Joutomaiden metsitykseen tukea jo 2021?

28.7.2020

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut puuttomien, joutokäytössä olevien alueiden metsitystukea. Mahdollisia metsittämiskohteita olisivat esim. maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet pellot ja laitumet sekä käytöstä poistuneet turvetuotantoalueet. Hallituksen esitys on ollut lausuntokierroksella. Tuki on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2021 alusta.

Metsitystukea ei saisi aktiivisessa viljelyssä oleville pelloille, eikä ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ketojen ja hakamaiden metsittämiseen. Myöskään metsämaaksi luettavat alueet eivät olisi oikeutettuja tukeen.

Sopien kohteiden osalta kannattaa olla jo yhteydessä metsäasiantuntijoihimme. Kun metsitystuki tulee voimaan, hankkeiden on hyvä olla jo suunniteltu valmiiksi.

Luonnos hallituksen esitykseksi liittyy maankäyttösektoria koskevaan laajaan ilmastotoimenpiteiden kokonaisuuteen, josta on linjattu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa. Toimenpiteillä vähennetään maa- ja metsätalouden ja muun maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöjä sekä ylläpidetään ja vahvistetaan hiilinieluja ja -varastoja kokonaiskestävyys huomioiden. Yksi keino lisätä metsien hiilensidontaa on metsäpinta-alan lisääminen.

"Metsitystuen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vahvistaa hiilinieluja. Tukikelpoisten alueiden ulkopuolelle on rajattu aktiivisen ruoantuotannon ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet", sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Hallituksen esityksen mukaan tukea myönnettäisiin maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Aktiivisessa viljelykäytössä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää, joten tuen ehtona olisi se, ettei peltoala ole saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. Tukea ei myönnettäisi ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ketojen ja hakamaiden metsittämiseen. Myöskään metsämaaksi luettavat alueet eivät olisi oikeutettuja tukeen.

Metsitystukea haettaisiin Metsäkeskuksesta, ja tukijärjestelmän olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta. Metsitykseen liittyviä toimenpiteitä ei saisi aloittaa ennen tukipäätöksen saamista. Tuki muodostuisi kiinteästä kustannuskorvauksesta ja hoitopalkkiosta ja perustuisi keskimääräisiin laskennallisiin kustannuksiin per hehtaari. Metsitetyn alueen hoitovelvoite ja metsämaana säilyttämisvelvoite kestäisivät 10 vuotta.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriön artikkeli (painamalla tästä artikkeli kokonaisuudessaan):