Tietoa metka-tuista

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä metka tuo monia parannuksia metsänomistajalle, mm. korvaussummissa on kasvua ja kulotus on uusi tuettava työlaji. Työlajit jakautuvat ennakkosuunnitelman vaativiin ja heti toteutettaviin, ei ennakkohyväksyntää vaativiin.

Metka-tukien haku avautuu maaliskuun alussa 2024

Metka-tukea voi hakea seuraaviin töihin:
Taimikon ja nuoren metsän hoito
Terveyslannoitus
Metsätien perusparannus ja uuden tien teko
Suometsän hoito
Luonnonhoito
Ympäristötuki
Kulotus

Taimikonhoidon ja nuoren metsän hoitotyöt voi aloittaa heti

Taimikonhoidon ja nuoren metsän hoitotöissä ei vaadita ennakkosuunnitelmaa, vaan metka-tukea haetaan heti töiden toteuttamisen jälkeen. Työt voi aloittaa kun metka-laki on tullut voimaan. Tukea ei siis voi saada vuoden 2023 puolella tehdylle työlle.

Ennakkosuunnitelman vaativiin töihin vasta Metsäkeskuksen hyväksynnän jälkeen

Terveyslannoitus, suometsän hoitosuunnitelmien laadinta, suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekeminen, metsätieverkoston ylläpito, kulotus ja ympäristötuki määräaikaiseen suojeluun sekä metsäluonnon hoitoon vaativat ennakkosuunnitelman. Työt voi aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt suunnitelman.

Metka-laki voimassa vuoden 2029 loppuun

Metkan ja kemeran tukitasojen vertailu

Taimikon ja nuoren metsän hoito

Taimikon ja nuoren metsän hoitoMetka-lakiKemera-laki
taimikon hoito200 €/ha160 €/ha
nuoren metsän hoito200 €/ha230 €/ha
tuki kun lisäksi kerätään pienpuuta300 €/ha450 €/ha

Terveyslannoituksen tuki

TerveyslannoitusMetka-lakiKemera-laki
turvemaiden tuhkalannoitus270 €/ha30 % kustannuksista
boorilannoitus155 €/ha30 % kustannuksista

Metsätietuki

Yksityistien perusparannus
yhteishankkeena tai yhteis-
metsän toteuttamana
Metka-lakiKemera-laki
eteläinen Suomi70 % kustannuksista50 % kustannuksista
keskinen Suomi70 % kustannuksista50 % kustannuksista
pohjoinen Suomi70 % kustannuksista60 % kustannuksista
mahdollinen lisätuki siltatöille+15 prosenttiyksikköä+10 prosenttiyksikköä
Yhdelle maanomistajalle maksettavan yksityistien perusparannuksen tuki on 6000 €/km.

Uuden metsätien tekeminenMetka-lakiKemera-laki
eteläinen Suomi30 % kustannuksista30 % kustannuksista
keskinen Suomi40 % kustannuksista40 % kustannuksista
pohjoinen Suomi50 % kustannuksista50 % kustannuksista
mahdollinen lisätuki siltatöille+10 prosenttiyksikköä-

Suometsän hoidon tuki

Suometsän hoitosuunnitelmaMetka-lakiKemera-laki
suunnitelma kattaa alle 50 hehtaaria
tai hankkeessa on mukana
enintään kolme kiinteistöä
60 % kustannuksista-
suunnitelma kattaa 50–150 hehtaaria
tai hankkeessa on mukana
4–10 kiinteistöä
70 % kustannuksista-
suunnitelma kattaa yli 150 hehtaaria
tai hankkeessa on mukana
yli kymmenen kiinteistöä
80 % kustannuksista-
Vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksessa suometsän hoidon tuen maksimimäärä on 100 %.

Ympäristötuki

YmpäristötukiMetka-lakiKemera-laki
ympäristötuen määräperustuu laskelmaan
perusarvokorvauk-
sesta ja hakkuuarvo-
korvauksesta
perustuu laskelmaan
perusarvokorvauk-
sesta ja hakkuuarvo-
korvauksesta
laadintakorvaus hakemuksen
valmisteluun, kun valmistelu
tehdään muuna kuin
metsänomistajan omana työnä
maksimi 20 %
myönnettävän tuen
kokonaismäärästä
-
kannustinkorvaus
lahopuuston määrän
perusteella
maksimikorvaus on 20 %
ympäristötuen määrästä
-
ympäristötukialueella
tehtävän hoito- ja
kunnossapitosuunnitelman
laatiminen ja toteutus
100 % kustannuksista100 % kustannuksista
Ympäristötukea voi hakea puustoisten metsälain 10 pykälän (§) erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseen. Tukea voidaan myöntää myös muihin monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin, jotka täyttävät Metso-suojeluohjelman valintaperusteet.

Luonnonhoidon tuki

Luonnonhoidon tukiMetka-lakiKemera-laki
tuen määrämaksimi 100 %maksimi 100 %
tuen saajayksityinen henkilöyksityinen henkilö tai toimija
Luonnonhoidon tukea voi hakea esimerkiksi monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin sekä metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamiseen.

Kulotustuki

KulotusMetka-lakiKemera-laki
alue on alle neljä hehtaaria2 000 €/ha-
alue on vähintään neljä hehtaaria1 500 €/ha-

Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijat tuntevat metka-tuen tukiehdot ja kertovat voiko tukea hakea metsääsi. Ota yhteyttä yhdistykseesi.

Metka-tukien kriteereihin voit tutustua Metsäkeskuksen sivuilla.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset