Metsänhoitoyhdistys Uusimaan säännöt

Metsänhoitoyhdistyksen valtuusto on päättänyt vuoden 2020 jäsenmaksuksi 95 euroa. Maksu kannetaan kaikilta 1.1.2020 metsänomistajajäseninä olevilta. Perikunnan, yhtymän tai yhteismetsän osakkaana tai perheenjäsenenä sinulla on lisäksi mahdollisuus hakea yhteisomistajajäsenyyttä hintaan 30 euroa. Yhteisomistajajäsenenä saat oman jäsenkortin ja pääset nauttimaan metsänomistajaketjun jäseneduista.

Päätetty valtuuston syyskokouksessa 3.12.2014

1 Ni­mi, kotipaikka ja toimialue

Yh­dis­tyk­sen nimi on Metsänhoitoyhdistys Uusimaa.

Yh­dis­tyk­sen kotipaikka on Orimattila ja sen toimialueena on Etelä- Suomen alue.

Yhdistys on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n rekisteröity jäsenyhdistys. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:tä nimitetään jäljempänä keskusliitoksi. 

2 Tar­koi­tus ja tehtävät

Metsänhoitoyhdistys toimii toimialueellaan metsänhoi­toyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta (1090/2013) mukaise­na metsänomis­tajien yhteenliit­tymänä, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä harjoittaman met­sä­ta­lou­den kannattavuutta ja heidän met­sä­ta­lou­del­leen asettamiensa muiden tavoitteiden to­teu­tu­mis­ta sekä edistää ta­lou­del­li­ses­ti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä sekä valvoa jäsentensä etua.

Metsänhoitoyhdistys antaa jä­senilleen ja toimialu­eensa muille met­sänomistajille met­sä­ta­lou­den har­joittami­sessa tar­vittavia palveluja:

1.toimii jäsentensä etujärjestönä

2. tarjoaa metsätalouden harjoittamisessa tarvittavia tietoja ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­lu­ja

3.antaa neuvoja ja suosituksia metsän hoidossa ja käytös­sä

4.avustaa puukaupassa ja voi harjoittaa myös metsäkiinteistöjen välitystä

5.avustaa puutavaran hankin­nassa, puunkorjuussa ja muussa metsän käy­tös­sä

6.laatii metsäsuunnitelmia

7.suunnittelee ja toteuttaa metsätalouden töitä

8.järjestää metsänomistajien käytettäväksi ammat­ti­henki­lös­tön palve­luja

9.tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa selvityksiä, tiedonantoja ja lausuntoja sekä

10.muilla mahdollisilla toimilla toteuttaa tarkoitustaan

Yh­dis­tys voi antaa palvelujaan  metsänhoitoyhdistyslain muuttamisesta (1090/2013) annetun lain rajoissa myös muille kuin jäsenilleen, milloin tämä toi­min­ta ei vähennä jäsenmetsän­omistajien mahdollisuutta saada palvelua.

-

-

-

Lisätietoja saat painamalla alla olevaa MHY UUSIMAAN SÄÄNNÖT -tekstiä, pdf-tiedosto avautuu uudeksi välilehdeksi.

MHY UUSIMAAN SÄÄNNÖT