Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry:n säännöt

Ni­mi, kotipaikka ja toimialue

Yh­dis­tyk­sen nimi on Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry.
Yh­dis­tyk­sen kotipaikka on Kokkola ja sen toimialueena ovat Pohjanmaan maakunnat.
Yhdistys on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n rekisteröity jäsenyhdistys. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:tä nimitetään jäljempänä keskusliitoksi. 

Tar­koi­tus ja tehtävät

Metsänhoitoyhdistys toimii toimialueellaan metsänhoi­toyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta (1090/2013) mukaise­na metsänomis­tajien yhteenliit­tymänä, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä harjoittaman met­sä­ta­lou­den kannattavuutta ja heidän met­sä­ta­lou­del­leen asettamiensa muiden tavoitteiden to­teu­tu­mis­ta sekä edistää ta­lou­del­li­ses­ti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä sekä valvoa jäsentensä etua. 

Metsänhoitoyhdistys antaa jä­senilleen ja toimialu­eensa muille met­sänomistajille met­sä­ta­lou­den har­joittami­sessa tar­vittavia palveluja:  

 1. toimii jäsentensä etujärjestönä
 2. tarjoaa metsätalouden harjoittamisessa tarvittavia tietoja ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­lu­ja
 3. antaa neuvoja ja suosituksia metsän hoidossa ja käytös­sä
 4. avustaa puukaupassa ja voi harjoittaa myös metsäkiinteistöjen välitystä
 5. avustaa puutavaran hankin­nassa, puunkorjuussa ja muussa metsän käy­tös­sä
 6. laatii metsäsuunnitelmia
 7. suunnittelee ja toteuttaa metsätalouden töitä
 8. järjestää metsänomistajien käytettäväksi ammat­ti­henki­lös­tön palve­luja
 9. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa selvityksiä, tiedonantoja ja lausuntoja sekä
 10. muilla mahdollisilla toimilla toteuttaa tarkoitustaan

Yh­dis­tys voi antaa palvelujaan metsänhoitoyhdistyslain muuttamisesta (1090/2013) annetun lain rajoissa myös muille kuin jäsenilleen, milloin tämä toi­min­ta ei vähennä jäsenmetsän­omistajien mahdollisuutta saada palvelua.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testa­mentteja ja lahjoituksia.

Jä­se­nyys   

Metsänhoitoyhdistyksen jäseniä voivat olla metsänomistajat, joilla on omistus- tai hallintaoikeus metsään sekä yhteisomistuksessa olevan kiinteistön yhteisomistajat tai yhteismetsän osakkaat siten kuin metsänhoitoyhdistyksestä annetun lain 2 § (534/1998) ja metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta 6 § (1090/2013) säädetään.  Jäsenyys tulee voimaan, kun yhdistyksen hallitus on jäseneksi liittymisen hyväksynyt.
Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä, joilla ei ole äänioikeutta.

Jäsenen erottaminen ja eroaminen

Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut metsänhoitoyhdistystä, keskusliittoa tai sen jäsenyhdistystä.
Hallituksen päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen valtuustolle kirjallisesti kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
Jos jäsen haluaa itse erota, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle taikka sen puheenjohtajalle. Eroaminen astuu voimaan heti, mutta jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun eroamisvuoden loppuun saakka.

5 Yhdistyksen perimät maksut

Yhdistyksen antamasta ammattiavusta ja palveluista peritään yhdistyksen hallituksen päättämä toimitusmaksu.
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenellä on velvollisuus suorittaa vuosittain valtuuston syyskokouksen päättämää jäsenmaksua yhdistykselle, mikä voi olla porrastettu metsän pinta-alan perusteella. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu MTK keskusliittoon muodostuu vuosittain keskusliiton valtuuskunnan päättämästä metsänomistajien yhteiseen edunvalvontaan käytettävästä perusjäsenten lisäjäsenmaksusta eli edunvalvontamaksusta, jonka perusjäsen on velvoitettu maksamaan metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksun yhteydessä. Myös edunvalvontamaksu voi olla porrastettu perusjäsenen elinkeinotoiminnan laajuuteen liittyvillä perusteilla.
Yhdistyksellä voi olla erillinen liittymismaksu, minkä suuruudesta ja perimisajankohdasta päättää valtuusto. 
Yhtymän, kuolinpesän ja muiden yhteisetuuksien ollessa metsänhoitoyhdistyksen jäsen kukin yhteisomistaja voidaan hyväksyä metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi. Yhteis-omistuksessa olevalta tilalta jäsenmaksu on maksettava koko tilan osalta (tilakohtainen maksu).
Yhteismetsälaissa (109/2003) tarkoitetun yhteismetsän ollessa metsänhoitoyhdistyksen jäsen, yhteismetsän osakas voidaan hyväksyä metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi.
Kannatusjäsenet maksavat valtuuston syyskokouksen päättämää kannatusjäsenmaksua. Kannatusjäseninä oleville opiskelijoille voidaan määrätä alennettu jäsenmaksu.
Kunniajäsenen arvon voi yhdistyksen kokous myöntää hallituksen esityksestä henkilölle, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa.  

Yh­dis­tyk­sen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheen­johtaja, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, toi­min­nan­joh­ta­ja tai hallituksen määräämä henkilö, kak­si yhdessä.

Ti­lit             

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös ja hallituksen toi­min­ta­ker­tomus on annet­ta­va tilintarkastajal­le vii­meis­tään kuukausi ennen val­tuus­ton kevätkokousta. Ti­lin­tar­kas­ta­jan tulee antaa kir­jal­li­nen lausun­tonsa hal­li­tuk­sel­le viimeistään neljätoista päi­vää en­nen valtuuston kevät­kokousta.
Yhdistyksellä on yksi auktorisoitu tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai vastaava yhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvita.

Val­tuus­to    

Yhdistyksen jäsenten päätösvaltaa käyttää yhdistyksen jäsenten vaaleilla valitsemat valtuutetut, jotka muodostavat valtuuston. Yhdistyksen valtuustoon valitaan 30 neljäksi vuodeksi valittua valtuutettua ja 4 varavaltuutettua, joiden tulee olla yhdistyksen jäseniä tai jäseninä olevien oi­keus­hen­ki­löi­den ehdottamia henkilöitä. Tästä voidaan poiketa yhdistymistilanteissa, jolloin valtuutettujen lukumäärä sovitaan erillisellä sopimuksella seuraaviin vaaleihin asti. Jäsen voi olla mukana ehdokkaiden asettamiseksi vain yhdessä ha­ke­muk­ses­sa ja se saa sisältää ehdokkaita enintään saman määrän kuin on hakijoita.
Mikäli ehdokkaita on asetettu enintään se määrä, mitä valtuustoon valitaan val­tuu­tet­tu­ja, vaalitoimikunta vahvistaa vaalin tuloksen ehdokasasettelun mu­kai­sek­si. Mi­kä­li ehdokkaiden lukumäärä on alle kolme neljäsosaa valtuutettujen lukumäärästä, on ehdokasasettelu järjestettävä vä­lit­tö­mäs­ti uudelleen.
Val­tuutetut valitaan suhteellista vaalitapaa noudattaen. Vaali toimitetaan ehdokaslistoja käyttäen, mutta siten, että kukin ääni annetaan jollekin ehdokaslistoja käyttäen, mutta siten, että kukin ääni annetaan jollekin ehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle, jolloin kullakin ehdokaslistalla ääniä eniten saanut vertausluvukseen ehdokaslistan saaman koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva yhden kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä. Mikäli saman vertausluvun saaneita on useita, mutta heitä kaikkia ei voida valita, ratkaisee asian arpa. Saman periaatteen mukaisesti valitaan varavaltuutetut. 
Valtuutettujen­ toimikausi alkaa vaalituloksen tultua vahvistetuksi ja päättyy seuraavien valtuustovaalien tuloksen vahvistamiseen.   

Mikäli valtuutettu luopuu yhdistyksen jä­se­nyy­des­tä, eroaa valtuustosta tai on muu­toin estynyt osallistumaan val­tuus­ton kokoukseen, tulee va­ra­val­tuu­tet­tu hänen sijaansa.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet valtuutettujen lukumäärästä on läs­nä.
Valtuusto kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokouk­seen, ke­vät­ko­kouk­seen ja syys­ko­kouk­seen. Kevätkokous on pidettävä huhtikuun 15. päivään men­nes­sä ja syyskokous loka- jou­lu­kuus­sa.
Hallitus kutsuu valtuuston koolle kullekin jäse­nel­le vähin­tään seitsemän päivää en­nen kokousta lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostitse. Tähän aikaan luetaan mukaan kokouspäivä ja kirjeen lähettämispäivä.
Mikäli joku valtuutettu haluaa saada jonkin asian valtuustossa käsitel­täväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen valtuuston kokousta. Valtuusto voi ottaa käsiteltäväkseen myös kokouskutsussa mainitsemattoman asian, mikäli asian esille ottamista kannattaa vähintään 3/4 valtuutetuista.
Valtuuston ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, valtuuston kokous niin päättää tai jos vä­hin­tään 1/10 valtuuston jä­senistä pyytää sitä il­moit­ta­maansa asiaa varten hal­li­tuk­sel­ta kir­jal­li­ses­ti. Täl­löin valtuuston kokous on pidettävä kuukau­den ku­lues­sa edellä mai­ni­tun pyynnön saa­pumisesta hallituksen puheen­joh­tajalle tai va­ra­pu­heen­joh­ta­jal­le.
Valtuuston jäsenenä ei voi toimia kilpailevan toimijan, järjestön tai yhtiön toimihenkilö, tai hallintohenkilö, tai joka muuten toimii vastoin yhdistyksen tavoitteita, tarkoitusta tai toimintaperiaatteita.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja valtuuston jä­senistä ja sihteeri
 2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten­las­kijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen päättyneen vuoden toiminnasta
 6. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuu­va­pauden myön­tä­mi­ses­tä hal­li­tuk­sel­le ja muille tilivelvollisille edellisen vuoden toiminnasta ja va­ro­jen käytöstä
 8. valitaan vaalitoimikunnan puheenjohtaja, varapu­heenjoh­taja ja jäsenet jo­ka nel­jäs vuosi äänestys- ja vaali­jär­jestyksen mukaan
 9. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asiois­ta
 10. käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat
 11. päätetään muista sääntöjen mukaan valtuustolle kuuluvista asioista

Syys­ko­kouk­ses­sa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja valtuuston jä­senistä ja sihteeri
 2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten­laskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seu­raavaa kalenterivuotta var­ten
 6. päätetään valtuuston, hallituksen ja vaalitoimikunnan sekä muiden valtuuston valitsemien kokousedustajien kokouspalkkiot ja kulukorvausten perusteet.
 7. Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 8. Valitaan yhdistyksen edustaja ja varaedustaja MTK:n metsävaltuuskuntaan
 9. päätetään tilintarkastajan palkkiosta
 10. valitaan tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan vuo­den tilejä ja hallintoa
 11. päätetään metsänhoitoyhdistyksen jäseniltä, kannatusjäseniltä ja muilta jäsenryhmiltä perittävät jäsenmaksut ja liittymismaksut.
 12. vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavaa tilivuotta varten
 13. valitaan yhdistyksen edustajat mui­hin sellaisiin kes­kus­jär­jes­töi­hin ja muihin yhteisöihin, joissa yhdistys on jä­senenä ja joihin valtuusto on erikseen päättänyt valita yhdistyksen edus­ta­jat
 14. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista
 15. käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat
 16. päätetään muista sääntöjen mukaan valtuustolle kuuluvista asioista

Valtuuston kokouksissa on kullakin valtuutetulla yksi ääni. Valtakirjalla ei saa ää­nes­tää. Päätökseksi tulee mielipide, jota yli puolet äänestykseen osallistuneista on kan­nat­ta­nut. Jos äänet menevät tasan, tulee päätökseksi se mielipide, johon pu­heen­joh­ta­ja on yh­ty­nyt, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.
Valtuuston kokouksen puheenjohtaja huolehtii siitä, että valtuuston kokouksista laa­di­taan pöytäkirja, jonka puheen­johtaja allekirjoittaa yhdessä kokouksen sih­tee­rin kanssa.
Valtuustolla on valta vapaut­taa valit­semansa hallituksen jäsen tai ko­ko halli­tus ennen toimikau­den päätty­mistä.

Jä­sen­ää­nes­tys

Yhdistyk­sen valtuusto vah­vis­taa äänestys- ja vaalijär­jestyksen, johon otetaan tarvit­ta­vat vaaleja koske­vat mää­räykset. Valtuusto valitaan postitse lain voimaan tulon (1.1.2015) jälkeisissä ensimmäisissä vaaleissa ja sen jälkeen postitse erillisissä äänestystilaisuuksissa tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla noudattaen suhteellista vaa­li­ta­paa valtuuston päättämässä yhdistyksen äänestys- ja vaali­jär­jestyksessä määriteltävällä ta­val­la. 
Vaalikelpoisia ovat 18 vuotta täyttäneet sääntöjen 3§:n 1 momentissa mainitut yhdistyksen jä­senet. Valtuuston vaalissa ei ole vaalikelpoinen metsänhoitoyhdistyksen palveluksessa  oleva toimihenkilö.

10 Hal­li­tus       

Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus, jo­hon kuuluu 5–8 valtuuston valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenen on oltava met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen jäsen tai jäsenenä olevan oikeustoimihenkilön val­tuut­ta­ma henkilö. Jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja toimikausi alkaa val­tuus­ton syys­ko­kous­ta seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ka­len­te­ri­vuo­dek­si kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ol­les­saan varapuheenjohtajan kut­sus­ta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä pu­heen­joh­ta­jal­ta sitä vaatii.
Hallituksen jä­se­nis­tä on ero­vuo­ros­sa puolet, aluksi arvan, sit­ten vuoron mukaan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ja vähintään puolet hallituksen koko jäsenmäärästä on läsnä. Jos hallituksen ko­kouk­ses­sa äänestetään, päätöksek­si tulee se mieli­pide, jota on kan­nat­ta­nut yli puo­let annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohta­jan ää­ni. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
Hallitus voi päättää yhdistyksen kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta muun huomattavan omaisuuden myynnistä.
Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtajan ja muut vakituisessa työsuh­tees­sa yhdistykseen olevat toimihen­kilöt.

11 Sään­tö­jen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätöksen yhdistyksen purkamisesta ja sääntöjen muuttamisesta tekee metsänhoitoyhdistyksen valtuusto. Päätös tulee voimaan, jos si­tä kannattaa yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa. Sään­tö­jen muuttamista tai yh­dis­tyk­sen purkamis­ta koskeva asia on mai­nit­ta­va ko­kous­kut­sus­sa.
Metsänhoitoyhdistyksen sääntöihin ja niihin tehtäviin muutoksiin vaaditaan keskusliiton johtokunnan hyväksyntä.

12 Asema järjestössä

Metsänhoitoyhdistyksen tulee toiminnassaan noudattaa myös keskusliiton toimintaperiaatteita ja sääntöjä.

13 Yh­dis­tyk­sen varojen käyttö sen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa tai tultua lakkautetuksi sen varat ja velat luovutetaan sen toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai muulle oikeuskelpoiselle, vastaavia tarkoitusperiä ajavalle metsänomistajien muodostamalle yhteisölle käytettä­väksi yksityis­metsä­talouden edistämiseen yhdistyksen toimialueella yhdistyksen viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. Testa­men­tilla tai lahjana saadut varat on kuiten­kin käytettävä niitä annetta­essa määrättyyn tarkoituk­seen tai ellei se ole mahdollista, johonkin sitä lähellä olevaan tarkoitukseen.

14 Siir­ty­mä­sään­nök­set

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty yhdistys­rekisteriin.

15 Yhdistyslain määräykset

Muutoin noudatetaan metsänhoitoyhdistyslain, metsänhoitoyhdistyslain muuttamisesta annetun lain sekä yhdistyslain säännöksiä.

Säännöt päivitetty 12/2020.