Helmikuun puumarkkinakatsaus - puumarkkinoilla kuitupuun ylitarjontaa

08.2.2021

Hyvien talvikorjuukelien jatkuminen on tuomassa tienvarsille paljon harvennuksien kuitupuuta. Metsänomistajat ovat hyödyntäneet mahdollisuutta tarjota talvikorjuukohteita myyntiin. Markkinoilla on kuitenkin rajallinen kapasiteetti ostaa, korjata ja varastoida puuta. Kysyntä painottuu edelleen tukkipuuvaltaisiin kohteisiin. Tukkipuuta onkin tarjottu hyvin kysynnän tarpeisiin. Kuitupuusta sen sijaan on jo ylitarjontaa.

 

Sellutehtaita ruokkivat edellisten vuosien rästikohteiden korjuut sekä sahojen kasvavat sivutuotevirrat. Sahat käyvät liki täydellä kapasiteetilla. Hyvät korjuukelit ja kysyntä tukkipuulle ovat positiivinen asia, mutta valitettavasti tarjonta on painottunut liikaa harvennuksille. Tämä heikentää toisaalta sahojen tukkipuun saatavuutta ja toisaalta lisää harvennuskuitua markkinoille. Toimivat puumarkkinat pyrkivät tasapainottumaan automaattisesti kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Puukaupan kysyntä tukkipuussa

Puun kysyntä on ollut loppu- ja alkuvuodesta poikkeuksellisen hyvä. Vuoden 2020 puukauppa ylitti edellisvuoden tason (+2%, 37 M.m3), mutta yksityisten metsänomistajien pystyhakkuut vähenivät (-11%, 40 M.m3). Puukaupan ja hakkuiden suhteen pitää olla pitkällä aikavälillä tasapainossa, mutta loppuvuonna puun ostot lisääntyivät suhteessa nopeammin kuin hakkuut. Puukaupan tilastot ovat hieman vaillinaisempia. Pystyvarastojen tasot ovatkin nousseet ja niitä puretaan nyt talvikorjuulla kiihtyvään tahtiin. Tämä voi aiheuttaa kuitupuusumaa tienvarsille, terminaaleihin ja tehtaille.

Puun lisäostotarve painottuu tukkivaltaisiin kohteisiin, joiden aiempi alitarjontatilanne on hieman helpottunut talven saapumisen myötä. Sahojen puustamaksukyky on parantunut, sillä sahatavaran hinnat ovat palanneet normaalille tasolleen. Loppuvuodesta sahatavaran hintojen nousu kiihtyi jyrkästi, mikä on ylläpitänyt korkeita tukkipuun kantohintoja. Toisaalta kuljetusrahtien hinnat ovat myös nousseet jyrkästi konttipulan johdosta. Sahateollisuus on ilmoittanut kaipaavansa myös investointeja kannattavuuden parantamiseksi, muuten vaarana voi olla tuotannon rajoittaminen.

Vuoden alku näyttää koronatilanteesta huolimatta metsäteollisuuden näkökulmasta hyvältä. Sellun ja kartongin kysyntä ja hintataso ovat olleet vahvassa nousussa. Koronatilanteen jatkuminen rasittaa kuitenkin voimakkaasti paperiteollisuutta, mikä voi johtaa tänäkin vuonna tuotannon supistuksiin. Markkinoilla on edelleen epävarmuutta. Metsäyhtiöiden näkymissä on kuitenkin havaittavissa jo positiivisempaa virettä, vaikka koko vuoden tulokset olivat edellisiä heikommat.

Puukaupan suunnittelu on tärkeää

Puukaupan suunnittelussa on tärkeä tarjota markkinoille sellaista puuta, jolle on kysyntää. Mikäli näin ei toimita, syntyy yli- tai alitarjontaa, eikä markkinoiden tasapaino toteudu. Markkinat pyrkivät hoitamaan tilanteen automaattisesti puun hinnoittelulla. Metsänomistajat eivät toteuta omaa hankintahakkuuta läheskään entisaikojen tapaan, jolloin hakkuut pystyttiin kohdistamaan juuri tiettyyn puutavaralajiin. Sen sijaan tärkeää on tukeutua paikallisen oman metsänhoitoyhdistyksen apuun. MHY:n toimihenkilö on metsänomistajan puolella arvioitaessa puun myynnin ja korjuun toteuttamista joko MHY:n oman korjuuketjun kautta tai etsimällä sopivimmat leimikot valtakirjakaupan kautta kilpailutukseen.

Puumarkkinatilanne voi vaihdella voimakkaasti alueittain, joten eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla saattaa olla erilainen kysyntä alueesta ja ajankohdasta riippuen. Toimihenkilö tietää millainen kysyntä eri puutavaralajeille on tällä hetkellä. Markkinat ovat tasapainossa, kun kysyntä ja tarjonta kohtaavat!

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat