Vehkosuonojan ennallistamishanke

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Hankkeessa aloitetaan monitavoitteinen luonnonhoitotyö Vehkosuonojan ja Äiniönjoen alueella, jossa laajat, ojitetut turvemaat ja suoriksi kaivetut uomat ovat omiaan tuottamaan erittäin voimakkaita ja runsaita huuhtoumia, joka lopulta alajuoksulla päätyy Päijänteeseen. Ajatuksena on ennallistaa luontaista korpielinympäristöä ohjaamalla veden virtausta takaisin vanhoihin uomiin ja samalla luoda osittain tulvametsän kaltaista elinympäristöä. Kaivamalla altaan omaisia syvennyksiä pyritään parantamaan samalla myös vesilinnuston elinolosuhteita. Muutamalla kohteella hidastetaan vesimassojen kokonaisvirtaamaa alueella perinteisin keinoin, eli rakentamalla laskeutusaltaita ja pohjapatoja.

Hanke toteutetaan vuosien 2021-2023 aikana.

Lisätietoja hankkeen toteutustyön vastuuhenkilönä antaa Jyrki Mäkiranta.

Jyrki Mäkiranta

Metsänomistajat
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme
p. 050 307 6801
jyrki.makiranta@mhy.fi