Huomisen metsänomistaja - hanke

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry;n hallinnoiman kaksivuotisen Huomisen Metsänomistaja- hankkeen tavoitteena on sovittaa metsänomistajien ja metsäalan eri toimijoiden erilaiset tavoitteet lähemmäksi toisiaan. Rakenteeltaan ja tavoitteiltaan monipuolinen ympäristöä kunnioittava metsänomistajakunta ei kaipaa sapluunaratkaisuja metsiensä hoitoon.

Ajankohtaiset kysymykset ilmastonmuutoksesta ja metsien hiilensidontaan vaikuttavat tekijät liittyen metsänkäyttöön, aiheuttavat osalle metsänomistajukunnasta epätietoisuutta oman metsän hoitoon ja käyttöön liittyvissä asioissa. 

Hankkeen avulla tarjotaan metsänomistajille uskottavia vaihtoehtoja monitavoitteiseen metsien hoitoon monipuolistaen metsäalan ammattilaisten keinovalikoimaa ja osaamista. Hankkeella haetaan ja välitetään tietoa, kokemuksia ja koulutusta muun muassa erilaisista metsänkasvatusvaihtoehdoista ja sovitetaan yhteen metsän eri käyttömuotoja. Tavoitteena on myös lisätä objektiivista metsätiedon määrää hyödyntäen viimeisimpiä tutkimustuloksia sekä vuosikymmenten aikana saatuja kokemuksia erilaisista metsänkäsittelytavoista ja varmistaa, että alueen metsiä hoidetaan ja käytetään ympäristötietoisesti ja vastuullisesti. Samalla parannetaan metsien hiilensidontaa, riistanhoitoa, maisemanhoitoa sekä alueen työllisyyttä ja vetovoimaisuutta.

Hanketiedot; 

                                                                                                  

        

Hankkeen yhteystiedot:

projektipäällikkö     Leena Sikkilä Mhy Pyhä-Kala
puhelin                    050 4642 900
sähköposti              leena.sikkila@mhy.fi

Huomisen metsänomistaja- hanke esite

Voit seurata hankkeen uutisointia myös: www.facebook.com/huomisenmetsanomistaja

Korona-ajan teksti; Metsän vahva syli 

AJANKOHTAISTA;

Männyn kasvunseuranta päivittäin 

Kasvun seuranta kuvista alkaa 17.5.2021

Seuraa männyn kasvua hiilinieluksi kesän aikana. Taimikko, jossa pituuskasvua seurataan, sijaitsee Sievin asemakylällä. Kasvupaikkatyyppi on kuivahko kangas. Taimikko on kylvetty 14 vuotta sitten ja varhaisperkattu vuonna 2014.  Tutkittavan männyntaimen pituus 17.5. on 255 cm.  Yleistietoa männyntaimen kasvusta >>lue tästä

17.5.2021        KLIKKAA KUVAA NIIN NÄET SEURAAVIEN PÄIVIEN KUVAT JA KASVUN 

Juhannukseen mennessä tämän vuoden kasvua ollut 0,57 m

                                                                          

-----------------------------------------------------------------

Luontolenkki talousmetsään 

 

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan hallinnoima Huomisen metsänomistaja- hanke järjestää parin tunnin mittaisia metsäkävelyjä eri paikkakunnilla hankkeen toiminta-alueella. Tutustutaan käytännönläheisesti, miten metsänomistaja voi omassa metsässään toteuttaa talousmetsän luonnonhoidon toimia kustannustehokkaasti puuntuotannon rinnalla. Samalla pohditaan miten toimenpiteet vaikuttavat hiilensidontaan.

Metsäkävelyllä on mukana metsänomistajien lisäksi paikallisia metsäalan toimijoita sekä luonnonhoidon asiantuntija Metsäkeskukselta. Maastolenkin aikana mietitään yhdessä ovatko metsän monimuotoisuuden lisäämisen erilaiset keinot hallussa ja kuinka hyvin eri toimenpiteiden mahdollisuudet esitetään metsänomistajille. Keskustellaan myös metsänomistajan toivoman toimenpiteen toteutumisesta.

Tilaisuuksien osallistuvien metsänomistajien määrä on rajattu 20 henkilöön. Lisätiedot ja ilmoittautumiset; projektipäällikkö Leena Sikkilä 050 4642900 

11.5. Sievi            klo 13-15  Kokoontuminen Mhy toimistolle klo 12.45. Siitä omilla autoilla kohteelle. Mukana Mhy asiantuntijat, puunhankinta Junnikkala ja Metsäkeskus luonnonh. asiantuntija.           

17.5. Kärsämäki  klo 17-19  Kokoontuminen Mhy toimistolle klo 16.45. Siitä omilla autoilla kohteelle. Mukana Mhy asiantuntijat, puunhankinta Keitele ja Metsäkeskus luonnonh. asiantuntija.    

18.5. Reisjärvi     klo 13-15  Kokoontuminen Mhy toimistolle klo 12.45. Siitä omilla autoilla kohteelle. Mukana Mhy asiantuntijat, puunhankinta Keitele ja Metsäkeskus luonnonhoidon asiantuntija.

24.5. Nivala         klo 13-15  Kokoontuminen Mhy toimistolle klo 12.45. Siitä omilla autoilla kohteelle. Mukana Mhy asiantuntijat, puunhankinta Junnikkala ja Metsäkeskus luonnonh.asiantuntija.

26.5. Kalajoki      klo 13-15  Kokoontuminen Mhy toimistolle klo 12.45. Siitä omilla autoilla kohteelle. Mukana Mhy asiantuntijat, puunhankinta Junnikkala ja Metsäkeskus luonnonh.asiantuntija.

1.6. Liminka        klo 13-15   Kokoontuminen Mhy toimistolle klo 12.45. Siitä omilla autoilla kohteelle. Mukana Mhy asiantuntijat, puunhankinta                  ja Metsäkeskus luonnonh.asiantuntija.      

3.6. Vihanti          klo 13-15   Kokoontuminen Mhy toimistolle klo 12.45. Siitä omilla autoilla kohteelle. Mukana Mhy asiantuntijat, puunhankinta                  ja Metsäkeskus luonnonh.asiantuntija.           

 

AIEMMIN TAPAHTUNUTTA;

Luontolenkit talousmetsään

Metsäkävelyillä oli mukana metsänomistajia, luonnonhoidon ammattilainen Metsäkeskukselta, paikallisen metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijoita sekä puunhankinnan puolelta sahafirman edustaja. Reittien varrella saatiin selvityksiä kohteiden metsänkäsittelyjen historiasta ja samalla pohdittiin miten aiempien toimenpiteiden aikana on huomioitu luonnon monimuotoisuutta. Joillakin kohteilla keskusteltiin tulevista metsänhoidon toimenpiteistä sekä minkälaisia vaihtoehtoja niille voisi olla esimerkiksi puuston hiilensidontaa vahvistamaan. 

----------------------------------------------------------------------

Taimikonhoidon merkitys hiilensidonnassa

torstaina 6.5.2021 klo 9.00-11.00 webinaari

Taimikonharvennus on investointi tilevaisuuteen. Tavoitteena on taimikon tiheyden ja puulajisuhteiden säätelyllä turvata jäävän puuston kasvatusedellytykset. Oikea aikainen taimikonhoito on yksi keino metsätalouden sopeutumiseksi ilmastonmuutokseen. Taimikosta tulee kestävämpi tuhonaiheuttajia vastaan. Anu Hilli (Metsäkeskus) kertoi taimikon varhaishoidosta, Riikka Heikkilä varsinaisesta taimikonhoidosta ja Leena Sikkilä hiilensidonnasta sekä taimikonhoidon kustannuksista ja kannattavuudesta. Tilaisuuden järjestivät Ilmastotietoa metsänomistajille (ILMO)- hanke yhdessä Mhy Pyhä-Kalan hallinnoiman Huomisen metsänomistaja- hankkeen kanssa.

-----------------------------------------------------------------------

Metsänlannoitus ja tutkimustuloksia metsien lannoituksista Mhy Pyhä-Kalan alueelta 

16.3.2021 klo 18.00 - 19.45 , Etätilaisuus verkossa Microsoft Teamsin kautta 

Millainen metsä ja milloin kannattaa lannoittaa ja mikä lannoite lisää parhaiten kohteen puuston terveyttä ja kasvua? Entä lannoituksen ilmastovaikutukset? Mhy Pyhä-Kalan metsäasiantuntija Pasi Peltokorpi kertoi tutkimustuloksia hänen v.2019 valmistuneesta Mhy Pyhä-Kalan alueella toteutetuista kivennäismaiden lannoituksia koskevasta tutkimustyöstään. Mukana myös Markku Mämmelä Mhy Pyhä-Kala; Mhy;n rooli lannoituksessa, Yaran Ilkka Mustonen; kivennäismaiden lannoitus ja  Ecolanin Henry Mantsinen; tuhkalannoitus.  

Katso illan esitykset;

Lisäkasvua metsälannoituksella- Yara             Tuhkalannoitus- Ecolan             Mhy;n rooli lannoituksessa       Tutkimustuloksia Mhy Pyhä-Kalan alueelta

   

-------------------------------------------------------------------

Peltoheittojen metsitys- webinaari metsäalan toimijoille

13.1.2021 klo 13.00-15.00, webinaari

Webinaarissa käytiin läpi miten entiset maatalousmaat ja turvetuotannosta vapautuneet suonpohjat voi metsittää onnistuneesti. Webinaari järjestettiin yhdessä Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan hallinnoiman Huomisen metsänomistaja -hankkeen ja Metsäkeskuksen Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi -hankkeen kanssa. Webinaarin ohjelma 

Materiaali: Turvesuonpohjien metsitys, Lasse Aro, Luonnonvarakeskus , Peltoheittojen metsitys, Antti Wall, Luonnonvarakeskus

 

 ------------------------------------------------------------------                  

Vaihtoehtoiset hakkuut- korjuukoulutukset

27.11. 2019 ja 24.9.2020 Siikajoki 

Koulutukset oli tarkoitettu korjuu- urakoitsijoille sekä metsäammattilaisille. Kouluttaja tutkija Pentti Niemistö Luonnonvarakeskukselta luennoi vaihtoehtoisista korjuutavoista ja niiden kriteereistä. Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija kertoi alueen metsien potentiaalista ja toteutuksista vaihtoehtoisten korjuumenetelmien käytössä. Iltapäivä vietettiin maastokohteilla missä käytiin läpi eri menetelmien käyttötarpeen tunnistamista vaihtelevasti saman leimikon sisällä. 

Materiaali: Metsän jatkuva kasvatus , Pentti Niemistö, Luonnonvarakeskus ,  Vaihtoehtoiset korjuumenetelmät /Jatkuvapeitteisen metsän hakkuut , Pentti Niemistö, Luonnonvarakeskus

   

 ------------------------------------------------------------------                 

Luonnonhoidollinen kulotus 12.6. 2020 Haapajärvi

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan alueella Haapajärvellä toteutettiin  metsäpohjan ja säästöpuuryhmien kulotus luonnonhoitohankkeena. Kulotushankkeisiin on saatavilla tukea ja kun kulotus tehdään säästöpuuryhmiä polttamalla luonnonhoitohankkeena, syntyy mm. monimuotoisuudelle tärkeää hiiltynyttä puuta. Maasto oli rutikuivaa ja kun tuuli yltyi puuskaiseksi, kulotus toteutettiin kahdessa osassa.

Paikalla tehtiin kulotuksen aikana myös mustan hiilen mittausta. BlackCarbom Footprint hankkeen tavoite on kehittää yhteinen käytäntö ja metriikka mustan hiilen mittaamiselle koska sellaista ei vielä ole. Tutkimusvälineistö mittasi mm. hiukkasten kokojakaumaa, lukumääräpitoisuutta ja kemiallista koostumusta. Pitoisuuksien lisäksi määritetään päästökertoimia. Mittausten tuloksia tullaan kertomaan kesällä 2021 järjestettävässä maastotilaisuudessa kulotuskohteella.

  

 ------------------------------------------------------------------                 

Monimuotoisuuden huomioiminen metsässä 

29.5. 2020 Haapajärvi ja 9.6. 2020 Oulainen

Tilaisuuksissa tutustuttiin erilaisiin talousmetsissä tehtäviin luonnonhoitotoimiin sekä muihin monimuotoisuutta lisääviin mahdollisuuksiin kuten esim. Metso ympäristötukikohde. Metsänomistajien tietoisuutta erilaisista mahdollisuuksista on lisättävä ja tiedon välittäminen metsänhoitotöitä suunnitellessa ja totetutettaessa on koko toimintaketjussa saatava toimimaan jouhevammin. Luonnonhoidon tarkistuslistan läpikäyminen kokonaisuudessaan on usein eri syistä hankalaa. Tilaisuuksilla haetaan keinoja joilla metsän luonnonhoitotoimet ja muut mahdollisuudet monimuiotoisuuden lisäämiseen saadaan välitettyä yksinkertaisemmin metsänomistajille ja vietyä toteutukseen. Asiantuntijana tilaisuuksissa toimi Metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntija Ari Karjalainen. 

 

 ------------------------------------------------------------------                 

Vesiensuojelun huomioiminen

13.5. kunnostusojituskohde Sievi, Mällineva

Vesiensuojelu huomioidaan huolellisesti metsässä tehtävien toimenpiteiden yhteydessä. Kunnostusojituksia toteutettaessa käytetään lietekuoppia ja tarvittaessa esim. laskeutusaltaita, kaivuukatkoja, pintavalutuskenttiä ja putkipatoja. Sievissä tutustuttiin suojellun Mällinevan vieressä olevaan yksityisen maanomistajan metsässä tehtävään kunnostusojitukseen. Kohteelle tärkeä penkkatie ja ojalinjojen hakkuu oli jo tehty. Ojien perkaus on tarkoitus toteuttaa kesällä ja suojelualueen puolelta jätetään ojia perkaamatta. 

Viereiselle Mäkllinevalle on suunnitteilla ennallistamistoimenpide. Paikalla oli Metsähallituksen luontopalveluista suunnittelija Sakari Rehell kertomassa ennallistamisen suunnitelmista ja samalla pohdittiin Metsänhoiotyhdistyksen metsätieasioiden ja kunnostusojituksen esimies Jari Järvenpään ja ojitussuunnittelija Arto Aholan kanssa ennallistamisen vaikutuksia lähimetsiin.