MHY Koillismaa ry:n säännöt

Voimassaolevat säännöt: 18.02.2021 14:35:56


1
Nimi, kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen nimi on Metsänhoitoyhdistys Koillismaa ry. Yhdistyksen
kotipaikka on Taivalkoski ja sen toimialueena on Suomi.


Yhdistys on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n
rekisteröity jäsenyhdistys. Maa- ja metsätaloustuottajain
Keskusliitto MTK ry:tä nimitetään jäljempänä keskusliitoksi.


2
Tarkoitus ja tehtävät
Metsänhoitoyhdistys toimii toimialueellaan metsänhoitoyhdistyksistä
annetun lain muuttamisesta (1090/2013) mukaisena metsänomistajien
yhteisönä, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä harjoittaman
metsätalouden kannattavuutta ja heidän metsätaloudelleen
asettamiensa muiden tavoitteiden toteutumista sekä edistää
taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsien
hoitoa ja käyttöä sekä valvoa jäsentensä etua.


Metsänhoitoyhdistys antaa jäsenilleen ja toimialueensa muille
metsänomistajille metsätalouden harjoittamisessa tarvittavia
palveluja:


1.toimii jäsentensä etujärjestönä
2.tarjoaa metsätalouden harjoittamisessa tarvittavia tietoja ja
asiantuntijapalveluja
3.antaa neuvoja ja suosituksia metsän hoidossa ja käytössä
4.avustaa puukaupassa ja voi harjoittaa myös metsäkiinteistöjen
välitystä
5.avustaa puutavaran hankinnassa, puunkorjuussa ja muussa metsän
käytössä
6.laatii metsäsuunnitelmia
7.suunnittelee ja toteuttaa metsätalouden töitä
8.järjestää metsänomistajien käytettäväksi ammattihenkilöstön
palveluja
9.tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa selvityksiä, tiedonantoja
ja lausuntoja sekä
10.muilla mahdollisilla toimilla toteuttaa tarkoitustaan


Yhdistys voi antaa palvelujaan metsänhoitoyhdistyslain muuttamisesta (1090/2013) annetun lain rajoissa myös muille kuin jäsenilleen, milloin tämä toiminta ei vähennä jäsenmetsänomistajien mahdollisuutta saada palvelua.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.


3
Jäsenyys
Metsänhoitoyhdistyksen jäseniä voivat olla metsänomistajat, joilla
on omistus- tai hallintaoikeus metsään sekä yhteisomistuksessa
olevan kiinteistön yhteisomistajat tai yhteismetsän osakkaat siten
kuin metsänhoitoyhdistyksestä annetun lain 2 § (534/1998) ja
metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta 6 § (1090/2013)säädetään.
Jäsenyys tulee voimaan, kun yhdistyksen hallitus on jäseneksi
liittymisen hyväksynyt.


Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä, joilla ei ole äänioikeutta.


4
Jäsenen erottaminen ja eroaminen


Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut metsänhoitoyhdistystä, keskusliittoa tai sen jäsenyhdistystä.


Hallituksen päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen valtuustolle
kirjallisesti kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon
saatuaan.


Jos jäsen haluaa itse erota, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen
hallitukselle taikka sen puheenjohtajalle. Eroaminen astuu voimaan
heti, mutta jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun eroamisvuoden loppuun saakka.
Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole
maksanut jäsenmaksuaan yhteen vuoteen. Näin eronneiksi todettavista jäsenistä hallitus tekee erillisen päätöksen kokouksessaan.


5
Jäsenmaksut ja muut yhdistyksen perimät maksut


Yhdistyksen antamasta ammattiavusta ja palveluista peritään
yhdistyksen hallituksen päättämä toimitusmaksu.
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenellä on velvollisuus suorittaa
vuosittain valtuuston syyskokouksen päättämä jäsenmaksu, mikä voi
olla porrastettu metsän pinta-alan perusteella.
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu MTK keskusliittoon muodostuu
vuosittain keskusliiton valtuuskunnan päättämästä metsänomistajien
yhteiseen edunvalvontaan käytettävästä perusjäsenten
lisäjäsenmaksusta eli edunvalvontamaksusta, jonka perusjäsen on
velvoitettu maksamaan metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksun yhteydessä.
Myös edunvalvontamaksu voi olla porrastettu perusjäsenen
elinkeinotoiminnan laajuuteen liittyvillä perusteilla.
Yhdistyksellä voi olla erillinen liittymismaksu, minkä suuruudesta
ja perimisajankohdasta päättää valtuusto.

Yhtymän, kuolinpesän ja muiden yhteisetuuksien ollessa
metsänhoitoyhdistyksen jäsen kukin yhteisomistaja voidaan hyväksyä
metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi. Yhteisomistuksessa olevalta
tilalta jäsenmaksu on maksettava koko tilan osalta (tilakohtainen
maksu).


Yhteismetsälaissa (109/2003) tarkoitetun yhteismetsän ollessa
metsänhoitoyhdistyksen jäsen, yhteismetsän osakas voidaan myös
hyväksyä metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi.


Kannatusjäsenet maksavat valtuuston syyskokouksen päättämää
kannatusjäsenmaksua. Kannatusjäseninä oleville opiskelijoille
voidaan määrätä alennettu jäsenmaksu.
Kunniajäsenen arvon voi yhdistyksen kokous myöntää hallituksen
esityksestä henkilölle, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen
toimintaa.


6
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, johtaja tai hallituksen määräämä henkilö, kaksi
yhdessä.


7
Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on annettava
tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen valtuuston
kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään neljätoista päivää ennen valtuuston kevätkokousta.


Yhdistyksellä on yksi auktorisoitu tilintarkastaja ja yksi
varatilintarkastaja tai vastaava yhteisö, jolloin
varatilintarkastajaa ei tarvita.


8
Valtuusto
Yhdistyksen jäsenten päätösvaltaa käyttää yhdistyksen jäsenten
vaaleilla valitsemat valtuutetut, jotka muodostavat valtuuston.
Yhdistyksen valtuustoon kuuluu 25 neljäksi vuodeksi valittua
valtuutettua ja 8 varavaltuutettua, joiden tulee olla yhdistyksen
jäseniä tai jäseninä olevien oikeushenkilöiden ehdottamia
henkilöitä. Jäsen voi olla mukana ehdokkaiden asettamiseksi vain
yhdessä hakemuksessa ja se saa sisältää ehdokkaita enintään saman
määrän kuin on hakijoita.


Mikäli ehdokkaita on asetettu enintään se määrä, mitä valtuustoon
valitaan valtuutettuja, vaalitoimikunta vahvistaa vaalin tuloksen
ehdokasasettelun mukaiseksi. Mikäli ehdokkaiden lukumäärä on alle
kolme neljäsosaa valtuutettujen lukumäärästä, on ehdokasasettelu
järjestettävä välittömästi uudelleen.


Valtuutetut valitaan enemmistövaalitapaa noudattaen. Mikäli saman
äänimäärän saaneita on useita, mutta heitä kaikkia ei voida valita, ratkaisee asian arpa. Saman periaatteen mukaisesti valitaan varavaltuutetut, jotka siirtyvät valtuutetuksi vaalitoimikunnan määräämässä järjestyksessä. Valtuutettujen toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
Mikäli valtuutettu luopuu yhdistyksen jäsenyydestä, eroaa
valtuustosta tai on muutoin estynyt osallistumaan valtuuston
kokoukseen, tulee varavaltuutettu hänen sijaansa.


Valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet valtuutettujen
lukumäärästä on läsnä.
Valtuusto valitsee joka toinen vuosi hallituksen toimikautta
vastaavaksi ajaksi valtuustolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Valtuuston puheenjohtajalla on oikeus olla puhevaltaisena läsnä
hallituksen kokouksissa. Valtuuston ensimmäisessä kokouksessa
puheenjohtajana toimii valtuuston vanhin puheenjohtajan valintaan
asti.
Valtuusto kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen,
kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Kevätkokous on pidettävä
huhtikuun 15. päivään mennessä ja syyskokous loka-joulukuussa.


Hallitus kutsuu valtuuston koolle kullekin jäsenelle vähintään
seitsemän päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä tai
sähköpostitse. Tähän aikaan luetaan mukaan kokouspäivä ja kirjeen
lähettämispäivä.


Mikäli joku valtuutettu haluaa saada jonkin asian valtuustossa
käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen valtuuston kokousta.
Valtuusto voi ottaa käsiteltäväkseen myös kokouskutsussa
mainitsemattoman asian, mikäli asian esille ottamista kannattaa
vähintään 3/4 valtuutetuista.


Valtuuston ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi, valtuuston kokous niin päättää tai jos vähintään
1/10 valtuuston jäsenistä pyytää sitä ilmoittamaansa asiaa varten
hallitukselta kirjallisesti. Tällöin valtuuston kokous on pidettävä kuukauden kuluessa edellä mainitun pyynnön saapumisesta hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle.


Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat


1.valitaan kokoukselle sihteeri
2.valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen päättyneen vuoden
toiminnasta
6.esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
7.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille edellisen
vuoden toiminnasta ja varojen käytöstä
8.valitaan vaalitoimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
jäsenet joka neljäs vuosi äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaan
9.päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista
10.käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat
11.päätetään muista sääntöjen mukaan valtuustolle kuuluvista
asioista


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1.valitaan joka toinen vuosi hallituksen toimikautta vastaavaksi
ajaksi valtuustolle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valtuuston
jäsenistä ja sihteeri
2.valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaa
kalenterivuotta varten
6.päätetään valtuuston, hallituksen ja vaalitoimikunnan sekä muiden valtuuston valitsemien kokousedustajien kokouspalkkiot ja
kulukorvausten perusteet.
7.päätetään hallitukseen valittavien jäsenten määrä
8.valitaan joka toinen vuosi seuraavalle toimikaudelle valintoja
valmistelevan toimikunnan sekä hallituksen jäsenet
9.valitaan yhdistyksen edustaja ja varaedustaja MTK:n
metsävaltuuskuntaan
10.päätetään tilintarkastajan palkkiosta
11.valitaan tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa
12.päätetään metsänhoitoyhdistyksen jäseniltä ja muilta jäseniltä
perittävät jäsenmaksut ja liittymismaksut
13.vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavaa tilivuotta varten
14.valitaan yhdistyksen edustajat muihin sellaisiin
keskusjärjestöihin ja muihin yhteisöihin, joissa yhdistys on
jäsenenä ja joihin valtuusto on erikseen päättänyt valita
yhdistyksen edustajat.
15.päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista
16.käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat
17.päätetään muista sääntöjen mukaan valtuustolle kuuluvista
asioista


Valtuuston kokouksissa on kullakin valtuutetulla yksi ääni.
Valtakirjalla ei saa äänestää. Päätökseksi tulee mielipide, jota yli puolet äänestykseen osallistuneista on kannattanut. Jos äänet
menevät tasan, tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja
on yhtynyt, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.


Valtuuston puheenjohtaja huolehtii siitä, että valtuuston
kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa yhdessä kokouksen sihteerin kanssa.


Valtuustolla on valta vapauttaa valitsemansa hallituksen jäsen tai
koko hallitus ennen toimikauden päättymistä.


9
Jäsenäänestys


Yhdistyksen valtuusto vahvistaa äänestys- ja vaalijärjestyksen,
johon otetaan tarvittavat vaaleja koskevat määräykset. Valtuusto
valitaan postitse lain voimaan tulon (1.1.2015) jälkeisissä
ensimmäisissä vaaleissa ja sen jälkeen postitse erillisissä
äänestystilaisuuksissa tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla noudattaen enemmistövaalitapaa valtuuston
päättämässä yhdistyksen äänestys- ja vaalijärjestyksessä
määriteltävällä tavalla.


Vaalikelpoisia ovat 18 vuotta täyttäneet sääntöjen 3§:n 1 momentissa mainitut yhdistyksen jäsenet.


Valtuuston vaalissa ei vaalikelpoinen ole metsänhoitoyhdistyksen
palveluksessa oleva toimihenkilö.


10
Hallitus
Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus, johon kuuluu 8
valtuuston valitsemaa jäsentä ja 8 valtuuston valitsemaa
varajäsentä. Hallituksen jäsenen on oltava metsänhoitoyhdistyksen
jäsen tai jäsenenä olevan oikeustoimihenkilön valtuuttama henkilö,
joka ei ole toimikauden alkuun mennessä täyttänyt 65 vuotta. Jäsenen
toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja toimikausi alkaa valtuuston
syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen.
Hallituksen jäsenten jakaantuminen eri alueille:
1. 31.12.2018 nimensä muuttaneen mhy Pudasjärvi ry:n toimialue: 2
jäsentä ja 2 varajäsentä.
2. 31.12.2018 lakkautetun mhy Taivalkoski ry:n toimialue: 2 jäsentä ja 2 varajäsentä.
3. 31.12.2018 lakkautetun mhy Kuusamo ry:n toimialue: 2 jäsentä ja 2 varajäsentä.
4. 31.7.2020 lakkautetun mhy Posio ry:n toimialue: 2 jäsentä ja 2
varajäsentä.


Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä puheenjohtajalta sitä vaatii.


Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen koko
jäsenmäärästä on läsnä. Jos hallituksen kokouksessa äänestetään,
päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.


Hallitus voi päättää yhdistyksen kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta muun huomattavan omaisuuden myynnistä.

Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen johtajan ja muut vakituisessa työsuhteessa yhdistykseen olevat toimihenkilöt.


11.
Valintoja valmisteleva toimikunta


Valintoja valmistelevan toimikunnan tehtävänä on;
1.Hankkia suostumukset ja tehdä esitykset valtuustossa tehtäville
päätöksille henkilövalinnoista luottamustehtäviin
2.Tehdä esitykset valtuustossa tehtäville päätöksille
luottamustehtävien hoidosta maksettavista palkkioista.
3.Tehdä esitys valtuustolle tilintarkastajasta ja
varatilintarkastajasta.


Toimikunnalla ei ole päätösvaltaa käsittelemissään asioissa, vaan se tekee vain esityksiä valtuustolle.
Valintoja valmistelevaan toimikuntaan kuuluvat hallituksen
puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja sekä neljä jäsentä
seuraavasti:
1. 31.12.2018 nimensä muuttaneen mhy Pudasjärvi ry:n toimialue:1
jäsen.
2. 31.12.2018 lakkautetun mhy Taivalkoski ry:n toimialue: 1 jäsen.
3. 31.12.2018 lakkautetun mhy Kuusamo ry:n toimialue: 1 jäsen.
4. 31.7.2020 lakkautetun mhy Posio ry:n toimialue: 1 jäsen.
Valintoja valmisteleva toimikunnan puheenjohtajana toimii
hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan valtuuston
puheenjohtaja, joka kutsuu toimikunnan jäsenet kokoukseen.
Toimikunnan sihteerinä toimii johtaja, jolla ei ole äänivaltaa
toimikunnan kokouksissa.
Valintoja valmisteleva toimikunta on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja
vähintään kaksi sen jäsenistä on läsnä. Jos valintoja valmistelevan toimikunnan kokouksessa äänestetään, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa. Valintoja valmistelevan toimikunnan kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, joka on toimitettava valtuutetuille kokouskutsun mukana.


12
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätöksen yhdistyksen purkamisesta ja sääntöjen muuttamisesta tekee metsänhoitoyhdistyksen valtuusto. Päätös tulee voimaan, jos sitä kannattaa yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä valtuuston kokouksessa. Sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva asia on mainittava kokouskutsussa.


Metsänhoitoyhdistyksen sääntöihin ja niihin tehtäviin muutoksiin
vaaditaan keskusliiton johtokunnan hyväksyntä.


13
Asema järjestössä
Metsänhoitoyhdistyksen tulee toiminnassaan noudattaa myös
keskusliiton toimintaperiaatteita ja sääntöjä.


14
Yhdistyksen varojen käyttö sen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa tai tultua lakkautetuksi sen varat ja velat luovutetaan sen toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai muulle oikeuskelpoiselle, vastaavia tarkoitusperiä ajavalle metsänomistajien muodostamalle yhteisölle käytettäväksi yksityismetsätalouden edistämiseen yhdistyksen toimialueella yhdistyksen viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. Testamentilla tai lahjana saadut varat on kuitenkin käytettävä niitä annettaessa määrättyyn tarkoitukseen tai ellei se ole mahdollista, johonkin sitä lähellä olevaan tarkoitukseen.


15
Siirtymäsäännökset
Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty
yhdistysrekisteriin.


16
Yhdistyslain määräykset
Muutoin noudatetaan metsänhoitoyhdistyslain, metsänhoitoyhdistyslain muuttamisesta annetun lain sekä yhdistyslain säännöksiä.

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2024 © Metsänhoitoyhdistykset