Puumarkkinakatsaus 12/2020

18.12.2020

Loppuvuoden puukauppa on vahvistunut

Puumarkkinoilla on otettu loppukiri. Tämä näkyy nousseina puukauppamäärinä ja -hintoina. Kysyntä on kohdistunut uudistushakkuiden havutukkivaltaisille kohteille, jotka menevät paikoin nopeasti korjuuseen. Kesäkorjuukelpoisten kohteiden lisäksi myös talvikorjuukohteiden kauppa on käynnistymässä. Toisaalta viime talven heikot korjuukelit ovat lähimuistissa ja pystyvarastojakin on jäänyt hakkaamatta. Nämä tekijät vaikuttavat lähiaikojen puukauppatilanteeseen.

Puun hinnan nousun kääntöpuolena ovat hintaodotukset. Puuta ei välttämättä tarjotakaan markkinoille, vaikka hinta nousisikin. Saatetaan odottaa, että hinta nousisi vielä lisää. Metsänomistajien on hyvä tiedostaa, että ei kannata tuijottaa pelkästään puun hintaa, vaan katkonnan merkitys on suuri. Lisäksi puun hinta voi vaihdella alueella paljon korjuutekijöiden ja puulajisuhteiden mukaan. Puun hinta määräytyy vapaasti markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan.

 

Puukauppaa erityisesti havutukin vetämänä

Puun ostot ottivat loppuvuodesta kovan loppukirin erityisesti havutukkipuun kysynnän vahvistuttua. Puukauppamäärä on kokonaisuutena lähes viime vuoden tasolla, vaikka alkuvuosi oli todella heikko työtaisteluista johtuen. Tukkipuun hinnan nousun taustalla on toisaalta sahatavaramarkkinoiden hyvä kysyntä ja toisaalta varastomäärien lasku. Tukkipuun varastot ovat huvenneet, mutta sen sijaan harvennuksien talvikorjuukelpoisista kohteista on hakkaamattomia pystyvarastoja viime talvelta. Tämä on nostanut heti hakattavissa olevien päätehakkuukohteiden kysyntää. Toisaalta kuitupuun hinnatkin ovat hieman vahvistuneet.
 

Sahatavarakaupan lisäksi markkinoilta on tullut viestejä sellun ja kartongin kysynnän elpymisestä. Erityisesti kartonkien hinnat ovat lähteneet nousuun. Taustalla on nettikaupan kova kasvu, jossa joulusesonki rikkonee ennätyksiä. Nettikaupan kasvu tukee myös monien erikoispapereiden, kuten tarrapapereiden, tarvetta. Toisaalta monien graafisten papereiden tilanne on huolestuttava koronatilanteen jatkuessa. Niissä kysyntä on laskenut edelleen voimakkaasti ja hinnat jatkavat pääosin laskua.

 

 

Puukauppa on kokonaisuus, jossa pelkkä hinta ei lopulta ratkaise

 

Puun hinta on tärkeä tekijä metsänomistajien päätöksenteolle. Puun hinta on ollut Suomessa vakaa kansainvälisestikin vertailtuna. Metsänomistajan olisi hyvä tiedostaa puun hinnan lisäksi myös puun katkonnan merkityksen. Puutavara voidaan katkoa ja hinnoitella monella tavalla. Tärkeintä on tukkipuuksi katkotun määrän maksimointi ja kuidun minimointi, sillä kuitupuun keskihinta on noin kolmannes tukkipuun hinnasta. Toisaalta runkohinnoittelu on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Siinä ostaja tekee tarjouksen, jossa tukki- ja kuitupuuta ei erotella hintana, vaan niille annetaan sama yksikköhinta. Tämän vuoksi katkontavertailujen sekä muiden leimikkokohtaisten tekijöiden asiantuntijuuden merkitys on kasvanut.
 

Käynnistämällä puukauppa metsänhoitoyhdistyksen kautta voidaan varmistaa, että metsänomistaja saa puukaupan kokonaisuudelle korkeimman markkinoilla kilpailutetun hinnan. Tämä toteutuu siten, että kilpailutuksen jälkeen tarjoukset vertaillaan katkonta-aineistojen ja yksikköhintojen perusteella. Tämän jälkeen on mahdollista valita tarjous, joka antaa metsänomistajalle korkeimman tulon. Runkohinnoittelu korostaa entisestään asiantuntijan roolia.
 

Puukaupan suunnittelu kannattakin aloittaa ottamalla yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöön. Puumarkkinatilanne voi vaihdella voimakkaasti alueittain, joten eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla saattaa olla erilainen kysyntä alueesta ja ajankohdasta riippuen. Paikallinen asiantuntija tietää puumarkkinatilanteesta, kuten millaisilla kauppatavoilla, hinnoilla ja katkonnoilla on viime aikoina kauppaa käyty.

 

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

 

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

 

Kalle Karttunen

tutkimuspäällikkö, MTK

+35844 373 9377