Evon tiedekansallispuistolle ei löydy paikallisten maanomistajien enemmistön tukea

19.4.2021

Evon tiedekansallispuiston valmistelu hämmentää paikallisia maanomistajia. Tyytymättömyyttä koetaan, koska tiedekansallispuiston valmisteluun ei ole päästy vaikuttamaan sen suunnittelusta lähtien. Enemmistö nykyisen retkeilyalueen sisälle jäävien tai siihen rajautuvien kiinteistöjen omistajista myös vastustaa hanketta tai näkee siinä enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia. Kansallispuiston mahdollisen toteutumisen pelätään lisäävän erityisesti hirvieläin- ja kirjanpainajatuhoja reuna-alueen yksityismetsissä sekä paineita metsien tulevaa käyttöä kohtaan. Huolta aiheuttaa myös metsästyksen loppuminen alueella.

MTK Häme sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen Metsänhoitoyhdistykset selvittivät Evon alueen maanomistajien näkemyksiä ja mielipidettä suunnitteilla olevaan tiedekansallispuistoesitykseen pääsiäisen alla. Kysely lähetettiin nykyisen retkeilyalueen sisällä oleville kiinteistöille sekä alueeseen välittömästi rajautuville tiloille. Nykyisen retkeilyalueen kansallispuistoksi esitettävän osan sisäpuolella on kymmenkunta tilaa ja alueeseen rajautuu Suomen Metsäkeskuksen analyysin mukaan noin 70 kiinteistöä. Maanomistajien kysely lähetettiin 90 vastaanottajalle ja vastauksia saatiin 53. Vastausprosentti oli 59%. 

Kyselyyn vastaajista merkittävä osa (69%) kokee, ettei puistohankkeen valmistelu ole ollut riittävän avointa eikä laajaa. Hankkeen aikataulu on tiukka ja alueellisen työryhmän toimeksianto on rajattu koskemaan vain kansallispuiston perustamista ennalta määritellyin ehdoin. Vastaajista suurin osa (87%) on sitä mieltä, että alueen muutkin kehittämisvaihtoehdot kuin kansallispuiston perustaminen, olisi pitänyt selvittää jo tässä vaiheessa. Osa kokee, että lähialueen maanomistajia kohdellaan vähättelevästi ja ylimielisesti, eikä hankkeen negatiiviseksi koettuja vaikutuksia oteta vakavasti.

Kyselyyn vastanneista 40 prosenttia vastustaa hanketta ehdottomasti ja 20 prosenttia kokee hankkeessa olevan enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia. Vajaa kolmannes suhtautui hankkeeseen vähintään varovaisen positiivisesti tai näki mahdollisuuksia uhkia enemmän. Mahdollisuuksina nähtiin luontomatkailun ja muiden palveluiden lisääntyvä kysyntä sekä alueen imagon nousu.

Maanomistajat vaativat, että hankkeessa otetaan aikalisä ja käytetään riittävä aika niin poliittiseen sopimiseen kuin paikallisten tahojen osallistamiseenkin. Nykyisen retkeilyalueen kehittäminen nähdään joka tapauksessa tarpeellisena ja kannatettavana.

Kävijämäärät ovat jo nyt nousseet Evon retkeilyalueella, mikä on näkynyt muun muassa lisääntyneenä liikenteenä osin huonokuntoisilla teillä sekä parkkipaikkojen riittämättömyytenä. Näihin asioihin toivotaan pikaista parannusta, riippumatta kansallispuistohankkeen etenemisestä. 

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Päivi Rönni, MTK Häme, puh. 040 5634 074

johtaja Eija Vallius, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme, puh. 0400 499778

johtaja Jari Yli-Talonen, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme, puh. 040 848 4861