Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu lisää kilpailua puumarkkinoilla

07.6.2021

Puunkorjuupalvelu on metsänhoitoyhdistyksen, metsänomistajan antamalla toimeksiannolla, suorittamaa puunhakkuuta, lähikuljetusta, välitystä ja mahdollista kaukokuljetusta. Mhy on tehnyt välittämistään puista ostajien kanssa hankinta- tai toimitussopimukset. Tällöin mhy ei ole puunostaja, vaan metsänomistajan puiden välittäjä.

Mhy Yli-Iim tekemät puunkorjuut ovat pääasiassa harvennuksia ja joitain avohakkuita sekä erikoishakkuitua kuten tontti ja sähkölinjahakkuita. Näille hakkuille tyypillistä on varsinaisten puunostajien vähäinen kiinnostus. Korjuupalvelulla korjattavien leimikoiden keskikoko on myös pieni, mikä selittää puunostajien vähäisempää kiinnostusta.

Puukaupassa on tärkeää avoimuus ja läpinäkyvyys. Metsänhoitoyhdistys Yli-Ii antaa metsänomistajille kiinteän kantohintatarjouksen, jotta tarjous on vertailukelpoinen leimikosta saatuihin pystykauppatarjouksiin. Jos olemme laskeneet kantohintatarjouksemme perusteena olevat korjuu- tai kaukokuljetuskulut väärin, niin ei hätää, kaiken riskin kustannuksista kantaa metsänhoitoyhdistys ja metsänomistaja saa puilleen aina ennakkoon lasketun kiinteän kantohinnan. Maksamme korjaamamme puut motomitalla, jolloin esim. väärillä mitoilla hakatut puut tai tien varteen sinistyneet tukit eivät koidu metsänomistajan tappioksi.

Korjuupalvelutoiminnan taustalla on ajatus lisätä puukaupan kilpailua ja aikaansaada metsänomistajalle vertailutarjous leimikosta myös mhy:n korjuupalvelun kautta. Toisinaan tilanne esimerkiksi talviharvennusten suhteen on se, ettei varsinaisia puukauppatarjouksia tule lainkaan, jolloin meillä on kuitenkin tarjota korjuupalvelumme kautta vaihtoehto puukaupalle. Metsänhoitoyhdistyksen puunkorjuupalvelulla on puun hintatasoa nostava vaikutus ja siksi korjuupalvelutoiminnalla on meille myös aatteellinen ja edunvalvonnallinen rooli. Mhy Yli-Iin korjuupalvelumäärä oli vuonna 2020 noin 40 000 m3.

Maanomistaja voi myös omalla päätöksellään valita korjuupalvelun suoraankin jos haluaa esimerkiksi varmistaa, että hyväksi havaitut yrittäjät korjaavat kohteen.