Puumarkkinakatsaus kesäkuu 2016

15.6.2016

Metsäteollisuuden vienti vetää, puukaupassa kuusitukki on halutuinta

Luke päivitti kesäkuun alussa metsäsektorin suhdannekatsaustaan kuluvalle vuodelle. Suomen talous irtautui viime vuonna pitkään jatkuneesta taantumasta. Kasvu on kuluvan vuoden alkupuolella jatkunut. Tälle vuodelle ennakoitu noin prosentin suuruinen talouden kasvu perustuu yksityisen kulutuksen sekä investointien lievään piristymiseen. Erityisesti rakentaminen näyttää vilkastuvan. Poikkeuksen muodostaa omakotirakentaminen, jonka ennustetaan jäävän aloitusmäärien perusteella vuoden 2015 alhaiselle tasolle.

Sahatavaran hintanäkymä on heikko

Vuoden 2016 alkupuoliskolla sahatavaran tuotanto on kasvanut aavistuksen edellisvuodesta. Sahatavaran vienti sen sijaan kasvoi tammi-maaliskuussa 15 prosenttia vuoden takaisesta. Mäntysahatavaran viennin kasvu oli yhdeksän prosenttia ja kuusisahatavaran viennin kasvu 22 prosenttia. Mäntysahatavaran viennissä ollaan ennätysmäärissä eikä ennätys kuusisahatavarankaan osalta ole kaukana. Myös kartongin ja sellun vienti vetää määrällisesti oikein hyvin.

Sahatavaran vientihintakehitys on sen sijaan ollut täysin päinvastainen, mäntysahatavaran hinta on laskenut yhdeksän ja kuusisahatavaran neljä prosenttia viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Sahatavaran varastot ovat vienti- ja tuotantomäärien erotuksena jonkin verran supistuneet.

Sahatavaran kysynnän kasvun Luke odottaa jäävän kotimaassa vaisuksi vuonna 2016. Viennin ja erityisesti kuusisahatavaran viennin kasvun myötä Luke ennustaa sahatavaran tuotannon nousevan 10,9 miljoonaan kuutiometriin. Sahatavaran vientihinnan laskun Luke odottaa taittuvan vähitellen myös mäntysahatavaran osalta ja havusahatavaran keskimääräisen vientihinnan päätyvän koko vuoden 2016 osalta edellisvuoden tasolle.

Puukauppa rauhoittuu keskikesää kohden

Yksityismetsien puukauppa on kokonaisuutena edelleen käynyt selvästi viime vuotta vilkkaammin. Kesäkuun puoliväliin mennessä puuta oli myyty lähes viidennes viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Puuta korjattiin yksityismetsistä tammi-huhtikuussa kuusi prosenttia viime vuotta enemmän. Tukkia korjattiin kolme ja kuitua seitsemän prosenttia viime vuotta enemmän. Ostojen ja korjuun erotuksena yksityismetsien pystypuuvarastot ovat edelleen kasvaneet. Puun tuonti oli huhtikuun loppuun mennessä Metsäteollisuus ry:stä saatujen tietojen perusteella kasvanut kuusi prosenttia edellisvuodesta. Puun hintakehitys on jatkunut hyvin tasaisena. Tammi-huhtikuun nimellinen kantohintaindeksi oli laskenut prosentin viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Kotimaan markkinahakkuiden Luke arvioi viime vuoden notkahduksen jälkeen kasvavan tänä vuonna pari prosenttia samalla, kun puun tuonti Luken arvion mukaan vähenee ja sahatavaran, sellun sekä kartongin tuotannot kasvavat. Raakapuun kantohinnat jäävät Luken ennusteessa tänä vuonna lähelle viime vuoden tasoa.

Puumarkkinoilla kuusitukkileimikoiden kysyntä näyttää ylivoimaisesti suotuisimmalta. Mäntytukinkin osalta tilanne on kohtuullinen. Tukin kysynnän näkökulmasta Metsä Woodin ilmoitus sorvitukin käytön lisäämisestä kotimaassa 300 000 kuutiometrillä on erittäin ilahduttava. Kuitupuun kysynnässä ei ole havaittavissa piristymistä. Kuitupuun varannot ovat korkeat, vaikka käyttökin on tapissa. Aikaisempien vuosien tapaan puukauppa hiljentyy kesälomia kohti. Puun ostajien tarjouksissa on edelleen poikkeuksellisen isoja eroja. Kaikki puukaupan kokonaisarvoon vaikuttavat tekijät tulee huomioida jokaisen puukaupan vertailussa.