PUUMARKKINAKATSAUS 2017

18.1.2017

Puukauppa rapsakasti liikkeelle ─ tarjontaa piisaa

Lähtökohta vuoden 2017 puukauppaan on suotuisa. Metsäsektorin suhdanne-ennusteiden sekä puun käytön laajennusinvestointien perusteella kotimaisen puun kysynnän pitäisi tänä vuonna entisestään kasvaa.

Puun myyntimäärien osalta alku näyttää lupaavalta. Tammikuun ensimmäisen kahden viikon aikana yksityismetsänomistajat myivät puuta lähes 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ainoastaan vuonna 2007 puukauppa on alkanut vilkkaammin. Tarjontaa näyttää piisaavan, sillä puun hinnat ovat kasvavista määristä huolimatta pysyneet vakaana sekä tukilla että kuidulla.

Vaihtelevista puun korjuukeleistä huolimatta, puuta on korjattu vilkkaasti. Tämä ennakoi vilkasta puukauppaa myös tulevaisuudessa.

Suomen puumarkkinat ovat investointien näkökulmasta hyvin kilpailukykyiset

Suomessa puun hintakehitys on kilpailijamaihimme verrattuna ollut viime vuosina hyvin vakaa ja ennustettava. Tämä on varmasti myötävaikuttanut investointiaikeiden merkittävään kasvuun. Metsätalouden kannattavuuden sekä myös puumarkkinoiden isoimman ongelman, eli hakkuumahdollisuuksiin verrattuna riittämättömän kuitupuun kysynnän, ratkaisemiseksi suunnitteluvaiheessa olevat investoinnit pitää myös saada saatettua maaliin.

Puukauppa on tällä hetkellä harvinaisen kuusitukkivetoista. Havukuitujen sekä mäntytukin kysyntä ja tarjonta ovat kokonaisuudessaan melko hyvin tasapainossa. Puumarkkinoiden ongelma-artikkeliksi on vakiintunut koivukuitu. Puun ostajatkin ovat ilmoittaneet, että koivukuitukauppojen aika ei ole nyt. Koivukuidun tuonti on jonkin verran supistunut, mutta nykyisellekään koivukuidun tuontimäärälle ei ole kotimaisen tarjonnan eikä hinnan näkökulmasta perusteita. Energiakäyttökään ei merkittävästi ratkaise koivukuidun menekkiongelmia. Uusia investointeja kaivataan koivukuidunkin käytölle.

Vientimarkkinoilta ei uutta

Puusta valmistettujen tuotteiden viennissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sahatavaran, sellun ja kartongin vientimäärissä lyödään jatkuvasti ennätyksiä. Ennusteiden perusteella pitäisi vientimäärien kasvun pitäisi jatkua myös tänä vuonna. Iso-Britannian linjaukset EU-erosta ovat vahvistaneet punnan kurssia. Tämän pitäisi parantaa suomalaisen sahatavaran vientiedellytyksiä Iso-Britannian markkinoille.

Sahatavaran tuotannon kannattavuudessa on isoja eroja yrityksittäin, mutta kokonaisuutena toimialan kyky tehdä tulosta on heikko. Ongelmat ovat kuitenkin ennen kaikkea lopputuotemarkkinoista johtuvia. Lisäksi sahateollisuudella on sivutuotteiden eli kuoren ja purun menekin kanssa vakavia ongelmia. Rakentamisen pitäisi vilkastua ja sahatavaraa tuotetaan globaalisti kysyntään nähden runsaasti. Sahoilla on kuitenkin jatkuva ostotarve sekä kuusi- että mäntytukista, joten niiden riittävä markkinoille tulo pitää varmistaa.

Annan mielelläni lisätietoja.

 

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

erno.jarvinen@mtk.fi

puhelin 040 3517978