Vastine Iltalehden 24.5.2021 julkaistuun artikkeliin

24.5.2021

Toiminnan taustaa

Metsänhoitoyhdistyksen toiminta jakautuu varsinaiseen eli jäsenmaksuilla katettavaan osaan ja liiketoimintaan. Metsänhoitoyhdistyksen toimintaan on aina kuulunut nykyisellä alueellamme työpalvelujen tarjoaminen mukaan lukien korjuupalvelu, sillä sille on ollut ja on kysyntää jäsenten ja puun ostajien taholta. Alueella on merkittäviä puunostajia, joilla ei ole omaa osto-organisaatiota.

Korjuupalveluleimikkojen rakenne poikkeaa selvästi pystykauppaleimikoista pienemmän koon ja hoitohakkuupainoitteisuuden vuoksi. Lisäksi välitämme metsänomistajien itse korjaamia puita sekä metsätuhojen sattuessa tuholeimikoiden puita.

Metsänhoitoyhdistys ei ole voittoa tavoitteleva eikä siten kerrytä kenellekään jaettavaa voittoa.

Metsänhoitoyhdistyslain muutoksiin ja metsäalan kehitykseen on metsänhoitoyhdistyskentässä vastattu fuusiokehityksellä, jolloin on saatu karsituksi hallintokulujen osuutta ja mahdollistettu organisoidumpi toiminta. Olemme myös perustaneet energiapuukauppaa varten täysin MHY Lounametsän omistaman Lounapuu Oy:n, joka ostaa energiapuuta kiinteillä, ennakkoon määritellyillä hinnoilla. Energiapuukaupan voimistuminen, energiapuumenekin ja kilpailukykyisen hinnan tarjoaminen ennen vähäarvoiselle puulle sekä myös korjuun kehittäminen ovat olleet pontimena toiminnan aloittamiselle.

Jatkuva kehitystarve vaatii kuitenkin panostuksia, joihin varoja on mahdollista saada vain positiivisista tuloksista.

Korjuupalvelu

Korjuupalvelupuun välitys perustuu toimitussopimuksiin alueelta puuta ostavien tahojen kanssa. Puuta kilpailutetaan kerralla suuremmat määrät kuin yksittäisen leimikon puut.

Lounametsässä ei ole lähdetty tekemään kiinteän hinnan määritystä korjuupalvelukaupoissa, koska on pitäydytty puhtaassa välitystoiminnassa. Toimintatavasta ja vaihtoehdoista keskustellaan hallituksessa samoin kuin muusta kehitystyöstä. Metsänhoitoyhdistysten palveluketju (MHYP) ja sen ohjeistus ohjaa osaltaan toimintatapaa. Korjuupalvelusta MHY perii hallituksen ennalta vahvistaman katteen, johon leimikon teko ja puukauppojen valvonta sisältyvät.

Metsänhoitoyhdistykset ovat itsenäisiä toimijoita, jotka itse määrittelevät myyntipalvelunsa ja hintansa.

Korjuupalvelun välityspuun ja pystykaupan hinnat määräytyvät eri vaiheissa. Pystykaupassa korjuuaika on yleensä kaksi vuotta, joten mahdollinen puun hinnan nousu tai lasku ei vaikuta tehdyn kaupan hintoihin kaupan teon ja korjuuajan välillä.

Korjuupalvelun toteutuksesta sopiminen ja mahdollisesti hinnat voidaan sopia vain olemassa olevien toimitussopimusten hintojen ja määrien pohjalta. Varsinkaan tukkien hinnat eivät ole kiinteitä, sillä yleensä tukin hinnoittelussa erilaisilla pituus- ja läpimittayhdistelmillä on erilainen hinta. Siten lopullinen tukkisaanto ja katkonta voidaan todeta kaikissa hakkuissa, pysty- ja korjuupalveluleimikoissa. Siksi metsänomistajien olisi syytä selvittää aina ennen omatoimistakin puunkorjuutaan, minne puut myydään ja mitkä ovat mitta- ja laatuvaatimukset. Ostajakohtaista vertailua voidaan tehdä saman ostajan toteutuneiden katkontojen avulla.

Toimitussopimusten puut kilpailutetaan neuvottelemalla, ja kaikille puutavaralajeille on useampia ostajia, vaikka Lounametsän alueella on lukumääräisesti vähän suuria ostajia rannikkosijainnin takia. Puiden hinnat ja niiden mitta- ja laatuvaatimukset ovat jossain määrin erilaisia eri ostajilla. Korjuupalvelun toteutustiimin on tehtävä päätöksiä, mille ostajalle (korkeintaan kaksi vaihtoehtoa) mistäkin leimikosta puita toimitetaan. Toimitussopimusten hinnat ovat tehdas-/sahahintoja. Leimikkojen puiden ohjaus ostajittain tehdään leimikon puuston ja laadun sekä erityisesti kuljetusmatkan mukaan, sillä pitkä kuljetusmatka nostaa kustannuksia.  Toimitussopimuksiin puut toimitetaan pääasiassa ostajan ohjeistaman toimituskalenterin mukaan. Puiden mittaus suoritetaan mittauslain mukaisesti hakkuukonemitalla tai sahan/tehtaan vastaanottomittauksella. Myös painomittaa käytetään kohteissa, joissa muun mitan käyttäminen ei ole mahdollista kuten kokopuukorjuussa ja muissakin energiapuupuutavaralajeissa.

Sanasto

Useimmille metsäalan ulkopuolisille osa tekstissä yleisesti metsäalalla käytetyistä termeistä saattaa olla vieraita. Selitykset löytyvät osoitteesta https://www.mhy.fi/metsatietoa/metsaalan-sanastoa 

Alla lisäksi selitykset niille, joita sanastosta ei löydy:

Toimitussopimus = Mhy:n tai muun toimijan laatima sopimus puiden ostajan kanssa puiden toimittamisesta ostajalle sovituin ehdoin (puun ostajat tekevät keskenäänkin laajasti puukauppaa).

Harvennushakkuu= Hakkuutapa, jossa tiheänä kasvavista metsistä hakataan osa puustosta. Metsään jätetään kasvamaan mahdollisimman terveitä ja hyvälaatuisia puita. Harvennuksella niille avataan kasvutilaa.

Tehdashinta, sahahinta = ostajan sahalle tai tehtaasen toimitetusta puusta maksettava hinta (hinnasta vähennetään kuljetus- ja korjuukustannukset)

Tienvarsihinta =ostajan tienvarteen toimitetulle puulle maksama hinta (vähennetään korjuukulut)

Pystyhinta = ostajan puulle kannolla maksama hinta eli ostaja/välittäjä maksaa korjuukulut. Edellyttää, että Myyjä luovuttaa pystykaupassa metsänhakkuusopimuksella ostajalle oikeuden kaataa ja kuljettaa metsästä pois sovitut puut.

Lisätietoja antavat: MHY Lounametsän hallituksen pj. Timo Junnila puh. 0400 3288 82 tai johtaja Hannu Justen puh. 044 533 8242