Som skogsägare i vind- och solkraftsprojekt

Det större behovet av att öka energisjälvförsörjningen och trycket att avstå från fossil energiproduktion har ökat efterfrågan på förnybar energi. Bakom detta ligger bland annat nationella och internationella koldioxidneutralitets- och utsläppsminskningsmål. Dessutom kommer EU:s strävan att minska beroendet av rysk importerad energi att påskynda utvecklingen av energisjälvförsörjning. Vårt samhälle elektrifieras nu inom uppvärmning, transport och industri. Behovet av rent producerad el ökar.

Vind- och solkraftsprojekt i industriell skala behöver platser där de kan realiseras, vilket har varit synligt som allt fler förfrågningar riktade till markägare. Det lönar sig för markägaren att komma ihåg att kraftverket inte kan byggas utan markägarens samtycke. Ett produktionsområde kan inte grundas genom inlösenförfarande.

Som regel kommer projektaktörerna överens med markägarna om placeringen av kraftverk genom markarrende- och koncessionsavtal, i vilka projektets hela livscykel behandlas. Avtalen har vanligtvis flera villkor som markägaren måste uppmärksamma. Sådana är till exempel överlåtelse av rätten att förvalta en gård eller skogslägenhet, arrende och ersättningar, avgränsning av arrendeområdet, arrendeperiodens faktiska längd, att frigöra sig från avtal och rivnings- och restaureringsgarantier för området.

För markägaren är markarrende- och koncessionsavtalet det viktigaste och mest relevanta dokumentet i vind- och solkraftsprojekt, eftersom det behandlar hela projektets livscykel, från projektplanering till rivnings- och restaureringsverksamhet. För markägaren är den viktigaste fasen inte beslutet att delta eller inte delta i projektet, utan avtalsförhandlingen eller konkurrensutsättningen som föregår beslutet. Det är endast genom förhandling eller konkurrensutsättning som det är möjligt för markägaren att få mer gynnsamma avtalsvillkor och ersättnings- och arrendenivåer. Förutsättningarna för framgång i förhandlingar och konkurrensutsättning förbättras när markägarna organiserar sig i en delegation och utnyttjar experthjälp vid avtalstolkning, förhandlingar och konkurrensutsättning. Det aktiva samarbetet mellan markägare gör det också möjligt att hantera och lösa frågor som gäller elöverföring som en del av ett vind- eller solkraftsprojekt.

Centralförbundet MTK har sammanställt ett heltäckande paket med stödmaterial för vind- och solkraft för sina mark- och skogsägarmedlemmar. Materialen innefattar bland annat vanliga frågor tillsammans med expertsvar och modellavtal för vind- och solkraft. Vi uppmuntrar markägare att inrätta en delegation, din egen skogsvårdsförening kan hjälpa till att föra samman markägarna.

Främjande av en acceptabel och smidig grön omställning förutsätter dialog mellan markägarna, samarbete som delegation och likabehandling både inom och utanför produktionsområdet.

MTK:s vindkraftsguide

I MTK:s vindkraftsguide för markägare hittar markägare och markägarnas intressebevakare realistisk information om de olika stadierna i vindkraftsprojektens utveckling. För de flesta markägare är vindkraftsprojekt något nytt som det är bra att bekanta sig med noggrant.

Guide tillgänglig för nedladdning snart

Skogsvårdsföreningarnas kontaktpersoner

En del av Skogsvårdsföreningarna har utsett kontaktpersoner för vind- och solkraft som kan ge råd till mark- och skogsägarmedlemmar:

Länl till Skogsvårdsföreningarnas kontaktpersoner

I Skogsvårdsföreningarnas tjänsteutbud ingår att stödja och ge råd till markägare i vind- och solkraftsprojekt. Detta kan innefatta kommentarer om markarrende- och koncessionsavtal och att företräda markägare i förhandlingar. Bekanta dig med tjänsteutbudet vid din egen förening.

Skogsägarens checklista i ett sol- eller vindkraftsprojekt

 1. Du har fått ett utkast till markarrendeavtal från/blivit kontaktad av projektbolaget
  1. Fråga projektbolaget om projektets tidtabell, vad de försöker genomföra och i vilken process.
  1. Kontakta ägarna av angränsande fastigheter.
  1. Kontakta din lokala Skogsvårdsförening som kan hjälpa till att föra samman markägarna.
  1. Delta i informationsmöten som ordnas av projektbolaget.
  1. Bekanta dig med MTK:s material.
 2. Inrättande av en delegation med de övriga markägarna
  1. Gemensam genomgång av avtalsvillkor och arrendenivåer.
  1. Utnyttjande av MTK:s material och modellavtal.
  1. Förslag till förbättring av villkoren och aktiv kontakt med projektaktören.
  1. Eventuell konkurrensutsättning av aktörer.
  1. Kontakt med den lokala skogsvårdsföreningen eller ArvoLex (tidigare Jordägarnas värderingscentral).
  1. Användning av en expert vid avtalstolkning och förhandlingar.
 3. Planpåverkan
  1. Följ noggrant utarbetandet av planen och påverka dess innehåll redan i ett tidigt skede.
 4. Behöver du ett ombud, förhandlingshjälp eller en närmare titt på ditt avtal? 
  1. Bekanta dig med och fråga om vind- och solkraftstjänsterna i din egen skogsvårdsförening.
  1. Om det finns ett behov av sådana tjänster hänvisar vi dig till juristerna vid ArvoLex (tidigare Jordägarnas värderingscentral) (www.arviointikeskus.fi/sv), som tillhandahåller tjänster till medlemspris.

Värderingscentralens experter hjälper markägare att förhandla fram även ett individuellt arrendeavtal. Det bästa resultatet erhålls i en förhandling för vilken värderingscentralen får fullmakt från en så stor grupp markägare som möjligt, till exempel från markägarnas delegation. När markägare representerar ett stort enhetligt område är det också möjligt att konkurrensutsätta det potentiella projektområdet hos olika sol- eller vindkraftsbolag. På så sätt är det möjligt att välja ett sol- eller vindkraftsbolag som är lämpligt för området och att förhandla fram avtalsvillkor och arrendepriser för sol- och vindkraftverk som är bästa möjliga för markägarna. Servicebeskrivning för Jordägarnas värderingscentral för sol- och vindkraft;

De har aktuell information om arrendepriser och olika avtalsmodeller som hjälper dem hantera ditt ärende

Vid behov utarbetar de en prisutredning för arrendeavtalet

De hjälper dig eller er markägargrupp i förhandlingar mellan representanter för ett sol- eller vindkraftsbolag

De kontrollerar innehållet i ditt avtal och förhandlar fram villkor som är bra för din situation

Efter att deras experter granskat avtalet är dina intressen tryggade vid eventuella tvister om avtalstolkningen.

2024 © Skogsvårdsföreningarna