Metsätalouden verotus pähkinänkuoressa

05.1.2021

Tammi-helmikuussa on metsänomistajilla vielä mahdollisuus vaikuttaa vuoden 2020 metsätalouden kannattavuuteen verotuksen kautta.

Metsävero

Metsävero on puun myyntivoittoon perustuva vero. Puun myyntitulo on pääomaverotettavaa tuloa, jota verotetaan 30 000 euron vuosituloon saakka 30 % ja sitä suuremmissa tuloissa 34 % pääomaverolla.

Puun myyntituloverotuksessa veroa maksetaan tulojen ja menojen erotuksesta. Metsätalouden menot kannattaa ilmoittaa ja kirjata muistiin myös niiltä vuosilta, joilta tuloja ei ole. Tällöin menot vähennetään muista pääomatuloista tai ansiotulon veroista alijäämähyvityksenä (pl. kuolinpesät).

Metsätalouden veroilmoitus

Puun myynnistä saatu metsätalouden pääomatulo on ilmoitettava päättyneeltä verovuodelta metsäveroilmoituksella verottajalle (2C). Tulot ja menot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti OmaVero-palvelussa tai paperilomakkeella. Metsätalouden veroilmoitus täytyy antaa vain silloin, jos verovuoden aikana on ollut metsätalouden tuloja tai menoja tai siihen liittyy seurantatietoja poistoista, varauksista tai metsävähennyksistä.

Ilmoitus oma-aloitteisista veroista (arvonlisävero, kausiveroilmoitus)

Puun ostaja tilittää arvonlisäverovelvolliselle metsänomistajalle puukauppamaksujen yhteydessä 24 % verokannan mukaisen arvonlisäveron, joka metsänomistajan on ilmoitettava ja palautettava takaisin verottajalle. Tulojen ja menojen välinen suhde määrittää sen, onko oikeutettu saamaan veronpalautusta vai velvollinen tilittämään alv:a verottajalle.

Arvonlisäverot ilmoitetaan sähköisesti OmaVero-palvelussa kausiveroilmoituksella tai poikkeustapauksissa paperisena. Metsänomistajat ovat yleensä vuosimenettelyssä ja ilmoittavat arvonlisäverot kerran vuodessa.

Jokaisen metsänomistajan kannattaa lähes poikkeuksetta hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vuodessa yli 10 000 eurolla puuta myyvien osalta se on pakollista. Arvonlisäveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos verovuonna ei ole ollut arvonlisäverovelvollista toimintaa.

Ennakonpidätys

Puun ostaja toimittaa kaikista puukauppaan liittyvistä maksuista ennakonpidätyksen ja ilmoittaa sen suoraan Verohallinnolle. Ennakonpidätys tehdään maksusuorituksen arvonlisäverottomasta osuudesta. Pystykaupoissa ennakonpidätys on 19 % ja hankintakaupoissa 13 %. Lopullisessa verotuksessa korjataan ennakonpidätyksen osuutta joko veronpalautuksella tai jäännösverolla.

Metsävähennys

Verovähennys, jonka metsänomistaja voi tehdä sellaisesta metsätulosta, jonka hän saa ostamaltaan metsämaalta myymästään puutavarasta. Metsävähennys koskee vuonna 1.1.1993 ja sen jälkeen ostettuja (vastikkeellisesti hankittuja) metsämaita. Metsävähennysoikeus ei vanhene eli sen käyttöön ei ole vuosimääräistä takarajaa.

Metsälahjavähennys

Verovähennys, jonka metsänomistaja voi tehdä ehtojen täytyttyä. Jos olet yksityishenkilönä saanut metsän lahjana 1.1.2017 tai sen jälkeen, olet maksanut metsälahjasta lahjaveron ja lahjana saamasi metsä on pinta-alaltaan riittävän suuri em. ehdot voivat täyttyä. Vähimmäispinta-ala määräytyy metsän sijaintikunnan mukaan ja se lasketaan erillisen laskentakaavan perusteella. Metsälahjavähennys on käytettävä 15 vuoden kuluessa lahjan saamisesta.

Menovaraus

Metsäverotuksessa, tiettynä verovuonna saatuja puunmyyntituloja voidaan siirtää tuloutettavaksi myöhemmin. Menovarausta käytetään tulonhankkimisvuoden jälkeen syntyvien kulujen kattamiseen, esimerkiksi metsänuudistamisen yhteydessä. Pohjois-Suomen alueella menovaraukset on tuloutettava viimeistään kuudentena vuonna niiden tekemisestä.

Muistiinpanot

Metsänomistaja on velvollinen laatimaan metsätalouden tuloista ja menoista tositteisiin perustuvat muistiinpanot. Muistiinpanot tehdään kalenterivuosittain (kassaperusteinen kirjaus). Tositteita ei lähetetä verottajalle vaan niiden säilyttämisvelvoite (6 vuotta) mahdollista tarkastusta varten on metsänomistajalla. Vaikka tuloja ei olisi, menot kannattaa aina ilmoittaa.

Poistot

Poistoina verotuksessa voidaan vähentää sellaisten metsätalouden investointien hankintamenot, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli 3 vuotta. Näitä ovat esim. metsätalouden koneiden, kaluston ja rakennusten hankintamenot, metsäteiden rakentamismenot sekä metsäojituksesta aiheutuneet menot. Poistot tehdään vuosittain hankintamenon menojäännöksestä.

Tuhovaraus

Metsänomistaja voi siirtää metsätuhon perusteella saaduista vakuutus- ja muista korvauksista seuraavien vuosien tuloksi niin suuren osan, kuin tuhoutuneen metsän uudistamiseen arvioidaan tarvittavan.

Verovähennys

Metsäverotuksessa verovähennyksellä tarkoitetaan verotettavasta metsätulosta vähennettävää tulonhankkimismenoa, joita ovat esimerkiksi metsätalouteen hankittujen palvelujen kustannukset, aine- ja tarvikekustannukset sekä metsänomistajan matka- ja koulutuskulut.

Yrittäjävähennys

Vuoden 2017 alusta tuli metsätalouteen voimaan yrittäjävähennys, joka pienentää metsätalouden puhdasta pääomatuloa 5 %. Yrittäjävähennystä ei tarvitse vaatia verottajalta 2C-lomakkeella, vaan se on ns. viranpuolesta tehtävä vähennys, jonka verottaja hoitaa automaattisesti lopullisesta metsätalouden puhtaasta pääomatulosta.

Määräajat

1.3.21 Metsäveroilmoituksen viimeinen palautuspäivä (metsätalouden harjoittaja)

1.3.21 Kausiveroilmoituksen (alv) viimeinen palautuspäivä ja samalla kausiverojen viimeinen maksupäivä. Sama määräpäivä koskee myös metsäyhtymiä ja kuolinpesiä.

Jos korjaat veroilmoitusta, määräpäivä on joko 4.5., 11.5. tai 18.5.2021. Päivän näet esitäytetystä veroilmoituksestasi ja OmaVerosta.

Jos harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloistasi näkyy OmaVerossa jo 25.2.2021 ja saat sen postitse maaliskuun alussa. Jos korjaat veroilmoitusta, määräpäivä on 1.4.2021.

Huom. veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä.

Summa summarum:

Pidä kirjaa metsätalouteen liittyvistä matkoista (ajopäiväkirja). Muista työhuonevähennys.

Kerää tositteet metsätalouden tuloista ja menoista verovuoden kuluessa yhteen paikkaan.

Metsätalouden veroilmoituslomake 2C postitetaan kaikille verovelvolliselle.

Arvonlisäverovelvollisten metsänomistajien täyttävät myös Veroilmoitus oma-aloitteista veroista- lomakkeen (ei postiteta).

Ilmoita tiedot sähköisesti OmaVero -palvelussa tai paperisena.

Yhtymien ja kuolinpesien osalta Katso-tunnisteet toimivat edelleen.

Hyödynnä metsänhoitoyhdistyksen metsäveropalvelu.

Lisätietoa Metsäverotus - vero.fi