Ilmastoturvallisuuden parantaminen Hämeen maaseudulla (Hämeen ilmastoturva)

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa eri tavoin yhteiskunnan toimiin sään ääri-ilmiöiden ja luonnon monimuotoisuuden muutosten kautta. Ilmastoturvallisuus on kokonaisturvallisuuden osa-alue, johon pitää kiinnittää erityistä huomiota myös maaseudulla. Eri toimijoiden ja päätöksentekijöiden yhteistyön lisäämistä varautumisessa tulee kehittää, jotta asukkaat ja paikallisyhteisöt tulevat mukaan nykyistä enemmän.

Hämeen ilmastoturva- hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa, miten hämäläinen maaseutu voi varautua ilmastonmuutokseen. Hankkeessa pyritään löytämään juuri Hämeeseen kohdistuvat ilmastoriskit, tarkentamaan niitä pienemmille alueille ja tiedottamaan tämän pohjalta toimijoita ja asukkaita varautumismahdollisuuksista. Hankkeen toimenpiteissä sovelletaan paikkatietoa, aiempia tutkimuksia ja selvityksiä, jotta saadaan alueellisesti tarkennettu ilmastoriskikartoitus. Metsistä tehdään oma selvitys niiden ympäristövaikutusten ja alueellisen merkittävyyden vuoksi. Kartoitusten perusteella valitaan maaseudulta erilaisia pilottialueita, joilla tehdään tarkempia mallinnuksia juuri sen alueen riskeihin varautumisesta ja ennaltaehkäisystä yhteistyössä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Erilaisissa infotilaisuuksissa levitetään tietoa ilmastoturvallisuudesta. Informaatiomuotoilua käytetään apuna herättävään viestintään.

Hankkeen tuloksena saadaan alueellisesti tarkennettuja karttoja ja niihin liittyviä selostuksia ilmastoriskeistä sekä toimintamalleja uhkatilanteissa. Lisäksi tuotetaan sidosryhmille kohdennettua viestintämateriaalia varautumisen tueksi.

Metsätalouden osalta selvitetään ilmastonmuutoksesta aiheutuvat alueelliset riskit ja niiden merkittävyys Hämeessä. Lisäksi tehdään riskikartoitus, jossa selvitetään ilmastonmuutoksesta Hämeen metsätaloudelle aiheutuvat riskit, sekä varautumis- ja sopeutumismahdollisuudet. Riskikartoituksessa selvitetään eri aineistoja hyödyntäen alueen korkeariskisiä alueita eri metsätuhojen osalta, kuten myrskytuhot ja kaarnakuoriaistuhot.

Mhy Päijät-Häme tekee selvityksen, jossa tarkastellaan käytännön toimenpiteitä, joiden avulla voidaan edistää metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen Päijät-Hämeessä: puuston terveyteen ja elinvoimaisuuteen vaikuttamisen keinot ja Päijät-Hämeen metsien potentiaali ilmastonmuutoksen hillinnässä (hiilensidontakyky ja hiilivarastojen ylläpito).

Hankkeen toteuttajina ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ja Suomen metsäkeskus. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022-31.12.2023 ja sen budjetti on 297 102 euroa. Hanketta toteutetaan Päijät- ja Kanta-Hämeen maakunnissa.

Hankkeen kotisivu: https://lab.fi/fi/projekti/h%C3%A4meen-ilmastoturva

Lisätietoja:
Tiina Mansikkamäki,
vs. hankepäällikkö
puh. 044 209 7544
tiina.mansikkamaki@mhy.fi