Puumarkkinoilla tunkua kuitupuusta

08.2.2021

Pohjois-Suomen puukauppavuosi on käynnistynyt hieman viime vuotta vilkkaammin. Pohjois-Suomen yksityismetsistä ostettiin tammikuussa puuta 523 000 m3 (2020 – 456 000).

Pohjois-Pohjanmaalla kauppa jatkui hyvää tahtia vuodenvaihteen pyhien yli, tammikuun ostomäärä 264 000 m3 (192 000), Kainuussa 100 000 m3 (108 000) ja Lapissa 159 000 m3 (156 000) puukauppa kävi tammikuussa edellistalven tahtiin.

Hyvien talvikorjuukelien jatkuminen on tuomassa tienvarsille paljon harvennuksien kuitupuuta. Markkinoilla on kuitenkin rajallinen kapasiteetti ostaa, korjata ja varastoida puuta. Kysyntä painottuu edelleen tukkipuuvaltaisiin kohteisiin. Kuitupuusta sen sijaan on jo hieman ylitarjontaa.

Sellutehtaita ruokkivat edellisten talvien rästikohteiden korjuut sekä sahojen kasvavat sivutuotevirrat. Sahat käyvät liki täydellä kapasiteetilla. Hyvät korjuukelit ja kysyntä tukkipuulle ovat positiivinen asia, mutta valitettavasti tarjonta on painottunut liikaa harvennuksille. Tämä heikentää toisaalta sahojen tukkipuun saatavuutta ja toisaalta lisää harvennuskuitua markkinoille. Toimivat puumarkkinat pyrkivät tasapainottumaan automaattisesti kysynnän ja tarjonnan mukaan.

 

Puukaupan kysyntä tukkipuussa

Puun kysyntä on ollut loppu- ja alkuvuodesta hyvä. Puukaupan ja hakkuiden suhteen pitää olla pitkällä aikavälillä tasapainossa, mutta loppuvuonna puun ostot lisääntyivät suhteessa nopeammin kuin hakkuut. Pystyvarastojen tasot ovatkin nousseet ja niitä puretaan nyt talvikorjuulla kiihtyvään tahtiin. Tämä voi aiheuttaa kuitupuusumaa tienvarsille, terminaaleihin ja tehtaille.

Puun ostotarve painottuu tukkivaltaisiin kohteisiin, joiden aiempi alitarjontatilanne on hieman helpottunut talven saapumisen myötä. Sahojen puustamaksukyky on parantunut, sillä sahatavaran hinnat ovat palanneet normaalille tasolleen. Loppuvuodesta sahatavaran hintojen nousu kiihtyi, mikä on ylläpitänyt tukkipuun kantohintoja. Toisaalta kuljetusrahtien hinnat ovat myös nousseet jyrkästi konttipulan takia. Sahateollisuus on ilmoittanut kaipaavansa myös investointeja kannattavuuden parantamiseksi, muuten vaarana voi olla tuotannon rajoittaminen.

Vuoden alku näyttää koronatilanteesta huolimatta metsäteollisuuden näkökulmasta hyvältä. Sellun ja kartongin kysyntä ja hintataso ovat olleet vahvassa nousussa. Koronatilanteen jatkuminen rasittaa kuitenkin voimakkaasti paperiteollisuutta, mikä voi johtaa tänäkin vuonna tuotannon supistuksiin. Markkinoilla on edelleen epävarmuutta. Metsäyhtiöiden näkymissä on kuitenkin havaittavissa jo positiivisempaa virettä, vaikka koko vuoden tulokset olivat edellisiä heikommat.

 

Puukaupan suunnittelu on tärkeää

Puukaupan suunnittelussa on tärkeä tarjota markkinoille sellaista puuta, jolle on kysyntää. Mikäli näin ei toimita, syntyy yli- tai alitarjontaa, eikä markkinoiden tasapaino toteudu. Markkinat pyrkivät hoitamaan tilanteen automaattisesti puun hinnoittelulla. Metsänomistajat eivät toteuta omaa hankintahakkuuta läheskään entisaikojen tapaan, jolloin hakkuut pystyttiin kohdistamaan juuri tiettyyn puutavaralajiin. Sen sijaan tärkeää on tukeutua oman metsänhoitoyhdistyksen apuun. MHY:n toimihenkilö on metsänomistajan puolella arvioitaessa puun myynnin ja korjuun toteuttamista joko MHY:n oman korjuuketjun kautta tai etsimällä sopivimmat leimikot valtakirjakaupan kautta kilpailutukseen.

Puumarkkinatilanne voi vaihdella voimakkaasti alueittain, joten eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla saattaa olla erilainen kysyntä alueesta ja ajankohdasta riippuen. Toimihenkilö tietää millainen kysyntä eri puutavaralajeille on tällä hetkellä. Markkinat ovat tasapainossa, kun kysyntä ja tarjonta kohtaavat!