- Vesijaon vesiensuojeluhanke

Tiivistelmä

Hankehakualueena on Vesijako –järveä ympäröivä valuma-alue Padasjoella. Valuma-alueen pinta-ala on noin 2297,5ha. Laskeutusaltailla ja ojiin rakennettavilla pohjapatosarjoilla sekä pintavalutuskentillä vähennetään veden virtausnopeutta ja otetaan talteen kiintoainesta sekä kiintoaineksen mukana kulkeutuvia ravinteita. Hanke toteutetaan pääasiassa vuosien 2021-2023 aikana ja se rahoitetaan täysimääräisesti Kemera- tuella.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on vähentää valuma-alueen metsäojitusalueilta tulevaa vesistökuormitusta, ylläpitää järven hyvää vedenlaatua ja ennaltaehkäistä rehevöitymistä.

Toimenpiteet

Hankkeella on suunniteltu tehtäväksi 26 kpl laskeutusaltaita, joista yksi on vanhan altaan laajennus. Erilaisia pohjapatoja rakennetaan 9 kpl ja tulvatasanteita tehdään n. 500 metriä. Pääosa tasanteista tehdään peltoalueilla sijaitseviin ojiin ja pieni osa kokonaan metsäalueella sijaitsevaan ojaan. Suunnitellut toimenpiteet sijaitsevat pääosin kivennäismaan alueella.

Lisätietoja hankkeen toteutustyön vastuuhenkilönä antaa Jyrki Mäkiranta.

Jyrki Mäkiranta
Metsänomistajat
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme
p. 050 307 6801
jyrki.makiranta@mhy.fi