SkogsreviretStöd till skogsbruk

Planer och utredningar från skogsvårdsföreningen

Kontakta oss, så informerar vi dig om huruvida det är möjligt att få finansiering för ditt objekt och sköter om de dokument som behövs för ansökan. Staten stöder privata skogsägares skogsvårds- och skogsförbättringsåtgärder, då de har dålig ekonomisk lönsamhet. Stöd i enlighet med lag om finansiering av hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-stöd förutsätter en plan på förhand eller en verkställighetsutredning som görs i efterhand. Planer och verkställighetsutredningar ersätts i regel till sitt fulla belopp till skogsägaren. Kemera-stödets belopp beror på arbetsslag och finansieringszon. Stödbeloppen minskas med 10 procent om det inte finns en aktuell skogsbruksplan. Från och med början av 2012 har stödet varit beskattningsbar inkomst. Finansieringen beviljas av Skogscentralen.

Kemera-stöd beviljas följande arbetsslag:

 • Skogsförnyelse
 • Hyggesbränning
 • Vård av ungskog:
  Plantskogsvård
  Gallring av ungskog
  Drivning av energived
  Stamkvistning
 • Iståndsättningsdikning
 • Byggande av skogsväg:
  Byggande av ny skogsväg
  Grundförbättring av skogsväg
 • Skogsvitaliseringsgödsling
 • Bekämpning av rotticka
 • Miljöstöd och vård av skogsnaturen

Tilläggsuppgifter:

Skogsreflexen
Skogscentralen

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning