Metsäalan sanastoa I-K

Metsäalan sanastoa I-K

Sanojen alkukirjaimet: A B E H I J K L M N O P R S T U V Y Ä

I

Istutus
Uudistamishakkuun jälkeen hakkuualalle istutetaan taimet uuden puusukupolven aikaansaamiseksi. Taimet voidaan istuttaa käsin kuokalla tai pottiputkella sekä tietyissä tapauksissa koneellisesti.

Jokamiehenoikeus
Jokaisen kansalaisen oikeus liikkua luonnossa jalan tai hiihtäen sekä poimia marjoja tai sieniä maan omistus- ja hallintaoikeuksista riippumatta. Moottoriajoneuvoilla liikkuminen, tulen teko tai luonnon vahingoittaminen eivät kuulu jokamiehen oikeuksiin. Jokamiehenoikeuksia on rajoitettu mm. luonnonpuistossa.

Juurikääpä
Lahottajasieni, joka aiheuttaa kuusen tyvessä lahoa ja männyn tyvessä tervastumista. Sieni elää kannoissa ja sen itiöt leviävät nopeasti kesäaikana. Sieni on yleinen männyllä Kaakkois-Suomessa ja kuusella koko eteläisessä Suomessa.

Jättöpuu
Ks. säästöpuu

K

Kaistalehakkuu
Metsän uudistamismenetelmä, jossa metsää uudistetaan kaistaleittain ja pystyyn jäävän reunametsän puut siementävät hakatun alueen.

Kantohinta
Puun ostajan metsänomistajalle pystykaupassa maksama puun hinta, johon sisältyy puun arvo. Vrt. hankintahinta.

Kantokäsittely
Kantojen käsittely torjunta-aineella juurikäävän torjumiseksi. Kantokäsittelyä voidaan tehdä myös lehtipuuvesakon uudelleen vesomisen ehkäisemiseksi.

Kantoraha
Pystykaupasta saatava puunmyyntitulo.

Karike
Maan pinnalla oleva kerros, joka on koostunut puiden ja pensaiden maahan pudonneista lehdistä, oksista, neulasista jne.

Karsinta
Oksien irrottaminen rungosta joko hakkuun yhteydessä tai pystypuista (ks. pystykarsinta).

Kasvatushakkuu
Ks. harvennushakkuu.

Kasvatuslannoitus
Lannoittamalla lisätään metsään ravinteita, jotka parantavat metsän kasvua.

Kasvupaikkatyyppi
Kasvupaikkojen jako metsämaan viljavuuden ja puuntuotantokyvyn mukaan. Kasvupaikkatyyppejä ovat esimerkiksi tuore kangas ja kuivahko kangas.

Katkonta
Puun rungon katkaisukohtien määrittäminen. Puunostajan mitta- ja laatuvaatimusten mukaan puu jaetaan eri puutavaralajeiksi, esim. tukki, kuitu ja pylväs.

Kaukokuljetus
Puutavaran kuljetus tienvarresta tehtaalle. Puita kuljetetaan yleensä rekka-autolla, junalla tai uittaen.

Kehitysluokka
Metsien luokittelu kehitysvaiheen mukaan. Kehitysluokkia ovat mm. taimikko, nuori kasvatusmetsikkö, varttunut kasvatusmetsikkö, uudistuskypsä metsä, ylispuustoinen taimikko ja aukea.

Kelo
Kuollut, pystyyn kuivanut puu.

Kestävän metsätalouden rahoituslaki, Kemera
Laki, jossa säädetään yhteiskunnan myöntämästä rahoituksesta laissa määritettyihin metsänhoitotöihin. Tuen suuruus vaihtelee työlajeittain ja rahoitusvyöhykkeittäin.

Kiertoaika
Uudistushakkuusta seuraavaan uudistushakkuuseen kuluva aika, eli ikä, jolloin metsä uudistuu tai uudistetaan.

Kiintokuutiometri
Kuorellinen kiintokuutiometri (m3) on puutavaralajien mittayksikkö, joka kertoo puutavaran määrän. Pinokuutiometrissä myös pölkkyjen välissä olevat raot otetaan huomioon.

Kokonaispoistuma
Metsästä tiettynä ajanjaksona poistunut runkopuun määrä.

Korjuu
Puutavaran hakkuu ja kuljetus metsästä varastolle.

Kotitarvepuu
Puutavara, joka käytetään tilan omiin tarpeisiin.

Kuitupuu
Pieniläpimittainen tai huonolaatuinen puutavara, josta valmistetaan sellua ja hioketta.

Kulotus
Hakkuun jäljiltä jäävät latvukset, oksat ja maan pintakerros poltetaan ennen maanmuokkausta ja istutusta. Palon tuloksena metsään tulee paljon hiiltä sekä muita ravinteita, jotka lannoittavat kulotuksen jälkeen paikalle kasvavaa uutta kasvustoa. Kulotus lisää metsien monimuotoisuutta.

Kunnostushakkuu
Yleensä soilla ojituksen yhteydessä tai hyönteisten vaurioittamissa metsissä tehtävä hakkuu, jossa kertyy vähäinen määrä myyntikelpoista puuta, mutta hakkuu on hyödyllinen metsän kasvatuksen kannalta.

Kunnostusojitus
Ojitetuilla alueella tehtävä täydennysojitus tai vanhojen ojien perkaus.

Kylvö
Uudistushakkuun jälkeen alueelle saadaan uusi puusukupolvi puunsiemeniä kylvämällä.

Käteiskauppa
Kauppa tehdään myyjän jo valmiiksi hakkaamasta puutavaraerästä ilman etukäteissopimuksia.

Siirry sivun alkuun