Skogsvård

Väl utförda skogsvårdsarbeten lägger grunden för en god ekonomisk avkastning från skogen. Eftersom skogsvårdsarbetena är långsiktiga investeringar är det viktigt att redan från början göra de rätta åtgärderna. Skogsägarna kan själva utföra en del skogsvårdsarbeten och för många skogsägare är det glädjande och spännande att följa med hur den egenhändigt planterade skogen utvecklas. 

Markberedning

För att ge en så bra start som möjligt åt trädplantan utförs markberedning. Med markberedning avses att en skogstraktor med ett speciellt aggregat tar bort en liten del av marktäcket så att mineraljorden blottas. Den blottade mineraljorden utan ris och annan störande vegetation är den optimala miljön för att plantan skall börja växa bra. Markberedningen blir i regel aktuell efter slutavverkningen.

Plantering

Plantering är en föryngrings­metod, som snabbt ger ny skog. Plantering bör ske senast året efter mark­beredningen och helst inom tre år från tiden för slutavverkning. De plantor som ska planteras ska ha rätt proveniens, d.v.s. de ska ha ett ursprung som passar växtplatsen.
Södra skogsreviret kan ge råd om lämpliga plantor för plantering och förmedla dem till sina skogsägare. 

Röjning

Röjning är en åtgärd som har mycket stor betydelse för hur trädbeståndet utvecklas. Vid röjning avlägsnar man träd som inte är önskvärda och samtidigt förbättrar man utvecklingsmöjligheterna för de kvarlämnade träden. Genom röjning kan tillväxten, kvaliteten, beståndets stabilitet och trädslagsblandningen påverkas. En väl utförd röjning påverkar lönsamheten i skogsbruket i allra högsta grad. En klokt utförd röjning är kanske den bästa investeringen en skogsägare kan göra på sin fastighet. 

Södra skogsrevirets tjänster

Södra skogsreviret ger gärna råd och information till sina skogsägare gällande skogsvårdsarbeten. För skogsägare som inte själva har möjlighet att utföra skogsvårdsarbeten kan Södra skogsreviret med sina professionella, välutbildade och erfarna resurser sköta om att arbetena blir utförda. Tag gärna kontakt med din revirinstruktör.