Jalostettu taimi kasvaa nopeammin

07.4.2020

Metsäpuiden taimien jalostuksessa valitaan luontaisesta metsästä parhaat puut ja niiden geeniperimä viedään viljelmille. Nykyisin jalostetut puut kasvavat 10-30 % paremmin kuin metsikköpuut.

Metsänjalostus on keskeinen osa viljelymetsätaloutta ja metsäpuiden siemenhuoltoa, jolla turvataan perinnöllisesti korkeatasoisen ja monimuotoisen siemenen saatavuus metsänviljelyyn koko maassa. Nykyisin jo noin kolme neljäsosaa metsänviljelyyn tuotetuista taimista kasvatetaan maassamme jalostetuista siemenistä.

Metsänviljelyssä käytetään jalostamatonta, metsikkökeräyksistä saatavaa siementä ja jalostettua siemenviljelyssiementä. Metsikkösiemen kerätään talousmetsistä hakkuiden yhteydessä ja jalostettu siemen tuotetaan metsäpuiden siemenviljelyksillä. 

Metsänjalostuksessa käytettävät emopuut – ja siten siemenviljelyssiemenen perimä – ovat peräisin luonnonmetsistämme. Siemenviljelyksille on metsänjalostuskokeista saatujen tulosten perusteella koottu emopuut, joiden risteytyessä syntyvien jälkeläisten kasvu- ja tuotosominaisuudet ovat maatiaissiementä paremmat.

Metsänjalostus luo uutta kasvua

Jokainen uusi jalostusjakso parantaa puiden kasvunopeutta, laatua ja kestävyyttä tuholaisia vastaan. Jalostetulla viljelyaineistolla saadaan puulajista riippuen noin 10–30 prosentin tilavuuskasvun lisäys metsikkösiemeneen verrattuna. Männyn ja rauduskoivun jalostuksella on lisäksi saatu aikaan selviä parannuksia rungon tukkiosan oksaisuuslaadussa.

Jalostustyön lähtökohdaksi on luonnonmetsistä valittu tuhansia kasvultaan ja laadultaan erityisen hyviä puuyksilöitä, pluspuita. Jalostettu siemen tuotetaan siemenviljelyksissä, joihin parhaiden pluspuiden perimä on monistettu varttamalla eli siirtämällä halutusta puusta versonpätkä nuoreen taimeen kasvamaan. Siemenviljelyksessä pluspuiden vartteet saavat risteytyä vapaasti keskenään tuulipölytyksen avulla.

Siemenviljely on toistaiseksi ainoa menetelmä, jolla metsäpuiden jalostuksen tuloksia on siirretty laajassa mitassa käytäntöön Suomessa ja muualla Euroopassa. Sen rinnalle kuuselle on kehitteillä nopeampi ja tehokkaampi menetelmä, jolla jalostettuja kuusen taimia tuotettaisiin siemenalkioista kasvullisen solukkomonistuksen avulla.

Metsänjalostuksen etenemisnopeus on muihin viljelykasveihin verrattuna hitaampi metsäpuiden pitkän sukupolven välin takia. Lisäksi tuotos-, laatu- ja kestävyysominaisuuksissa ilmenevien perinnöllisten erojen todentaminen kenttäkokeiden avulla vie huomattavasti kauemmin (10–20 vuotta) kuin muilla kasveilla.

Lähde: Luonnonvarakeskus