Metsäalan sanastoa


Metsäalan sanastoa A-B

Sanojen alkukirjaimet: A B E H I J K L M N O P R S T U V Y Ä

Ainespuu 
Puutavara, jolla on taloudellista käyttöarvoa.

Ajoura
Puutavaran metsässä tapahtuvaa kuljetusta varten hakattu, noin 4 - 4,5 metriä leveä väylä.

Ajouratiheys
Ajourien yhteenlaskettu pituus hehtaarilla.

Alaharvennus
Metsän harvennustapa, jossa poistetaan vallitsevan puuston alle jäänyttä pienempää puustoa. Suurimmat ja parhaiten kasvaneet puut jätetään kasvamaan.

Apteeraus
Puun rungon katkaisukohtien määrittäminen. Puunostajan mitta- ja laatuvaatimusten mukaan puu jaetaan eri puutavaralajeiksi, esim. tukki, kuitu, parru.

Avainbiotooppi
Elinympäristö, jossa todennäköisesti esiintyy vaateliaita tai uhanalaisia lajeja. Avainbiotooppeja ovat metsälaissa määritetyt erityisen tärkeät elinympäristöt, luonnonsuojelulaissa määritellyt suojellut luontotyypit sekä muut arvokkaat elinympäristöt.

Avohakkuu
Metsänuudistamisessa käytettävä hakkuumenetelmä, jossa puusto poistetaan kokonaisuudessaan säästöpuita lukuun ottamatta. Avohakkuun jälkeen alueelle perustetaan uusi metsä joko istuttamalla tai kylvämällä.

Avokauppa
Hankinta- tai pystykauppa, jossa sovitaan muut puukaupan ehdot sitovasti, mutta puun hinnan määrittely jää sovittuun myöhäisempään ajankohtaan.

Biodiversiteetti
Luonnon monimuotoisuus. Käsitteeseen kuuluu lajien välinen ja lajien sisäinen monimuotoisuus ja erilaisten elinympäristöjen määrän ja rakenteen vaihtelu.