Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu lisää kilpailua puumarkkinoilla

03.6.2021

Puunkorjuupalvelu on metsänhoitoyhdistyksen, metsänomistajan antamalla toimeksiannolla, suorittamaa puunhakkuuta, lähikuljetusta, välitystä ja mahdollista kaukokuljetusta. Mhy on tehnyt välittämistään puista ostajien kanssa hankinta- tai toimitussopimukset. Tällöin mhy ei ole puunostaja, vaan metsänomistajan puiden välittäjä.

Mhy Koillismaan tekemät puunkorjuut ovat pääasiassa ojalinjahakkuista, ensiharvennuksia ja erikoishakkuita kuten sähkölinjojen vierimetsähakkuita, tielinjahakkuita tai tuulivoimapuistojen tielinjahakkuita. Näille hakkuille tyypillistä on varsinaisten puunostajien vähäinen kiinnostus. Korjuupalvelulla korjattavien leimikoiden keskikoko on myös pieni, mikä selittää puunostajien vähäisempää kiinnostusta.

Verotuksellisesti puukorjuupalvelu rinnastetaan hankintakauppaan, joten kun metsävähennyspohjaa on käytettävissä, kilpailuetu verrattuna pystykauppaa on merkittävä!

Puukaupassa on tärkeää avoimuus ja läpinäkyvyys. Metsänhoitoyhdistys Koillismaa antaa metsänomistajille kiinteän kantohintatarjouksen, jotta tarjous on vertailukelpoinen leimikosta saatuihin pystykauppatarjouksiin. Jos olemme laskeneet kantohintatarjouksemme perusteena olevat korjuu- tai kaukokuljetuskulut väärin, niin ei hätää, kaiken riskin kustannuksista kantaa metsänhoitoyhdistys ja metsänomistaja saa puilleen aina ennakkoon lasketun kiinteän kantohinnan. Maksamme korjaamamme puut pääsääntöisesti motomitalla, jolloin esim. väärillä mitoilla hakatut puut tai tien varteen sinistyneet tukit eivät koidu metsänomistajan tappioksi. 

Korjuupalvelutoiminnan taustalla on ajatus lisätä puukaupan kilpailua ja aikaansaada metsänomistajalle vertailutarjous leimikosta myös mhy:n korjuupalvelun kautta. Toisinaan tilanne esimerkiksi talviharvennusten suhteen on se, ettei varsinaisia puukauppatarjouksia tule lainkaan, jolloin meillä on kuitenkin tarjota korjuupalvelumme kautta vaihtoehto puukaupalle. Metsänhoitoyhdistyksen puunkorjuupalvelulla on puun hintatasoa nostava vaikutus ja siksi korjuupalvelutoiminnalla on meille myös aatteellinen ja edunvalvonnallinen rooli. Mhy Koillismaan korjuupalvelumäärä oli vuonna 2020 noin 130 000 m3, mikä on alle 10 % toimialueemme kaikesta puunkorjuusta.

Korjuupalvelua metsänhoitoyhdistyksessä hoitaa oma korjuuhenkilöstö. Metsäasiantuntijamme hoitavat valtakirjakaupassa metsänomistajan toimeksiannosta puukaupan kilpailutuksen. Metsäasiantuntija vertaa kaikki saapuneet puukauppatarjoukset itsenäisesti, myös omasta korjuusta toimitetun korjuupalvelutarjouksen. Korjuupalvelutarjousta ei tehdä kaikkiin leimikoihin, eikä kaikki korjuupalvelutarjoukset johda korjuupalvelusopimukseen.

Maanomistaja voi myös omalla päätöksellään valita korjuupalvelun suoraankin jos haluaa esimerkiksi varmistaa, että hyväksi havaitut yrittäjät korjaavat kohteen. Monelle myös reagointinopeus – siis leimikon korjuun aloitus – on merkitsevä seikka. Pääsääntöisesti puunkorjuuyhtiöllä on 2 tai 3 vuoden korjuuaika.

Metsänhoitoyhdistyksen tavoite on luoda tervettä kilpailua puunkorjuuseen, niin laadun kuin hintatasonkin suhteen. Niissäkin puukaupoissa, jossa korjuupalvelu on jäänyt toiseksi, on korjuupalvelumme tehnyt tehtävänsä, kun ostajat ovat joutuneet aidosti pinnistelemään saadakseen kaupan.

Metsänomistaja on siis hyötynyt omasta mhy:stä – ja niin pitääkin! Siksihän metsänhoitoyhdistykset on perustettukin!

Metsänomistajat päättävät – me toteutamme!