Opas metsänhoidon tukiin

lounametsa

Hoida metsäsi ajallaan, niin se kasvaa paremmin, pysyy terveempänä ja vastustuskykyisempänä. Olemme keränneet tärkeimmät asiat, mitä metsänomistajan on hyvä tietää Metsätalouden uudesta kannustejärjestelmästä (METKA).

Kun haluat tietää lisää, ole yhteydessä Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijaan. Hän osaa kertoa tarkemmin, onko Sinun metsääsi mahdollista saada tukea. Hän hoitaa myös tarvittaessa tukihakemukset. Hoidetaan metsät kuntoon🌲🌳

Näihin työlajeihin on mahdollista hakea tukea

1️⃣Kulotus

Kriteerit:

 • Uudistushakatun metsän kulotusalue oltava min. 2 ha.
 • Kasvupaikkaluokan täytyy olla kuivahko kangasmetsä tai sitä rehevämpi.
 • Edellyttää säästöpuiden jättämistä kulotusalueelle (20 m3). Poltettuja säästöpuita ei saa poistaa kulotetulta alueelta.
 • Tuki on alle 4 ha alueille 2.000 e/ha, ja yli 4 ha alueille 1.500 e/ha.

2️⃣Luonnonhoito

Minkälaisiin kohteisiin:

 • Monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin sekä metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamiseen.
 • Aikaisemmin toteutuneista metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estämiseen tai korjaamiseen, jos toimenpiteellä on tavanomaista laajempi merkitys vesien ja vesiluonnon hoidon kannalta eikä kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle.
 • Edellisissä kohdissa tarkoitettujen toimenpiteiden ohella tehtävään riistan elinympäristöjen parantamiseen tai metsien maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvojen kehittämiseen tai muuhun monikäytön edistämiseen.

Kriteerit:

 • Kohteelle ei ole myönnetty muuta etuutta julkisista varoista, eikä kyseisellä kohteella ole luonnonsuojelulainsäädännön nojalla valtion varoista rahoitettu toimia hakemusta edeltävien viimeisten viiden vuoden aikana.
 • Voidaan toteuttaa yhden tilan hankkeena tai useamman tilan yhteishankkeena joko hankehaun perusteella, tai maanomistajalta suoraan tulevan hankehakemuksen perusteella.

3️⃣Metsätiet

Minkälaisiin kohteisiin:

 • Metsäteiden perusparannukseen sekä uusien metsäteiden rakentamiseen.
 • Uuden metsätien tekemisen tuki on eteläisessä Suomessa 30 prosenttia.
 • Perusparannuksissa tuki on yhteishankkeissa ja yhteismetsien toteuttamissa hankkeissa on 70 % kokonaiskustannuksista. Yksittäisenä hankkeena tuki on 6 000 euroa kilometriä kohden. Sillan tekemisen tai korjaamisen suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannusten osalta tuen määrä on 85 %

Perusparannukset:

 • Tuetaan sekä yhden tilan hankkeena että usean tilan yhteishankkeena.
 • Yksityistien perusparannushankkeen vähimmäispituus on 500 m.
 • Yksityistien perusparannushankkeen vähimmäispituus on 500 m.
 • Metsätalouden kuljetusten osuus tulee olla yli 30 %
 • Päällysrakenteen leveyden tulee olla vähintään 3,6 m
 • Perusparannettavan tien vaikutusalueen tietiheys saa olla enintään 15 metriä/ha, tai 18 metriä/ha, jos tien vaikutusalueella on metsäkuljetusta vaikeuttavia maastotekijöitä.

Uudet tiet:

 • Tuetaan vain yhteishankkeena.
 • Metsätien tulee olla vähintään 500 m pitkä, jos tien vaikutusalueen arvioitu kestävä vuotuinen hakkuumäärä on vähintään 3 m3/ha, ja vähintään 800 m, jos hakkuumäärä on alle 3 m3/ha.
 • Tavoitekantavuuden tulee olla 50–80 MN/m2.
 • Metsätalouden kuljetusten osuuden tulee olla puolet yksiköistä.
 • Päällysrakenteen leveyden tulee olla vähintään 4 m.
 • Uuden metsätien vaikutusalueen tietieheys saa olla enintään 15 metriä vaikutusalueen hehtaaria kohden. Mikäli vaikutusalueen arvioitu vuotuinen hakkuumäärä on enintään kuutiometri hehtaaria kohden, saa tietiheys olla korkeintaan 8 metriä vaikutusalueen hehtaaria kohden.

4️⃣Suometsät

Minkälaisiin kohteisiin:

 • Suometsän hoitosuunnitelman laadintaan ja Metsäkeskuksen hyväksymässä suunnitelmassa esitettyjen vesiensuojelurakenteiden ja toimenpiteiden toteutukseen ja piennarteiden rakentamiseen.
 • Hoitosuunnitelmassa voidaan esittää ojien kunnostusta, jos puuston hyvä kasvu sitä vaatii, mutta ojien kunnostukseen ei tukea myönnetä.
 • Tuen määrä on 60 % suunnittelun kohtuullisista kustannuksista. Vesiensuojeluratkaisujen toteuttamiseen voi saada sataprosenttisen tuen ja piennarteiden tekemiseen 1,35 euron tuen metriä kohden.

Kriteerit:

 • Ei voi laatia maanomistajan omana työnä.
 • Hoitosuunnitelman alue min. 5 ha. Tulee olla pääosin metsämaata.
 • Hoidettavalla alueella tulee olla turvetta vähintään 30 cm ja sen tulee olla ennestään ojitettu.
 • Hoitosuunnitelman tulee sisältää vesiensuojelun kannalta tarpeellisten toimenpiteiden suunnittelu, luontoarvojen selvittäminen ja vähintään kahden muun tarpeellisen metsänkäsittelytoimenpiteen suunnittelu.
 • Tukea ei voida myöntää, jos samalle alueelle on myönnetty kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaista tukea viimeisen 10 vuoden aikana tai kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista tukea viimeisen 20 vuoden aikana.

5️⃣Taimikot ja nuoret metsät sekä pienpuun keruu

Minkälaisiin kohteisiin:

 • Seuraaviin metsänhoitotöihin: taimikon varhaisperkaus, taimikon harvennus, nuoren metsän harvennus, verhopuuston poisto ja verhopuuston harvennus sekä hoitotyön yhteydessä kaadetun pienpuun keräämiseen, jos pienpuuta on kerätty vähintään 35 m3/ha (Etelä-Suomi).
 • Tuen määrä on 200 e/ha tai 300 e/ha jos kerätty pienpuuta pääosin tasaisesti koko kuvion alueelta. Pienpuu voi olla kuitupuuta, rankapuuta tai kokopuuna korjattua. Pikkutukki ja parru eivät ole pienirunkoista puuta, ei myöskään erillinen hakkuutähde.

Kriteerit:

 • Kohteen pinta-ala on vähintään 1 ha. Kohde voi koostua useasta kuviosta. Ei voida myöntää yhteishankkeelle.
 • Hoitotyöt on tehty niin, ettei alueella tarvitse tehdä samantyyppisiä töitä seuraavaan viiteen vuoteen. Työn voi tehdä myös itse.
 • Havupuun osalta hoidetun puuston keskipituus hoitotöiden jälkeen 0,7–12 m.
 • Lehtipuun osalta hoidetun puuston keskipituus hoitotöiden jälkeen 0,7–15 m.
 • Jos hoidettavan jakson taimien keskipituus on 3 metriä tai vähemmän, kuviolla ei saa hoitotöiden jälkeen olla taimia pidempiä lehtipuita (etukasvuinen lehtipuusto), jotka haittaisivat taimien kasvua tai vaurioittaisivat taimien latvoja.
 • Jos hoidettavan jakson kasvatettavien puiden keskipituus on yli 3 metriä ja alle 8 metriä, niitä saa hoitotöiden jälkeen olla kuviolla enintään 2 500 runkoa hehtaarilla.
 • Jos hoidettavan jakson kasvatettavien puiden keskipituus on 8 metriä tai enemmän, niitä saa hoitotöiden jälkeen olla kuviolla enintään 1 300 runkoa hehtaarilla, jos kuvion pääpuulaji on lehtipuu ja enintään 1 500 runkoa hehtaarilla, jos kuvion pääpuulaji on havupuu.
 • Pystyssä olevia tai kaatuneita kuolleita puita ei saa kerätä.

6️⃣Terveyslannoitus

 • Suometsän lannoitukseen tuhkalannoitteella tai boorinpuutoksesta kärsivää metsää boorilannoitteella. Tukea ei saa kasvatuslannoitukseen.
 • Turvemaiden tuhkalannoituksissa tuen määrä on 270 euroa hehtaarilta ja boorilannoituksissa 155 euroa hehtaarilta.
 • Pinta-ala vähintään 2 ha, joka voi koostua useammasta kuviosta.
 • Metsänhoitotyöt on tehty, eikä ole merkittäviä hakkuutarpeita.
 • Vesitalous oltava kunnossa.

7️⃣Ympäristötuki

 • Ympäristötukea saa ensisijaisesti metsälain 10 §:ssä tarkoitettujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseen. Tukea voidaan myöntää myös muihin monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin.
 • Muodostuu perus-, hakkuuarvo- ja kannustinkorvauksesta. Lisäksi tukea voidaan maksaa ympäristötuen valmistelun kustannuksiin, sekä ympäristötukeen liittyvän hoito- ja kunnossapitosuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen.
 • Ympäristötukisopimus solmitaan 10 vuodeksi kerrallaan. Ympäristötukea ei voida myöntää, mikäli olet saanut edellisen viiden vuoden aikana samalle alueelle luonnonsuojelulain mukaista tukea.
 • Ei minimipinta-alaa, mutta ympäristötukea ei voida myöntää, jos myönnettävä määrä olisi sopimusta kohti pienempi kuin 500 euroa.

Tukien hakeminen

Taimikon ja nuorenmetsän hoitotyöt voi aloittaa heti. Tukihakemus on jätettävä viimeistään 2 kk työn valmistumisesta.

Kaikki muut työlajit vaativat ennakkosuunnitelman, eikä töitä voi aloittaa ennen kuin suunnitelma on hyväksytty.

Tukihakemukset käsittelee Suomen metsäkeskus. Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijat tietävät, minkälaisiin kohteisiin tukea on saatavana ja miten paljon. He tekevät suunnitelmat ja hoitavat tukihakemukset. Tukia voi hakea myös itse metsaan.fi -palvelussa.  

Tarkempia tietoja kriteereistä löydät Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilta

Metkan ja kemeran tukitasojen vertailu

Taimikon ja nuoren metsän hoito

Taimikon ja nuoren metsän hoitoMetka-lakiKemera-laki
taimikon hoito200 €/ha160 €/ha
nuoren metsän hoito200 €/ha230 €/ha
tuki kun lisäksi kerätään pienpuuta300 €/ha450 €/ha

Terveyslannoituksen tuki

TerveyslannoitusMetka-lakiKemera-laki
turvemaiden tuhkalannoitus270 €/ha30 % kustannuksista
boorilannoitus155 €/ha30 % kustannuksista

Metsätietuki

Yksityistien perusparannus
yhteishankkeena tai yhteis-
metsän toteuttamana
Metka-lakiKemera-laki
eteläinen Suomi70 % kustannuksista50 % kustannuksista
keskinen Suomi70 % kustannuksista50 % kustannuksista
pohjoinen Suomi70 % kustannuksista60 % kustannuksista
mahdollinen lisätuki siltatöille+15 prosenttiyksikköä+10 prosenttiyksikköä

Yhdelle maanomistajalle maksettavan yksityistien perusparannuksen tuki on 6000 €/km.

Uuden metsätien tekeminenMetka-lakiKemera-laki
eteläinen Suomi30 % kustannuksista30 % kustannuksista
keskinen Suomi40 % kustannuksista40 % kustannuksista
pohjoinen Suomi50 % kustannuksista50 % kustannuksista
mahdollinen lisätuki siltatöille+10 prosenttiyksikköä-

Suometsän hoidon tuki

Suometsän hoitosuunnitelmaMetka-lakiKemera-laki
suunnitelma kattaa alle 50 hehtaaria
tai hankkeessa on mukana
enintään kolme kiinteistöä
60 % kustannuksista-
suunnitelma kattaa 50–150 hehtaaria
tai hankkeessa on mukana
4–10 kiinteistöä
70 % kustannuksista-
suunnitelma kattaa yli 150 hehtaaria
tai hankkeessa on mukana
yli kymmenen kiinteistöä
80 % kustannuksista-

Vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksessa suometsän hoidon tuen maksimimäärä on 100 %.

Ympäristötuki

YmpäristötukiMetka-lakiKemera-laki
ympäristötuen määräperustuu laskelmaan
perusarvokorvauk-
sesta ja hakkuuarvo-
korvauksesta
perustuu laskelmaan
perusarvokorvauk-
sesta ja hakkuuarvo-
korvauksesta
ympäristötukialueella
tehtävän hoito- ja
kunnossapitosuunnitelman
laatiminen ja toteutus
100 % kustannuksista100 % kustannuksista
kannustinkorvaus
lahopuuston määrän
perusteella
maksimikorvaus on +20 %
ympäristötuen määrästä
-

Kulotustuki

KulotusMetka-lakiKemera-laki
alue on alle neljä hehtaaria2 000 €/ha-
alue on vähintään neljä hehtaaria1 500 €/ha-

Luonnonhoidon tuki

Luonnonhoidon tukiMetka-lakiKemera-laki
tuen määrämaksimi 100 %maksimi 100 %
tuen saajayksityinen henkilöyksityinen henkilö tai toimija

Ajankohtaista

 1. Tule kehittämään metsätaitojasi - Metsätaitokisa Laitilassa ma 3.6.

  Tule kehittämään metsätaitojasi - Metsätaitokisa Laitilassa ma 3.6.

  Lounametsä

  Metsätaitoilu on mainio tapa oppia ja testata omaa metsätuntemusta ja arviointitaitoja. Tule mukaan oppimaan!

  Lue lisää
 2. Puukauppa onnistuu, kun valmistaudut ajoissa

  Puukauppa onnistuu, kun valmistaudut ajoissa

  Lounametsä

  Puulla on nyt kysyntää, mutta ostajien hintaerot voivat olla suuria. Paikallisen puumarkkinatilanteen saat parhaiten selville oman alueesi metsäasiantuntijalta.

 3. Ota uusiutuvan energian asiat haltuun

  Ota uusiutuvan energian asiat haltuun

  Lounametsä

  Millaisia ratkaisuja Lounais-Suomessa on tehty ja tehdään jatkossa uusiutuvaan energiaan liittyen? Mahtuuko metsiin vielä tuuli- ja aurinkovoimaa? Mikä on metsäenergian rooli tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle?

2024 © Metsänhoitoyhdistykset