Kasvua ja työtä metsistä kestävästi -hanke

Kasvua ja työtä metsistä kestävästi -hanke

Metsänhoitoyhdistys ry toteuttaa vuosien 2023–2026 välisenä aikana Kasvua ja työtä metsistä kestävästi -hankkeen, jonka tavoitteena luoda lisää toimeliaisuutta Satakuntalaisiin metsiin. Hankkeen aikana pyrimme etsimään ja luomaan uusia ansaintamahdollisuuksia niin metsänomistajille, kuin metsäalan yrittäjillekin. Hanke on Satakunnan JTF -ohjelman mukainen kehittämishanke ja rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Satakuntaliitto. JTF -ohjelma on EU:n rahoittama kehittämisohjelma, jolla pyritään paikkaamaan niitä aluetaloudellisia menetyksiä, joita syntyy siirryttäessä kohti hiilineutraalimpaa yhteiskuntaa. Suomessa JTF -ohjelma on kytketty hallitusohjelman tavoitteeseen puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä.

Hankkeen avulla pyrimme vahvistamaan alueemme metsätaloutta ja siten aikaansaamaan uusia työllistymismahdollisuuksia metsäalalle. Metsäenergian mahdollisuuksien hyödyntäminen voi korvata turvetuotannosta poistuvia työpaikkoja. Lisäksi turvetuotannosta poistuvien alueiden jälkihoito, vaikkapa metsittämällä, tarjoaa työtilaisuuksia alueemme kone- ja metsäpalveluyrittäjille. Turvetuotannosta poisjäävien alueiden jatkokäyttöön liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä Mhy Karhun asiantuntijoihin. Selvitetään yhdessä, olisiko metsittäminen oikea ratkaisu tällaiselle kohteelle.

Metsäenergialla on nyt hyvä kysyntä ja tämä heijastuu myös markkinahintaan. Metsäenergia onkin keskeinen osa huoltovarmuuttamme. Metsien hyvä hoito edellyttää oikea-aikaisia kasvatushakkuita. Näiden yhteydessä on mahdollista kerätä energiapuuta ja samalla saada tuloja myös kohteista, jotka muutoin jäisivät hakkuutoimien ulkopuolelle esim. heikon taloudellisen kannusteen vuoksi. Panostamalla nuorenmetsän kunnostuskohteisiin sekä oikea-aikaisiin ensiharvennuksiin, turvataan tulevaisuuden puuntuotanto ja kannattava metsätalous. Kannustamme ja opastamme sopivien kohteiden etsimiseen ja toteuttamiseen.

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä, myös metsäalalla. Hankkeen myötä haluamme kannustaa nuoria suuntautumaan metsäalalle. Puun käyttö ja metsien muu hyödyntäminen tarjoaa monia mahdollisuuksia omaan urasuunnitteluun. Teemme yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa kertoaksemme metsäalan työ- ja koulutusmahdollisuuksista. Lisäksi turvetuotannosta voi vapautua työvoimaa, josta jatkokoulutuksen myötä olisi saatavissa ammattitaitoisia työntekijöitä esim. puunkorjuuseen. Autamme kartoittamaan koulutustarpeita työllistymisen edistämiseksi.     

Metsät ovat muutakin kuin pelkkä puuntuotantoväline. Ilmastonmuutoksen torjunnassa metsillä on keskeinen rooli. Hiilensidonta ja sen lisääminen on jatkuvasti esillä. Kasvua ja työtä metsistä kestävästi- hankkeen myötä parannamme metsien kasvua ja siten myös lisäämme hiilensidontaa. Tämän lisäksi jaamme tietoa hyvän metsänhoidon käytännöistä, joiden myötä minimoimme maaperästä syntyvät päästöt, esim. metsänuudistamisen yhteydessä. Samalla tulevat huomioiduiksi myös vesiensuojelulliset näkökohdat.

Metsiin liittyvien virkistys-, maisema ja luontoarvojen huomiointi on lisääntynyt metsänomistajien keskuudessa. Osalle metsänomistajia nämä ovatkin keskeisimpiä kiinnostuksen kohteita metsänomistamisessa. Useimmilla metsänomistajilla on kuitenkin omissa metsissään alueita, joiden hoitoa tai käyttöä ohjaavat nämä arvot. Nämä alueet tai niiden hoito, voivat tukea olemassa olevaa yritystoimintaa tai mahdollistaa uutta. Lisäksi jotkin kohteista voivat kelvata vapaaehtoiseen suojeluun, joko määräaikaisesti tai pysyvästi. Tämäkin on harkinnanarvoinen ansaintamahdollisuus, mikäli metsänomistaja aikoo muutenkin jättää alueen hakkuu- ja hoitotoimien ulkopuolelle.

Tulevaisuuden metsätalous on monitavoitteista, jossa liittyvät yhteen puuntuotanto, talous, maisema, virkistys ja luonnon monimuotoisuus. Tulevaisuuden metsäsuunnittelu pitää nämä kaikki sisällään. Hankkeen aikana luomme käytänteet näiden asioiden huomioimiseksi sekä metsäsuunnittelussa että toteutuksessa.

Hankkeen verkkosivuilla julkaisemme hankkeeseen liittyviä videoita, kuvia, sekä vinkkejä hankkeen aihealueisiin liittyen.

LIsätietoja hankkeesta kertoo Tuomo Raininko

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2024 © Metsänhoitoyhdistykset