalla, on metsänomistajien mahdollisuus tarjota markkinoille leimikkokokonaisuuksia. Vaikka kysyntä kohdistuukin edelleen voimakkaammin tukkipuuhun, niin kuitupuun markkinat ovat toipumassa. Lisäksi vaikka kysyntä painottuu kesäkorjuukohteisiin tällä hetkellä, niin täytyy muistaa, että talvikorjuukohteiden suma on saatu purettua hyvien talvikorjuukelien ansiosta. Tämä tulee helpottamaan siten leimikkokokonaisuuksien suunnittelua.

Puunmyyntisuunnitelmien aika on nyt

Metsänomistajan on nyt mahdollisuus hyödyntää puutavaralajien hyvä kysyntätilanne leimikoiden kokonaissuunnittelussa. Puukaupan valmistelu alkaa ottamalla yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöön. Oman yhteyshenkilön kanssa viestinnän voi aloittaa esimerkiksi kätevästi uudessa OmaMetsä -palvelussa https://www.omametsa.mhy.fi/ Sieltä löytyy omaan metsään liittyvät tiedot, oman alueen puun hinnat ja metsätilan arvo sekä neuvoja toimenpiteiden toteuttamiseen.

Vaikka verkkopalvelut ovat kehittyneet, on oman metsänhoitoyhdistyksen metsäneuvoja edelleen tärkein apu puukaupan suunnittelussa. Hän voi käydä läpi kohteet metsässä ja hän osaa arvioida paikallisen puumarkkinatilanteen perusteella metsänomistajan sopivimmat hakkuukohteet ja viedä puukaupan kilpailuttamisen eteenpäin. Puumarkkinatilanne voi vaihdella voimakkaasti alueittain, joten eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla saattaa olla erilainen kysyntä alueesta ja ajankohdasta riippuen. Omassa yhdistyksessä tunnetaan oman alueen erityispiirteet, mikä helpottaa puukaupan suunnittelua ja toteuttamista.

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat