Puumarkkinoilla odotuksia jo paremmasta – koronavirus tuo epävarmuutta vientimarkkinoille

16.3.2020

Puukauppa on Pohjois-Suomessa käynyt odottavissa tunnelmissa. Pohjois-Suomen yksityismetsien ostomäärä 770 000 m3 jäi puoleen edellisvuodesta (2019 – 1 515 000). Pohjois-Pohjanmaalla puukauppaa käytiin 370 000 m3 (784 000). Puumarkkinoiden osalta on odotuksia paremmasta. Puunostojen painopiste on siirtynyt kesä- ja kelirikkokorjuukohteisiin, josta kielii myös raakapuun pieni hinnan nousu markkinoilla.

Lopputuotteiden markkinoilla ainoastaan sellun markkinahinta on saavuttanut pohjan ja lähtenyt orastavaan nousuun. Mekaanisen metsäteollisuuden vaikea markkinatilanne jatkuu. Heikon puukaupan ohella hakkuumäärät ovat olleet laskussa johtuen huonoista korjuukeleistä ja lakkojen vaikutuksesta. Toisaalta heikko talvi ja lumen puuttuminen mahdollistaa esimerkiksi taimikonhoitotöiden käynnistämisen suuressa osassa Suomea. Positiivisina seikkoina voi nähdä kesäkorjuukohteiden kysynnän käynnistymisen ja sen, että markkinoilla on jo odotuksia paremmasta.

Vientimarkkinoiden epävarmuuteen vaikuttaa koronavirus

Koronaviruksen markkinavaikutukset ovat yleisesti negatiivisempia kuin ennalta arvioitiin. Maailmantalous uhkaa heiketä ainakin väliaikaisesti, mikä vaikuttaa myös viennistä elävään Suomeen. Suomen talouskehitys heikkeni jo ennakkoarvioita enemmän viime vuoden lopulla sekä viennin osalta alkuvuodesta. Koronaviruksen ennakoidaan vievän Suomen talouden miinusmerkkiseksi kuluvana vuonna. Koronaviruksen tuoma epävarmuus vaikuttaa kuluttajien ja teollisuuden ostokäyttäytymiseen. Puupohjaisten hygieniatuotteiden kulutus todennäköisesti voi jopa kasvaa. Toisaalta investointien lykkääminen voi heikentää esimerkiksi puutuotteiden kysyntää. Lopputuotteiden kysynnän muutokset näkyvät viiveellä raakapuumarkkinoille. Koronan tuoman epävarmuuden lisäksi Keski-Euroopan hyönteis- ja myrskytuhojen vaikutus sekoittaa puutuotemarkkinoita. Kysynnän hetkellinen heikkeneminen ja ylitarjonnan jatkuminen eivät ainakaan edistä puumarkkinoiden orastavaa toipumista.

Raakapuun markkinoilla siirrytään kesäkorjuukohteisiin

Talvikorjuu on ollut ongelmissa leudon talven takia. Osa talvikorjuukohteista siirtyy myöhemmin toteutettavaksi. Puumarkkinoilla kysyntä kohdistuu nyt kesä- ja kelirikkokohteisiin. Näissä hintataso on perinteisesti korkeampi kuin talvikorjuukohteissa. Puun hinta on hieman noussut ja puukauppakin vähän piristynyt.  Puukauppojen kilpailuttaminen on erityisen tärkeää, kun kysyntä alkaa elpymään. Tärkeää on muistaa katkonnan vaikutus puukauppaan ja hakkuutulokseen. Puukaupan mittausasiakirjoilla on voitava todentaa, että puukauppasopimuksessa sovitut ehdot toteutuvat. Epäselvissä katkontatapauksissa kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen asiantuntemusta ja tarvittaessa pyytää virallisen mittaajan lausunto. Metsänomistajan hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen apua korjuun valvonnassa, johon saa valtakirjakauppana metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija-avun.