Energiarankaa ja hakkuutähteitä

Energiaranka
Tärkein energiapuulaji on nuoren metsän hoitokohteilta korjattava ranka, koska tällöin saadaan hoidon tarpeessa oleva nuori kasvatusmetsä harvennettua ja kasvamaan tulevaisuudessa myös tukkipuuta. Tällaisille kohteille on työn toteuttamiseen mahdollista saada valtion tukea, ja metsänomistajalle kertyy tuloja energiapuun myynnistä.
Energiakäyttöön voidaan korjata myös muuta rankaa, joka ei vielä täytä muun ainespuun mittoja. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi varttuneemman puuston harvennuksissa syntyvät latvukset, teiden varret ja peltojen reunat. Nämä kohteet ovat kuitenkin valtion tukimuotojen ulkopuolella, eikä niistä kerry puunmyyjälle korjuukustannusten jälkeen juurikaan tuloja.
Järeämpi energiapuuranka kannattaa yleensä korjata karsittuna rankana. Rankojen karsiminen parantaa puun kuivumista varastoinnin aikana, ja siten karsitusta rangasta on mahdollista saada myös parempi hinta. Kun energiapuu karsitaan, jää suurin osa oksista ja neulasista/lehdistä metsään maaperän ”höystöksi”. Pieniläpimittaisempi energiapuuranka sitä vastoin on monesti kannattavampaa korjata kokopuuna, eli varastoida oksineen päivineen.

Hakkuutähteet
Energiapuuksi on mahdollista kerätä myös uudistushakkuiden yhteydessä syntyvät hakkuutähteet, latvukset ja oksat. Hakkuutähteiden keruu edellyttää, että hakkuukoneen kuljettaja pui hakkuun yhteydessä hakkutähteet erilleen omiin kasoihin, jolloin ne voidaan hakkuun jälkeen kuljettaa tien varteen varastoitavaksi.

Hakkuutähteiden ajo tapahtuu normaalisti kesäkuukausien aikana. Tällöin ne ehtivät kuivahtaa ja suurin osa neulasista ja lehdistä varisevat maahan, eikä ravinteita kulkeudu turhaan pois metsästä. Hakkuutähteiden ajolla on metsäkoneyrittäjille merkittävä työllistävä vaikutus, koska kesäaika on normaalisti metsähakkuiden osalta hiljaisempaa aikaa.
Hakkuutähteiden keruu helpottaa huomattavasti uudistusalalla liikkumista. Maanmuokkauksen laatu paranee sekä itse istutustyö ja myöhemmin myös taimikon varhaishoitotyö on helpompaa, kun risut eivät pyöri jaloissa.
Parhaiten hakkuutähteiden keruuseen soveltuvat kuusivaltaiset päätehakkuuleimikot, koska näissä metsään jäävien hakkuutähteiden määrä on suurin. Hakkuutähteiden myynnistä kertyy metsänomistajalle tuloja keskimäärin 150-200 euroa hehtaaria kohden.

Lisätietoa energianeuvojilta!