Metsäalan sanastoa E-H

Metsäalan sanastoa E-H

Sanojen alkukirjaimet: A B E H I J K L M N O P R S T U Y Ä 

Energiapuu
Lämmön ja sähkön tuotantoon tarkoitettu puu. Esimerkiksi oksat, latvat, kannot sekä nuoresta metsästä korjattava harvennuspuu.

Ennakkoraivaus
Pieniläpimittaisia puita kaadetaan uudistettavan tai harvennettavan metsikön alta, jotta puuston korjuu sujuisi helpommin.

Ensiharvennus
Metsikössä tehtävä ensimmäinen hakkuu, joka tuottaa myös myyntikelpoista puutavaraa. Ensiharvennus tehdään puuston valtapituuden ollessa 12-16 metriä. Ensiharvennustarpeen näkee myös puuston latvuksesta. Liian tiheässä kasvavassa puustossa latvan osuus suhteessa rungon pituuteen pienenee ja kasvutahti hidastuu. Männyllä elävän latvan osuuden tulisi olla vähintään 40 %, kuusella ja koivulla 50 % pituudesta.

Erityisen tärkeä elinympäristö
Erityisen tärkeät elinympäristöt ovat metsälaissa määriteltyjä kohteita, joilla on erityistä merkitystä metsien monimuotoisuudelle. Ne ovat pienialaisia, ympäristöstään erottuvia ja niiden ominaispiirteet ovat säilyneet luonnontilaisina tai sen kaltaisina.

H

Hakkuu
Puutavaran teko, johon sisältyvät puun kaato, karsinta ja katkonta puutavaralajeiksi sekä katkotun puutavaran kasaus. Hakkuun voi tehdä metsuri tai hakkuukone.

Hakkuukertymä
Metsästä hakatun puun määrä.

Hakkuukone
Metsätöissä käytettävä kone, joka kaataa, karsii ja katkoo puun. Hakkuukoneesta käytetään myös nimitystä harvesteri tai moto.

Hakkuukonemittaus = motomittaus
Hakkuukoneen mittalaitteet määrittävät puun tilavuuden samalla, kun puu katkotaan puutavaralajeiksi.

Hakkuukypsyys
Metsän iän, puuston järeyden tai metsikön tiheyden perusteella voidaan määritellä, milloin metsässä olisi hyvä tehdä harvennus- tai uudistushakkuu.

Hakkuusopimus
Puun myyjä luovuttaa sopimuksella ostajalle oikeuden hakkauttaa puita metsästään (pystykauppa).

Hakkuusuunnite
Tietyllä ajanjaksolla tietyltä alueelta hakattavaksi suunniteltu puumäärä.

Hakkuutähde
Hakkuun yhteydessä kaadetuista puista karsitut oksat sekä latvat.

Hankintahinta
Puun ostajan metsänomistajalle maksama hinta. Hankintahintaan sisältyvät puutavara sekä hakkuu ja lähikuljetus.

Hankintakauppa (-sopimus)
Puun myyjä sitoutuu toimittamaan ostajalle sovitun määrän puutavaraa. Puun myyjä toimittaa puutavaran sovittuun varastopaikkaan.

Harvennushakkuu
Hakkuutapa, jossa tiheänä kasvavista metsistä hakataan osa puustosta. Metsään jätetään kasvamaan mahdollisimman terveitä ja hyvälaatuisia puita. Harvennuksella niille avataan kasvutilaa.

Harvesteri
Ks. hakkuukone

Heinäntorjunta
Heinän kasvua torjutaan kemiallisesti heti maanmuokkauksen jälkeen, ennen taimien istutusta.

Heinäys
Heinäkasvuston polkeminen taimen ympäriltä, jotta heinät eivät paina taimea maahan.