Metsäsuunnitelma voidaan räätälöidä metsänomistajan tavoitteiden mukaiseksi

28.1.2021

Metsäsuunnitelma on kuin metsäsi pankkikirja. Metsäsuunnitelma on metsänomistajan avuksi tehtävä käsikirja, johon kootaan tieto puustosta, metsänhoitotarpeista ja puunmyyntimahdollisuuksista. Se kertoo paljonko metsästäsi voi saada tuloja tulevina vuosina ja paljonko metsänhoitoon pitää panostaa, jotta metsäsi tuottaa hyvin.

Metsäsuunnitelma tehdään tavallisesti metsätalouspainotteisesti, ottaen huomioon metsänomistajan toiveet esimerkiksi hakkuiden määristä tai erikoiskohteista. Erikoiskohteet voivat olla esimerkiksi mökin tai tilakeskuksen läheisyydessä sijaitsevat metsät, joita ei haluta avohakata.

Jos metsänomistajalla on metsiensä hoidossa muitakin kuin taloudellisia tavoitteita, metsäsuunnitelma voidaan räätälöidä näiden tavoitteiden mukaiseksi lisäosien avulla. Suunnitelman hakkuut ja hoitotoimenpiteet suunnitellaan näiden tavoitteiden mukaan. Metsäsuunnitelman lisäosia ovat metsän eri käyttömuotoihin liittyen jatkuva kasvatus, keruutuotteet, virkistys, maisema, luontoarvot ja riistan hoito.  Muita lisäosia ovat metsän tarinat, jossa suunnitelmaan voidaan liittää metsänomistajan kertomia historiatietoja tilasta, lintujen pesintäkartoitus, rajapyykkien merkintä maastoon, rajapyykkien numerot kartalle, valokuvat metsikkökuvioilta ja drone- video omasta metsästä.

Jatkuvan kasvatuksen lisäosassa metsästä etsitään kohteet, joihin tämä metsänkasvatus sopii, tai mietitään vaihtoehtoja avohakkuille. Taloudellisesti kannattavin ja helpoin lähtökohta erirakenteiselle kasvatukselle on valmiiksi erirakenteinen metsä. Metsään voidaan myös luoda erirakenteisuutta esimerkiksi pienaukkohakkuin. Kaikissa jatkuvan kasvatuksen hakkuissa pyritään edistämään luontaista uudistumista. Metsäsuunnitelmassa ehdotetaan metsään ja metsänomistajan tavoitteisiin sopivin hakkuutapa ja merkitään olemassa olevien alikasvostaimien määrät.

Luontoarvoja painottavassa suunnitelmassa tilalta etsitään lakisääteisten metsälakikohteiden lisäksi muut luonnon monimuotoisuutta lisäävät kohteet ja uhanalaisten lajien elinympäristöt. Suojeltavien kohteiden ympärille rajataan suositusten mukaiset suojavyöhykkeet. Toimenpide-ehdotuksissa ohjataan luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja lisäämiseen, sekä otetaan huomioon vesiensuojelu. Suunnitelmaan sisältyy esitykset luonnonhoitotoimista ja vapaaehtoisten suojelualueiden perustamisesta, sekä asiakkaan halutessa niiden vireillepano ja avustaminen mahdollisten korvausten hakemisessa.  

Suunnitelman luovutuksen yhteydessä saat henkilökohtaista metsänhoidon ja suunnitelman käytön opastusta. Metsänhoitoyhdistysten jäsenten käytössä on myös Metsäselain mobiilimetsäsuunnitelma. Suunnitelman hankkimisen kulut voi vähentää metsäverotuksessa.

Lisätietoa metsäsuunnitelmasta:
Metsäsuunnitelma - käsikirja omaan metsään