MTK:n järjestöuudistus ja mhy:n jäsenmaksut

01.2.2021

Kysymyksiä ja vastauksia järjestöuudistuksesta ja jäsenmaksusta

Miksi jäsenmaksu-uudistus tehtiin?

Jäsenmaksuja on kerätty tuottajayhdistyksissä ja metsänhoitoyhdistyksissä eri tavalla. Edellisen järjestöuudistuksen myötä metsänhoitoyhdistysten maksut määriteltiin vanhojen metsänomistajaliittojen jäsenmaksujen perusteella niin, ettei esimerkiksi yhdistyksen jäsenmäärällä ole ollut mitään vaikutusta jäsenmaksuun. Myös tuottajaliitoissa jäsenmaksuperusteet ovat olleet hyvin erilaiset. Osalla tuottajayhdistyksiä on tilanne, että kaikki kerätyt jäsenmaksut tilitettiin suoraan tuottajaliiton kautta eteenpäin, eikä yhdistykselle jäänyt toimintabudjettia ollenkaan.

Päädyttiin siihen, että jokaisella yhdistyksellä tulee olla oikeus määrittää omaan käyttöönsä tuleva jäsenmaksun osuus itse ja keskusliiton osuus määritettäisiin yhdessä valtakunnallisesti yhtenäiseksi.

Suunnilleen sama määrä rahaa on kerätty jäsenmaksuina tähänkin asti, mutta tasa-arvoisemmalla tavalla. Aikaisemmin useamman yhdistyksen jäsen on maksanut keskusliitollekin jäsenmaksua useaa eri kautta, mutta tulevaisuudessa tämä summa menee vain kertaalleen. Uudistuksessa kysymys on siis oikeudenmukaisuudesta.

Uudistus vaikuttaa osaltaan siten, että jäsenmaksutasossa on nostopaineita. Tämän takia MTK on päättänyt käynnistää jäsenhankinta/jäsenpitokampanjan, jolla viestitään jäsenyyden eduista.

Mikä muuttuu jäsenmaksussa?

Jäsenmaksun ulkoasu muuttuu. Jäsenmaksulaskut lähetetään tästä eteenpäin kootusti valtakunnallisesta jäsenpalvelurekisteristä. Tällä voidaan varmistaa, että kukin jäsen maksaa edunvalvontamaksun perusosan (12€) keskusliitolle vain kerran, vaikka olisi useamman yhdistyksen jäsen. Jos on useamman yhdistyksen ( metsänhoitoyhdistyksen ja/tai tuottajayhdistyksen jäsen) kaikki jäsenmaksut tulevat yhdellä laskulla.

Jäsenkortti tulee laskun mukana.

Mikä yhteinen jäsenpalvelualusta?

Kaikkien metsänhoitoyhdistysten ja tuottajayhdistysten jäsenten yhteinen jäsenpalvelualusta Oiva tulee käyttöön alkuvuodesta 2021. Sinne kirjaudutaan mtk.fi -sivuston ( ja myöhemmin myös mhy.fi -sivuston) etusivulta. Oivan kautta lähtevät jäsenmaksut ja siellä jokainen jäsen voi myös tarkistaa omat tietonsa ja jäsenmaksunsa määräytymisperusteet. Oivasta löytyy myös jäsenkortti sähköisessä muodossa.

Yhteinen tietokanta tarvitaan siksi, että jäsen voisi käyttää yhteisiä jäsenetuja, jotka perustuvat jäsenyyden sähköiseen tunnistamiseen. Jotta voi ottaa esimerkiksi Onnisen tilijäsenedun käyttöön, meillä täytyy olla sellainen sähköinen alusta, joka kommunikoi Onnisen järjestelmien kanssa. Yhteisen jäsenrekisterin etuna on myös se, että jäsen voi saada kutsuja ja tietoa oman asuinpaikkakuntansa tapahtumista ja tilaisuuksista, vaikka tila olisikin eri yhdistyksen alueella.

Yhtenäinen jäsenpalvelualusta mahdollistaa siis myös jäsenelle suoran väylän ajankohtaisen tiedon lähteille esimerkiksi verkossa lähettävien jäseniltojen ja koulutuksen muodossa.

Mihin rahat käytetään keskusliitossa?

Kansainväliseen, kansalliseen ja maakuntatason edunvalvontaan, kuten tähänkin asti. Siihen, että mahdollistamme kannattavan ja metsänomistajien tavoitteiden mukaisen metsätalouden harjoittamisen. Nyt sitä vain rahoitetaan keskusliiton osalta osittain eri tavalla kuin aikaisemmin, koska vanha tapa ei kohdellut sen paremmin perusjäseniä kuin yhdistyksiäkään oikeudenmukaisesti. Valtaosa keskusliiton toiminnastahan rahoitetaan edelleen muilla tuotoilla kuin jäsenmaksuilla ja sen ansiosta edunvalvontaa voidaan tehdä tässä laajuudessa hyvin kattavasti ja silti jäsenmaksut ovat verraten matalat.

MTK:n metsäedunvalvontatyössä tärkeimpiä osa-alueita ovat:

-  EU-lainsäädäntöön vaikuttaminen ilmasto-, ympäristö- ja metsäpolitiikassa siten, että Suomelle ja suomalaisille metsäomistajille ei aiheudu haittaa, kuten lisäbyrokratiaa metsätaloutensa harjoittamiselle ( EU:n metsästrategia, Green Deal, EU:n biodiversiteettistrategia, Kestävä rahoitus, jne )

- kotimaan metsäpolitiikka (metsälainsäädäntö, joutoalueiden metsitystuki tuli voimaan tämän vuoden alusta, uusi kemera-tukijärjestelmää seuraava Metka -tukijärjestelmä)

- puumarkkinaedunvalvonta ja markkinoiden hintaseuranta. Kuukausittaiset puumarkkinakatsaukset sekä kattava tietopaketti markkinahinnoista ja -näkymistä www.mtk.fi/puumarkkinat Avustamme myös metsänomistajia tarvittaessa puumarkkinaoikeudellisissa riitakysymyksissä.

-metsäsektorin hyväksyttävyyden parantaminen, puun käytön ja uusien investointien edistäminen (vaikkapa Metsien Suomi, myös muut myös muut palvelut ja tuotteet kuin puu esim. hiilimarkkina)

- maankäyttö- ja ympäristölainsäädäntö (mm. kaavoituksesta tehtävät lausunnot, Maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen vaikuttaminen, liito-oravalinjaukset, vesiensuojelusäädökset)

-maaseudun infrastruktuuri (tiet, tietoyhteydet)

- maakuntaedunvalvonta

Jäsenetuna tarjoamme myös kaikille metsänomistajille osallistumisen PEFC-metsäsertifiointijärjestelmään sekä edistämme metsätalouden positiivista imagoa olemalla mukana lukuisissa metsäsektorin yhteisissä viestintähankkeissa.

Metsäedunvalvontaan käytetään kokonaisuudessaan huomattavasti enemmän euroja kuin, mitä jäsenmaksukertymä on.  Tämä erotus katetaan MTK:n omaisuuden tuotolla.

Kerromme jäsenille toiminnastamme ja edunvalvonnan saavutuksista kuukausittain järjestettävissä Jäsenilta-webinaareissa (jotka löydät mhy.fi/tapahtumat -osoitteesta) , sähköisillä uutiskirjeillä ( joita voi tilata sähköpostiinsa tulevasta Oiva-jäsenportaalista), metsänhoitoyhdistysten jäsenlehdissä sekä uutiskirjeissä ja sosiaalisen median kanaviemme kautta.

Jäsenedut ja MTK-hankinnat

MTK tarjoaa valtakunnallisesti useita rahanarvoisia jäsenetuja kaikille metsänhoitoyhdistysten ja tuottajayhdistysten jäsenille. MTK-hankintojen neuvottelemat jäsenedut löytyvät kaikki osoitteesta www.mtkhankinnat.fi

Lisäksi edelleen ovat voimassa LähiTapiolan metsä- ja kotivakuutusetu ja Maaseudun Tulevaisuuden metsänomistajanumerot.

Mihin jäsenmaksurahat käytetään yhdistyksessä?

Metsänomistajan palveluun. Kukin metsänhoitoyhdistys ( valtuusto ) päättää itse millaista vastinetta jäsenmaksulle se tarjoaa. Monessa yhdistyksessä jäsenetuna saa esimerkiksi ilmaisen metsätilakäynnin neuvojan kanssa, puunmyyntisuunnitelman tai alennusta yhdistyksen palveluhinnastosta.

Voiko edunvalvontamaksun jättää maksamatta?

Edunvalvontamaksu on osa jäsenmaksua eikä sitä voi jättää maksamatta, jos haluaa olla mhy:n jäsen.

Miksi yhdistyksen säännöt piti muuttaa?

Voidakseen muuttaa jäsenmaksujen keräysperustetta, keskusliitto joutui muuttamaan sääntönsä. Patentti- ja rekisterihallituksen sekä yhdistyslain mukaan kaikkien jäsenyhdistysten täytyy samalla muuttaa omat sääntönsä, jotta jäsenmaksut kerätään sääntöjen mukaisesti.