Sähkölinjat, voimajohdot

Noin 200 000 hehtaaria metsämaata on sähköverkkoyhtiöiden käytössä

Keskijännitteisten ilmaverkkojen yhteispituus koko maassa on 119 661 kilometriä. Metsämaalla niistä kulkee 67 511 kilometriä eli 56,4 prosenttia linjojen kokonaispituudesta.

Metsämaalla kulkevien johtokatujen yhteispinta-alaksi koko maassa arvioidaan 67 000 hehtaaria. Verkkoyhtiöillä on velvollisuus hoitaa yleensä 10 metriä leveä johtokatualue siten, että sille syntyvä puusto ei vaaranna sähkölinjan toimintavarmuutta. Yhtiöillä on myös oikeus poistaa johtokadun reunasta puut tai oksat, jotka uhkaavat sähkölinjaa.

Jos vierimetsän leveydeksi oletetaan keskimäärin 10 metriä johtokadun kummallakin puolen, on keskijännitteisen sähköverkon vierimetsien pinta-ala 130 000 – 140 000 hehtaaria metsämaata.

Sopimus maankäytön korvauksesta puuttuu
Metsänomistajajärjestöillä ja energiayhtiöillä ei tällä hetkellä ole voimassa olevaa suositussopimusta maankäytön korvauksista. Jokaisen maanomistajan pitää siis käydä korvauskeskustelut maansa käytöstä ns. puhtaalta pöydältä.

Reunametsiä hoidetaan enstistä enemmän
Suositusten mukaan harvennetusta sähkölinjan vierimetsästä on hyötyä sekä metsänomistajalle että verkkoyhtiölle. Vierimetsän hoidon periaatteina ovat, että toimenpiteille pyydetään aina metsänomistajan lupa ja mahdollisesti aiheutuvat metsän tuottotappiot korvataan.

Mhy Päijät-Häme on tehnyt alueellaan verkkoyhtiöiden toimesta useita sähkölinjojen alustojen ja reunapuustojen hoitohankkeita. Lue oheisesta lehtijutusta lisää >>.

Korvausasioissa auttavat metsänhoitoyhdistys ja MTK
Maanomistajien kannalta johtoreitillä tulee olemaan monia vaikutuksia. Vaikka kokonaan uutta maastokäytävää ei tarvitakaan, niin johtokäytävän leventäminen tai rakentaminen aiheuttavat korvattavaa haittaa ja taloudellisia menetyksiä maanomistajille.

Maapohjan, taimikoiden ja puuston korvausasioissa sekä puuston hakkuun ja tieasioiden osalta maanomistajien ja metsänomistajien kannattaa olla yhteydessä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen tai MTK:hon ennen sopimusten tekemistä ja allekirjoittamista.

Sähkölinjojen lunastukseen liittyen on tehty sopimuspohja, joka löytyy jäsenverkosta MTK:n sivuilta.

MTK on myös ohjeistanut toimintaan maakaapeloinnin yhteydessä (toukokuu 2016). Ohje löytyy tästä >>.