Metsäalan sanastoa L-N

Metsäalan sanastoa L-N

Sanojen alkukirjaimet: A B E H I J K L M N O P R S T U V Y Ä

L

Laatuhinnoittelu
Puutavaran laadun huomioiminen puun hinnoittelussa. Laatutekijät voidaan määritellä pystypuista tai jo hakatusta, varastoidusta puusta.

Laho
Sienen aiheuttama vaurio puussa. Lahoa voi esiintyä sekä pystypuissa, varastoidussa puussa ja puurakenteissa.

Laikkumätästys
Metsänuudistamisessa käytetty maanmuokkausmenetelmä, jossa kaivurilla rikotaan maan pinnalla oleva humuskerros ja paljastetaan kivennäismaata laikuittain. Laikusta saatava maa-aines käännetään ja tiivistetään laikun viereen mättääksi, johon puuntaimi istutetaan. Sopii reheville maille

Laikutus
Metsänuudistamisessa käytetty maanmuokkausmenetelmä, jossa kaivurilla rikotaan maan pinnalla oleva humuskerros ja paljastetaan kivennäismaata laikuittain. Laikkuun istutetaan puuntaimi tai siihen kylvetään siemeniä. Sopii karkeille maille.

Leimaus
Kaadettavien tai pystyyn jätettävien puiden valinta hakkuuta varten.

Leimikko
Metsään rajattu hakkuualue, josta myydään puuta. Myyntitavan perusteella puhutaan joko hankinta- tai pystyleimikosta.

Luontainen uudistaminen
Uuden puusukupolven aikaan saaminen hyödyntämällä luonnon omaa siemennnystä. Koivulla ja männyllä luontaisessa uudistamisessa käytetään yleensä siemenpuita ja kuusella suojuspuita.

Luovutusmittaus
Puutavaran myyjä ja ostaja määrittävät hakatun puutavaran määrän ja laadun. Näiden perusteella todetaan lopullinen kauppahinta.

M

Maanmuokkaus
Kivennäismaan pinnalla olevan humuskerroksen rikkominen ja kivennäismaan paljastaminen. Maanmuokkauksella edistetään ja helpotetaan metsän luontaista uudistamista tai metsänviljelyä. Yleisimmin käytettyjä muokkaustapoja ovat mätästys, laikutus ja äestys.

Maannousema
Ks. juurikääpä

Metsätie
Yksityinen tie, joka on rakennettu pääosin metsätalouden tarpeisiin.

Metsälö
Saman omistajan yksi tai useampi metsäpalsta muodostavat metsälön.

Metsänhoitosuositukset
Toimenpidesuositukset metsien hoitoa ja käsittelyä varten. Suositukset perustuvat metsäntutkimuksen tuloksiin ja metsien hoidon käytännön kokemuksiin.

Metsänkäyttöilmoitus
Metsäkeskukselle ennakkoon tehtävä ilmoitus metsän hakkuusta. Kun kyseessä on uudistamishakkuu, ilmoitetaan myös hakkuuta seuraavat toimenpiteet metsän uudistamiseksi. Metsänomistaja vastaa metsänkäyttöilmoituksen tekemisestä.

Metsänuudistaminen
Ks. uudistaminen.

Metsänviljely
Uuden metsän perustaminen istuttamalla taimia tai kylvämällä siemeniä.

Metsäsertifiointi
Metsäsertifioinnin avulla osoitetaan, että metsiä hoidetaan ja käytetään ennalta määriteltyjen kestävän metsätalouden ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten standardien mukaan. Puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointi tarkoittaa järjestelmää, jolla puuraaka-aineen kulkua pystytään seuraamaan sertifioidusta metsästä tuotantolaitokseen ja edelleen vähittäiskauppaan.

Metsäsuunnitelma
Metsäammattilaisen tietylle ajanjaksolle (esim. 10 vuotta) laatima metsälön hoito- ja käyttösuunnitelma, joka tehdään yhteistyössä metsänomistajan kanssa.

Metsätase
Hakkuusuunnitteen ja -poistuman erotus.

Metsätyyppi
Metsämaiden luokittelu maan viljavuuden ja kasvillisuusvyöhykkeen mukaan. Maastossa metsätyyppien määrittelyssä käytetään pintakasvillisuutta.

Mittaustodistus
Myyjän ja ostajan yhteisesti hyväksymä puukaupan loppuselvitys, jossa todetaan puutavaran määrä ja laatu sekä hakkuujälki. Ennen mittaustodistuksen allekirjoittamista on esitettävä kaikki mahdolliset korvausvaatimusten perusteet.

Monitoimikone
Metsän hakkuussa käytettävä kone, joka kaataa, karsii, katkoo ja kasaa puun sekä mittaa hakatun puumäärän (= harvesteri, hakkuukone, moto).

Mätästys
Yksi maanmuokkausvaihtoehto uudistusaloille, joka jaetaan kolmeen eri menetelmään: ojitusmätästys, laikkumätästys ja kääntömätästys. 

N

Nuoren metsän hoito
Kestävän metsätalouden rahoituslain mukainen työlaji, joka käsittää taimikonhoitoa, taimikkovaiheen ohittaneen metsän harvennusta ja siihen liittyvää energiapuun korjuuta sekä pystypuiden karsintaa.

Siirry sivun alkuun