Entä jos kirjanpainaja leviää metsääni suojelualueelta?

25.3.2021

Joskus naapuriin perustettava suojelualue herättää huolta etenkin kirjanpainajan vaivaamilla alueilla. Mitä metsänomistaja voi tehdä, jos kirjanpainaja leviää metsään lähellä sijaitsevalta suojelualueelta?

”Kymenlaakson suojelualueverkosto vahvistuu pikkuhiljaa niin valtion maille kuin yksityismetsiin perustettavien suojelualueiden avulla. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tämä on erittäin myönteistä kehitystä,” kertoo Suomen Metsäkeskuksen metsänhoidonasiantuntija Pekka Kuitunen. Samalla suojelualueita on yhä useamman metsäkiinteistön naapurissa.

Tämä herättää huolta useissa metsänomistajissa, sillä suojelualueet ovat keskimäärin vanhoja kuusikoita, jotka ovat otollisia metsätuhoille, esimerkiksi kirjanpainajalle. 

Kaakkois-Suomi on myös riskialuetta, sillä täällä esiintymät ovat kasvaneet epidemiaksi useammin kuin missään muualla Suomessa.

Entä jos kirjanpainaja leviää suojelualueelta metsääni? Mitä metsänomistajana voin tällöin tehdä?

”Jos tuholaiskanta suojelualueella lisääntyy voimakkaasti, on sieltä mahdollista levitä tuhoja ympäröiviin metsiin. Metsätuholain perusteella tällaisesta tilanteesta aiheutuneesta taloudellisesta menetyksestä on mahdollista hakea vahingonkorvausta valtiolta. Jos vahinko korvataan, maksetaan myös esim. metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijan tekemästä vahinkoarviosta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Korvausta haetaan Ympäristöministeriölle osoitetulla hakemuksella, joka toimitetaan ensin Suomen metsäkeskukselle lausuntoa varten.”

Korvauksen edellytyksenä on tuhojen todennäköinen syy-seuraussuhde. Mitä tämä tarkoittaa?

”Suojelualueen tulee sijaita lähellä talousmetsän tuhoaluetta, käytännössä puhutaan yleensä muutamien satojen metrien etäisyydestä. Suojelualueella täytyy olla myös saman tuholaisen aiheuttamia runsaita tuhoja sekä näiden tuhojen täytyy esiintyä suojelualueella ajallisesti ensin.”

Korvauksen edellytykset täyttyvät, mitä teen?

"Kun epäilet tuhojen levinneen omaan metsääsi, ota heti yhteys Metsäkeskukseen. Yhteydenotto tulisi tehdä ennen mahdollisten hakkuiden alkamista, sillä tuhon todentaminen hakkuiden jälkeen on mahdotonta."

Mihin korvausmäärät perustuvat ja miten ne lasketaan?

"Metsätuholain mukaan korvaus kattaa metsätuhon kohteena olevan puuston metsätaloudellisen arvon. Jos vahinko korvataan, maksetaan korvaus myös korvauksen hakijan maksamista vahingon selvittämisen kannalta tarpeellisista ja kohtuullisista vahingon arviointikuluista.

Korvauksen määrää laskettaessa otetaan vähennyksenä huomioon mahdollisen vakuutuksen perusteella saatava korvaus. Tyypillisesti korvaus on siis menetetty puutavaran arvo puutavaralajisiirtymän vuoksi, joka tapahtuu esimerkiksi kirjanpainajan kuivattaessa elävät pystypuut. Korvaushakemuksessa hakijan tulee esittää perusteet ja laskelma vahingon suuruudesta ja sille mahdollisesti tueksi dokumentit."

Juttu on julkaistu Metsänomistajat-lehdessä helmikuussa 2021.