Valtuusto

Valtuusto 2021-2024

Valtuutetut 38Esko Kiviranta
Anna Setälä
Ari Mäkitalo
Ari Saarela
Jyrki Soukainen
Timo Rauvola
Ritva Toivonen
Pasi Tasanen
Kimmo Yli-Antola
Jarkko Jusi
Jarmo Mäntynen
Erkki Haavisto
Jussi Launto
Juha-Matti Suominen
Jaakko Nuoranne
Janne  Koivisto
Juha  Rantanen
Antti-Jussi Perttu
Jari Nevavuori
Maarit Salminen
Tuomo Syrjänen
Antti Ääritalo
Mari Lehtimäki
Tatu Seppälä
Leena Erälinna
Päivö Kasula
Niko Haanperä
Kari Yli-Antola
Matti Immonen
Lassi Heikkilä
Mika Viljanen
Timo Lehtinen
Antti Koivisto
Hanna Pyhäranta
Eljas Rytsölä
Jouni Seikkula
Jari Sukari
Mika Tuomola

Varavaltuutetut 14Anne-Maria Antola-Pilppula
Riitta Impilä
Mikko Olli
Inkeri Penttilä
Mervi Soupas
Sami Raunio
Antti Seppä
Timo Junnila
Tapani  Hautakangas
Santeri Vähä-Kouvola
Johanna Partanen 
Jyrki Isotalo
Antti Karlin
Matti Hento