Metsäalan sanastoa O-S

Metsäalan sanastoa O-S

Sanojen alkukirjaimet:A B E H I J K L M N O P R S T U V Y Ä

Ojitusmätästys
Metsänuudistamisessa veden vaivaamilla mailla käytetty maanmuokkausmenetelmä. Uudistusalalle tehdään matalia ojia. Ojista saavista maa-aineksista tehdään mättäitä, joihin puuntaimet istutetaan.

Paakkutaimi (= pottitaimi)
Metsänviljelyssä käytetty puun taimi, joka on kasvatettu paperi- tai muovikennossa. Taimen juuristo on turvepaakussa.

Paljasjuurinen taimi
Metsänviljelyssä käytetty puun taimi, jonka juuristo on paljaana vrt. paakkutaimi.

Perkaus
Taimikonhoitoa, jossa poistetaan kasvatettavien puiden kasvua haittaava kasvillisuus, yleisimmin lehtipuusto.

Puutavaralaji
Puun rungon käyttöarvoltaan erilaisia osia, joista yleisimmät ovat tukki- ja kuitupuu sekä pylväät.

Pystykarsinta
Kuolleiden ja kasvussa taantuneiden oksien karsinta kasvavista puista. Pystykarsinnalla parannetaan kasvatettavan puiden laatua.

Pystykauppa
Myyjä luovuttaa pystykaupassa metsänhakkuusopimuksella ostajalle oikeuden kaataa ja kuljettaa metsästä pois sovitut puut.

Päätehakkuu
Uudistuskypsän metsän hakkuu, jonka tarkoituksena on saada alueelle uusi puusukupolvi. Päätehakkuussa käytettäviä menetelmiä ovat avohakkuu, siemenpuu- ja suojuspuuhakkuu sekä kaistalehakkuu. Päätehakkuusta käytetään myös nimitystä uudistushakkuu.

 

R

Reikäperkaus
Taimikonhoitoa, jossa kasvatettavien puiden ympäriltä poistetaan kasvua haittaava kasvillisuus, yleisimmin lehtipuustoa. Reikäperkauksessa kasvillisuus poistetaan vain noin metrin säteeltä kasvatettavasta puusta. Vrt. perkaus.

Relaskooppi
Puuston tilavuuden mittauksessa käytettävä apuväline. Relaskoopilla mitataan ns. puuston pohjapinta-ala. Tiedon perusteella saadaan taulukoita apuna käyttäen puuston tilavuus.

Rinnankorkeus
Rinnankorkeudella tarkoitetaan 1,3 metrin korkeutta maanpinnasta tai puun juurenniskasta. Määrettä käytetään erilaisissa puuston arvioinneissa, esim. rinnankorkeusläpimitta tai -ikä.

S

Sertifiointi
Ks. metsäsertifiointi

Siemenpuuhakkuu
Uudistuskypsän metsän hakkuu siten, että pystyyn jätetään hyvälaatuisia puita 50 – 150 kpl hehtaarille. Nämä siemenpuut tuottavat uudistettavalle alueelle siemeniä, joista uusi puusukupolvi saa alkunsa. Alue uudistuu näin luontaisesti.

Siemenpuumetsikkö
Luontaiseen uudistamiseen tähtäävän hakkuun jäljiltä pystyyn jätettyjen siemenpuiden muodostama metsikkö.

Suojuspuuhakkuu
Uudistuskypsän kuusikon hakkuu, siten että pystyyn jätetään 100 – 300 puuta hehtaarille. Suojuspuuhakkuu tähtää kuusen luontaiseen uudistumiseen taimia suojaavan puuston avulla.

Suojuspuumetsikkö
Kuusen luontaiseen uudistamiseen tähtäävän hakkuun jäljiltä pystyyn jäänyt metsikkö.

Säästöpuu
Tavallisesti päätehakkuun yhteydessä hakkuualueelle jätettävä puu tai puuryhmä, jolla pyritään edistämään luonnon monimuotoisuutta. Käytetään myös nimitystä jättöpuu.

Siirry sivun alkuun