Puumarkkinakatsaus 5/2020

18.5.2020

Kesäharvennusten kysyntä on voimistanut puukauppaa. Koronatilanteen ensishokista on selvitty metsäsektorilla.

Kesäharvennusten kysyntä on voimistanut puukauppaa, joka käy nyt vilkkaana. Epävarmuutta ja ennakoinnin haastavuutta lisää koronatilanne. Metsäala selvinnee kuitenkin huomattavasti vähemmillä vaikutuksilla kuin monet muut toimialat. Metsäsektori onkin nähty jo yhteiskunnan elvyttävänä voimana. Osa metsäteollisuustuotteista hyötyy globaaleilla markkinoilla koronaviruksen vaikutuksesta, mutta osa ei. Nämä vaikuttavat viiveellä raakapuumarkkinoihin ja alueelliset erot voivat olla suuria.

Paras tieto alueellisesta markkinatilanteesta löytyy paikallisesta metsänhoitoyhdistyksestä. --> Katso yhteystiedot tästä!

Suomalainen metsäteollisuus on pärjännyt toistaiseksi ilman laajempia seisokkeja toisin kuin monien muiden maiden teollisuus. Mikäli taloudellinen taantuma syvenee ja pitkittyy, vaikuttaa se varmasti myös metsäsektoriin. Metsäsektoriin liitännäiset yritykset, korjuuyritykset ja metsäkonevalmistus, ovat joutuneet jo kärsimään heikon alkuvuoden hakkuutilanteesta ja koronan tuomasta epävarmuudesta ja häiriöistä. Näkyvyys lähitulevaisuuteen on heikko.

Kesäharvennuksilla metsät kuntoon

Puunostojen painopiste on siirtynyt vahvasti kesäkorjuukohteisiin. Puun ostot ovat lisääntyneet ja puukauppaa käydään kesää kohti jopa viime vuotta aktiivisemmin. Hinnat ovat edelleen nousseet kuitupuun osalta ja pysyneet vakaana tukkipuulle. Vakaa puun kysyntä ja hinta ovat poikkeuksellista tässä haastavassa taloudellisessa tilanteessa verrattuna muiden maiden tilanteeseen. Myös energiapuulle on kasvavaa kysyntää, joka mahdollistaa kesäharvennuksien lisäksi nuorten metsien kunnostuksien toteuttamista.

Harvennuksien kesäaikainen hakkuu vaatii kuitenkin erityistä tarkkaavaisuutta korjuun valvonnan osalta. Harvennuskohteet ja -menetelmät kannattaa valita siten, että vältetään korjuuvaurioita puustolle ja maaperälle. Lisäksi kohteiden valinnalla ja valvonnalla pyritään pienentämään esimerkiksi lintujen pesinnän häiriintymistä. Puukauppasopimusten ja puuston katkonnan valvonta on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa kuitupuun kysyntä on korkeampaa kuin tukin. Näihin pystytään kiinnittämään huomiota vain toteuttamalla puun kilpailutus metsänhoitoyhdistysten välittämällä valtakirjakaupalla, jossa edunvalvonta on sisäänkirjoitettu. Täten kannattaa kääntyä oman metsänhoitoyhdistysten toimihenkilön puoleen hakkuita suunniteltaessa. Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat asiantuntija-apua puukauppaan kilpailuttamalla ja vertailemalla leimikot metsänomistajan puolesta ja toteuttamalla korjuun valvonnan. Oma metsänhoitoyhdistys tuntee parhaiten alueellisen puun markkinatilanteen.

Koronatilanteen alkushokista siirrytty toiveikkaampaan tilanteeseen

Talousennusteet antavat entistä synkempää kuvaa koronatilanteen vaikutuksista yhteiskuntien talouteen ja monet työryhmät ovat alkaneet esittää vaihtoehtoja kriisin ja elvytyksen toteuttamisesta. Metsäalan osalta koronatilanne on alkushokin jälkeen kääntynyt toiveikkaampaan ja toimeliaisempaan suuntaan. Metsäala voikin tarjota kestävää elvyttämistä ja innovatiivista uudistumista.

Metsäalalla on toistaiseksi vältytty suuremmilta lomautuksilta ja tuotannon pysähdyksiltä. Sen sijaan metsäalalta on julkaistu jo uusia investointisuunnitelmia niin sahateollisuuden kuin sellun tuotannon osalta. Toisaalta tiettyjen paperilaatujen globaali kysyntä on heikentynyt ja ihmisten kulutustottumusten muutokset ovat olleet nopeita. Paperituotannon osalta Suomessa ei ole kuitenkaan ollut tuotantoseisokkeja, kuten on ollut muissa maissa. Onko suomalainen metsäteollisuus saanutkin kilpailuetua koronatilanteessa? Myös mekaanisen metsäteollisuuden osalta pahin skenaario on toistaiseksi vältetty, mutta rakentamisen mahdollinen hiipuminen päämarkkina-alueilla voi näkyä tuotannossa ja raakapuumarkkinoilla kuitenkin viiveellä.

Yhteistyöterveisin,

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kalle.karttunen@mtk.fi

Puh. 044 373 9377