Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu lisää kilpailua puumarkkinoilla

27.5.2021

Puunkorjuupalvelu on metsänhoitoyhdistyksen, metsänomistajan antamalla toimeksiannolla, suorittamaa puunhakkuuta, lähikuljetusta, välitystä ja mahdollista kaukokuljetusta. Mhy on tehnyt välittämistään puista ostajien kanssa hankinta- tai toimitussopimukset. Tällöin mhy ei ole puunostaja, vaan metsänomistajan puiden välittäjä.

Mhy Pyhä-Kalan tekemät puunkorjuut ovat pääasiassa ojalinjahakkuista, ensiharvennuksia ja erikoishakkuita kuten sähkölinjojen vierimetsähakkuita, tielinjahakkuita tai tuulivoimapuistojen tielinjahakkuita. Näille hakkuille tyypillistä on varsinaisten puunostajien vähäinen kiinnostus. Korjuupalvelulla korjattavien leimikoiden keskikoko on myös pieni, mikä selittää puunostajien vähäisempää kiinnostusta. Korjuupalveluun tulevien leimikoiden keskikoko on 333 m3, kun pystykaupalla myytyjen leimikoiden keskikoko on lähes kaksinkertainen, 618 m3.

Puukaupassa on tärkeää avoimuus ja läpinäkyvyys. Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala antaa metsänomistajille kiinteän kantohintatarjouksen, jotta tarjous on vertailukelpoinen leimikosta saatuihin pystykauppatarjouksiin. Jos olemme laskeneet kantohintatarjouksemme perusteena olevat korjuu- tai kaukokuljetuskulut väärin, niin ei hätää, kaiken riskin kustannuksista kantaa metsänhoitoyhdistys ja metsänomistaja saa puilleen aina ennakkoon lasketun kiinteän kantohinnan. Maksamme korjaamamme puut motomitalla, jolloin esim. väärillä mitoilla hakatut puut tai tien varteen sinistyneet tukit eivät koidu metsänomistajan tappioksi.

Korjuupalvelutoiminnan taustalla on ajatus lisätä puukaupan kilpailua ja aikaansaada metsänomistajalle vertailutarjous leimikosta myös mhy:n korjuupalvelun kautta. Toisinaan tilanne esimerkiksi talviharvennusten suhteen on se, ettei varsinaisia puukauppatarjouksia tule lainkaan, jolloin meillä on kuitenkin tarjota korjuupalvelumme kautta vaihtoehto puukaupalle. Metsänhoitoyhdistyksen puunkorjuupalvelulla on puun hintatasoa nostava vaikutus ja siksi korjuupalvelutoiminnalla on meille myös aatteellinen ja edunvalvonnallinen rooli. Mhy Pyhä-Kalan korjuupalvelumäärä oli vuonna 2020 noin 120 000 m3, mikä on 7 % toimialueemme kaikesta puunkorjuusta.

Korjuupalvelua metsänhoitoyhdistyksessä hoitaa oma kolmihenkinen korjuutiimi. Metsäasiantuntijamme hoitavat valtakirjakaupassa metsänomistajan toimeksiannosta puukaupan kilpailutuksen. Samalla tavalla kuten varsinaisilta puunostajilta, metsäasiantuntijamme pyytää tarjouksen korjuutiimiltämme leimikon puunkorjuusta. Metsäasiantuntija vertaa kaikki saapuneet puukauppatarjoukset itsenäisesti, myös omasta korjuutiimistä toimitetun korjuupalvelutarjouksen. Korjuupalvelutarjousta ei tehdä kaikkiin leimikoihin, eikä kaikki hankintaesimiehemme tekemät korjuupalvelutarjoukset johda korjuupalvelusopimukseen. Toimintamalli on avoin ja läpinäkyvä. Vuonna 2020 hankintaesimiehemme teki noin 500 korjuupalvelutarjousta joista 241 johti korjuupalvelusopimukseen. Maanomistaja voi myös omalla päätöksellään valita korjuupalvelun suoraankin jos haluaa esimerkiksi varmistaa, että hyväksi havaitut yrittäjät korjaavat kohteen.