Tie- ja ojahankkeiden osaamista tarjolla

Hyvän tien avulla parempaa hintaa puista

Hyväkuntoinen metsätieverkosto on edellytys tuottavalle, nykyaikaiselle ja ympärivuotiselle puun korjuulle. Varmista pääsy metsääsi ja nosta metsäomaisuutesi arvoa. Kesä- ja kelirikkokelpoisille leimikoille saat aina parhaan markkinahinnan. Myös metsän hoitotyöt helpottuvat ja virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat. Hankkeet laaditaan metsänomistajan toiveiden mukaisesti ympäristövaikutukset huomioiden. Tien tekemisen ja kunnossapidon kustannukset voit vähentää verotuksessa.

Metsänhoitoyhdistys Uusimaa suunnittelee ja toteuttaa tienkunnostus- ja rakennushankkeita metsäsi sijaintialueella. Metsätien perusparannuksella tie kunnostetaan taas kulkukelpoiseksi ja puun kuljetukseen sopivaksi. Uutta tietä voidaan tarvita kohteilla, joissa tietä ei vielä ole ja kuljetusmatkat ovat pitkiä ajokuntoisen tien varteen.

Tiehankkeen yhteydessä voimme hoitaa myös metsässä tarvittavat hoitotyöt, kuten harvennushakkuut, taimikonhoidon, nuoren metsän kunnostuksen ja lannoituksen. Näin saamme metsät kerralla kuntoon. Hyväkuntoiset metsätiet helpottavat metsäsi hakkuita ja hoitotöitä. Yhteiset tiehankkeet laskevat maanomistajittain jakautuvia kustannuksia.

Uuden tien rakentamiseen on mahdollisuus saada Kemera-tukea. Tuki edellyttää usean tilan yhteishanketta ja perustettua tiekuntaa.

Myös metsätien perusparannukseen on mahdollista saada Kemera-avustusta. Kemera-tuettujen metsäteiden on sovelluttava ympärivuotiseen käyttöön pois lukien kelirikkoajan käyttörajoitukset.

Uuden tien rakentaminen tai vanhan perusparannus onnistuu kanssamme vaivattomasti avaimet käteen -periaatteella.

Kunnostusojitus palauttaa metsäsi kasvukuntoon

Kunnostusojitus on 20–30 vuoden välein tehtävä kannattava sijoitus, jolla turvataan uudisojituksella jo saatuja hyötyjä. Metsäojien kuivatusteho heikkenee vähittäisen ojien umpeenkasvun ja puunkorjuun aiheuttamien vaurioiden vuoksi. Kunnostusojituksen tarve määritellään ojien kunnon, kasvupaikan viljavuuden ja puuston kasvun perusteella. Kunnostusojitus lisää puuston kasvua merkittävästi kunnostamattomaan kohteeseen verrattuna. Hankkeet laaditaan metsänomistajien toiveiden mukaisesti ympäristövaikutukset huomioiden. Kunnostusojituksen kustannukset voi vähentää verotuksessa. Yhteiset ojitushankkeet laskevat maanomistajittain jakautuvia kustannuksia.

Myös kunnostusojituksiin on saatavissa valtion myöntämää Kemera-tukea.

Lisätietoja saat alueesi metsäasiantuntijalta painamalla tästä.

Metsänhoitoyhdistys on metsäsi lähellä, nyt ja tulevaisuudessa.