Beställ plantorna i tid

Beställ plantorna av skogsvårdsföreningen redan i samband med att ni gör en virkesförsäljningsplan. På det sättet säkrar du att det finns plantor av rätt slag att tillgå då det blir aktuellt med plantering. Om du inte har möjlighet att utföra planteringen själv, så kan du samtidigt reservera planteringsarbetet av oss. Vi handleder självverksamma skogsägare i fråga om rätta arbetsmetoder, val av optimal växtplats och mätning av planteringstäthet. Då du beställer plantorna via oss, får du dem levererade till förnyelseområdet. Vi hyr och säljer också planteringsrör, -korgar och -hackor.

Skogsvårdsföreningen är en av de största köparna av plantor och annat odlingsmaterial. På grund av de stora leveransvolymerna kan vi tillhandahålla alla slag av plantor till konkurrenskraftiga priser. Vi kontrollerar alltid alla plantpartier som levereras via oss och sörjer för att plantorna är av hög kvalitet och livskraftiga.

Val av trädslag

Välj den nya skogens trädslag utgående från växtplatsens bördighet. Tall lämpar sig för karga marker, gran och vårtbjörk för bördigare ställen. Vid val av trädslag bör man också beakta jordart, vattenhushållning, älgskaderisken och förekomsten av rotticka hos gran. På de bördigaste platserna kan valet av trädslag också falla på asp, klibbal, masurbjörk, ädla lövträd eller lärk. Plantor och frön väljs också utgående från geografiskt ursprung. På skogsvårdsföreningen hjälper vi till med val av rätt odlingsmaterial.

 

 

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning