Puumarkkinakatsaus tammikuu 2024

etela-savo

Puumarkkinoiden näkymät hyvät -Talvikorjuukohteiden kysyntä kielii parantuneista näkymistä

Vuosi on vaihtunut, joten on hyvä katsoa menneestä vuodesta tulevaan. Mennyt puukauppavuosi oli määrältään edellistään alhaisempi, sillä se hyytyi syksyllä talouden ennakoitua heikompaan kehitykseen. Alkanut vuosi sen sijaan näyttää lupaavalta.

Kuluvan vuoden taloudellisen tilanteen nähdään hieman korjaantuvan muun muassa korkotason laskiessa, jolloin ihmisille jää rahaa kulutukseen enemmän. Metsäteollisuudessa syklisenä alana nähdäänkin jo toipumisen merkkejä. Syksyn heikosta puukaupasta ja alkutalven hyvistä korjuukeleistä johtuen jopa talvikorjuukohteille on ollut kasvavaa kysyntää ja kovien pakkasten takia energiapuuvarastot ovat myös huvenneet nopeasti. Metsänhoitoyhdistyksien puukauppapalveluiden merkitys ja kysyntä ovat kasvussa, joka näkyy kilpailutettujen puukauppojen korkeampina hintoina. Alkanut vuosi näyttää siis lupaavalta puun myyntiä harkitsevan metsänomistajan kannalta.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puukauppamäärä jäi viime vuonna vajaaseen 33 miljoonaan kuutiometriin (-8%). Luonnonvarakeskus ei ole vielä ilmoittanut koko vuoden kattavampaa puukauppamäärää, mutta se lienee samansuuntainen. Vaikka alkuvuosi oli kiihtyvää puukaupan aikaa, se hyytyi kesällä talouden heikentyneeseen tilanteeseen. Pientä orastavaa toipumista oli havaittavissa vasta loppuvuodesta. Samoin käyttäytyivät korjuumäärät, mutta lähtivät syksystä nousemaan ripeämmin. Talvikorjuukohteille päästiin jo joulukuun puolella aikaisemmin tulleen talven takia. Kiinnostus talvikorjuukohteiden ostoon onkin ollut viime aikoina hyvää. Tämä on aivan poikkeuksellista ja kertoo siitä, että syksyn perinteiset puun ostot eivät onnistuneet ja varastomäärät ovat hiipuneet vauhdilla.

Poikkeuksellista on myös hintojen nouseminen kysynnän painottuessa talvikorjuukohteisiin. Perinteisesti talvikorjuukohteet hinnoitellaan alhaisemmiksi kuin kesäkorjuukelpoiset kohteet. Tämä on aivan luonnollista, sillä talvikorjuukelpoiset kohteet ovat korjuuteknisesti kalliimpia ja niitä on määrältään enemmän tarjolla. Puun hinnat ovat siis lähteneet nousemaan ja kysynnän aktiivisuus painottuu harvennusleimikoihin. Toisaalta päätehakkuidenkin kysyntä on jo elpymässä. Hintojen nousu kertoo kysynnän voimistumisesta.

Puun keskihintataso on ollut nousujohteinen useina vuosina, vaikka vuoden sisäistä vaihtelua onkin ilmennyt. Metsäteollisuus ry raportoi keskimääräisen havutukkien kantohinnan nousseen viime vuonna 4–6 prosenttia edellisvuodesta ja koivutukin seitsemäntoista prosenttia. Kuitupuun kantohinnat nousivat 23–30 prosenttia. Tämä kertoo siitä, että kotimaisella puulla on ollut kuitenkin kysyntää enemmän kuin tarjontaa johtuen puun tuonnin vähenemisestä. Toisaalta se kertoo myös siitä, että puusta on ollut aitoa kilpailua markkinoilla. Yleisesti voidaan olla tyytyväisiä puumarkkinoiden toimivuuteen viime vuosina. Puumarkkinoiden toimivuuden varmistamisessa metsänomistajajärjestöllä metsänhoitoyhdistyksineen on merkittävä rooli Suomessa. Monet metsänomistajat ovat pettyneet metsäteollisuusyrityksien kanssa suoraan sopimiin puukauppoihin, joissa takuuhintojen ongelmat ovat nousseet viimeisimpinä esillä. Vaihtoehtoisesti puukauppojen kilpailuttaminen hyödyntäen MHY puukauppapalveluita tarjoaa metsänomistajille turvallisen ja helpon tavan aloittaa puukaupat.

Metsänhoitoyhdistyksien puukauppakilpailutuksen suosio lisääntynyt ja merkitys korostunut

Metsälehti uutisoi taannoin metsänomistajasta, joka oli pettynyt metsäteollisuuden takuuhintajärjestelmän epämääräisyyteen ja sen heikkoon korvaukseen. Vaikka kysymys on yksittäisestä puukaupasta, niin se heijastelee hyvin metsäteollisuusyrityksien suorien puukauppojen ja takuuhintajärjestelmien epämääräisyyttä, jotka ovat rakennettu metsäteollisuuden ehdoilla, ei metsänomistajan.

Metsänomistajalähtöinen puukauppa taas on rakennettu metsänhoitoyhdistyksien puukauppakilpailutuksen, edunvalvonnan ja korjuunvalvonnan kautta. Näin metsänomistaja voi varmistua siitä, että puukauppa hoidetaan hänen etujensa mukaisesti. Mhy:n puukauppapalveluiden suosio onkin lisääntynyt viime aikoina.

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta www.mtk.fi/puumarkkinat

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ajankohtaista

 1. Mhy Etelä-Savon valtuuston kokoustiedote 5.4.2024

  Mhy Etelä-Savon valtuuston kokoustiedote 5.4.2024

  Etelä-Savo

  Lue lisää
 2. Puumarkkinakatsaus huhtikuu 2024

  Puumarkkinakatsaus huhtikuu 2024

  Etelä-Savo

  Puukaupan hintojen nousu on jatkunut ja erityisesti kuitupuun hinnat ovat nousseet jopa korkeammaksi kuin edellisenä vuonna. Harvennuspuulla on ollut hyvä kysyntä, joka tarkoittaa painopisteen siirtymistä metsänhoidollisiin hakkuisiin.

 3. Mhy Etelä-Savo hoitaa metsänomistajiensa metsiä kestävästi ja vastuullisesti

  Mhy Etelä-Savo hoitaa metsänomistajiensa metsiä kestävästi ja vastuullisesti

  Etelä-Savo

  Mhy Etelä-Savo työllistää yrittäjiä, heidän työntekijöitään sekä metsureita vuosittain noin 250 henkilötyövuoden verran. Työpalveluiden suorittamisessa noudatetaan lainsäädäntöä, PEFC -metsäsertifioinnin vaatimuksia sekä Tapion Hyvän Metsänhoidon suosituksia. Yhdistyksellä on lisäksi ISO 9001-sertifioitu laatu- ja toimintajärjestelmä, jota tarkastetaan ulkopuolisin auditoinnein säännöllisesti.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset