Puumarkkinakatsaus - kesäkuu 2020

24.6.2020

Puukauppa kotimaisella puulla elvyttäisi

Metsäsektori on ollut taloudellinen turva metsänomistajille ja yhteiskunnalle

Pohjois-Suomen puukauppa on alkuvuodesta käynyt odottavissa tunnelmissa. Alkuvuonna puukauppa Pohjois-Suomen yksityismetsistä, 2 064 000 m3, on kolmanneksen viime vuotta jäljessä (2019 – 3 102 000). Pohjois-Pohjanmaalla puukauppaa käytiin 1 086 000 m3 (1 586 000), Kainuussa 454 000 m3 (757 000) ja Lapissa 523 000 m3 (759 000).

Puukauppa on hieman vilkastunut ja hakkuuaikomukset ovat lisääntyneet kesäkorjuun myötä. Etenkin kuusitukin ja energiapuun kysyntä on voimistunut. Tämä tarjoaa metsänomistajille mahdollisuuden hyödyntää metsiä taloudellisesti. Taloudellista turvaa hakevien metsänomistajien määrä onkin tuoreen Metsänomistajatutkimuksen mukaan lisääntynyt.

Pahimmat skenaariot koronatilanteesta eivät ole toteutuneet metsäsektorin osalta. Toisaalta lähitulevaisuuden kysyntätilanteen kehittyminen on vielä epävarmaa pääosin viennistä elävälle metsäteollisuudelle. Erityisenä huolena on paperin laskenut kysyntä maailmanmarkkinoilla. Lopputuotteiden kysyntä vaikuttaa metsänomistajien raakapuukaupan kehittymiseen.

Huolestuttava viesti on ollut myös tuontipuun määrän lisääntyminen samalla, kun kotimaiset hakkuut ovat jäämässä alhaisemmaksi kuin edellisenä vuotena. Tämä ei ole hyvä viesti metsäsektorin yhteisestä kotimaisesta elvyttämisestä. Kotimaisuus on muotia nyt niin matkailussa kuin elintarvikkeissa, mutta miksei puukaupassa?

Varastojen pienentyminen nostaa puukauppaa

Puunostot ovat lisääntyneet ja painopiste on edelleen kesäkorjuukohteissa. Syynä kasvaviin kauppamääriin on ollut koronatilanteen ennakkoarvioita lievempi vaikutus metsäsektorille sekä se, että metsäteollisuuden pystyvarastot ovat pienentyneet alkuvuodesta. Puun hinnat ovat pysyneet vakaana. Erityisesti kuusitukilla ja energiapuulla on ollut kasvavaa kysyntää. Sahatavaran vientihinnat ovat nousseet hieman pahimmasta kuopasta. Nämä viestit kertovat siitä, ettei koronatilanne ainakaan vielä ole vaikuttanut merkittävästi sahatavaran kysyntään.

Metsäsektorin pahin suhdannekuoppa ajoittui aikaan ennen koronatilanteen kärjistymistä ja alkuvuoden lakkojen jälkeen metsäteollisuuden tuotanto onkin elpynyt ja lopputuotteiden hinnat ovat olleet osin nousussa. Nämä ovat vaikuttaneet raakapuukauppaan positiivisesti.

Tuontipuun määrän lisääntyminen on erikoinen ilmiö markkinoilla tässä tilanteessa. Samalla kun hakkuu- ja tuotantomäärät ovat edelleen heikompia, puun tuontia lisätään. Tästä kärsii niin kotimainen metsänomistaja kuin metsäkoneurakoitsija. Tämä vaikuttaa metsäkoneurakoitsijoiden toimeentuloon, työntekijöiden lomautuksiin sekä koneinvestointien lykkäämiseen. Alueelliset erot ovat huomattavia niin hakkuumahdollisuuksissa kuin puutavaralajien kysynnässä. Ajan tasalla olevan tiedon alueen puukauppatilanteesta metsänomistaja saa omasta metsänhoitoyhdistyksestä.

Seppo Miettunen
MTK Metsälinja
Kenttäpäällikkö