Hur ser din skog ut om några årtionden?

Låt skogsvårdsföreningens proffs ta hand om bekymren med skogsförnyelse. Vi tar hand om hela förnyelsekedjan för din räkning. Planeringen utförs omsorgsfullt, eftersom förnyelsen är en stor investering och de valda alternativen har en lång verkningstid. Vi väljer vilket trädslag som skall odlas, markberedning och förnyelsemetod. Med de rätta metoderna kommer den nya skogen snabbt i god tillväxt. Då du väljer förnyelsepaketet, försäkrar du dig om att det växer kvalitetsvirke också för kommande generationer i din skog.

Förnyelsepaketet omfattar:

 • Röjning av förnyelseobjektet
 • Markberedning
 • Plantering eller sådd
 • Lämnande av anmälan om anläggande av plantbestånd till myndigheterna
 • Uppföljning av plantbeståndet och inventering av plantorna
 • Rapportering
 • Alla ovan nämnda åtgärder är valbara och utförs enligt behov

Alternativ för den fortsatta skötseln av plantbestånd

Plantbeståndets kvalitetsgaranti första året

Skogsvårdsföreningen svarar för att det ett år efter plantering finns ett överenskommet antal levande, utvecklingsdugliga plantor jämnt fördelade på förnyelsearealen.

 • Kontroll av plantbeståndet året efter planteringen
 • Hjälpplantering
 • Ansökan om statligt stöd vid skada
 • Rapport om plantskogens tillstånd och ett förslag om plantskogsarbeten för de kommande 1-2 åren

Skötselavtal för plantskog 3-5 år

De kontroll- och skötselarbeten som skogsvårdsföreningen utför, säkrar att förnyelsen lyckas och att plantorna snabbt börjar växa.

 • Årlig kontroll av plantbeståndet och rapportering
 • Ansökan om och utredning av stöd i fall av skada
 • Tidiga plantskogsskötselarbeten (valbar, alternativ 2)
 • Förslag om och kostnadsförslag för andra erfordrade skötselarbeten
 • Då skötselavtalet löper ut, erhåller skogsägaren ett skriftligt sammandrag om inventeringsresultaten, plantskogens tillstånd och utförda arbeten
 • Andra skogsvårdsarbeten faktureras på kostnadsbas

Ta kontakt då du vill ha noggrannare information om kvalitetsgaranti för plantskog eller skötselavtal för plantskog.

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning